РОЗВИТОК ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: діджиталізація, інформаційні мережі, технології, страхування, інновації, страхові послуги, страховий ринок

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням функціонування та розвитку страхового ринку України, який потребує кардинальних змін. Це є наслідком розвитку цифрової економіки та впровадження інноваційних технологій у всі сфери економічної діяльності через розширення електронної комерції, електронного бізнесу, використання різних мобільних додатків та платформ, які доступні для широкого використання та забезпечують конкурентні переваги. Доказано, що сучасні економічні реалії, включаючи інноваційність цифрової економіки, формують нові потреби страховиків та надають страховим компаніям можливість розвиватися за рахунок конкуренції. Водночас слід зазначити, що діджиталізація страхової діяльності «відстає» порівняно з іншими сферами. Хоча останнім часом і відбувається значне збільшення інвестицій в Insuretech – технологічні компанії, значне зростання ефективності яких пов’язане з розвитком цифрової економіки.

Посилання

Варга В. П. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/156.pdf

Диба М. І., Гернего Ю. О. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. 2018. № 7. С. 50–63.

Дубина М., Козлянченко О. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3(19). С. 21–32.

Лазоренко Т., Шолом І. Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». 2020. № 1. C. 50–51. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186

Семилітко Д. Дiджиталізація в дії: як цифрова трансформація бізнесу впливає на успіх компанії. Аудитор України. 2019. № 5. С. 76–79.

Тульчинська С. О., Солосіч О. С., Чорній В. В. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 54–58.

Устенко М., Руських А. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 181–192.

Hrybinenko O. M. Digitalization of the economy in a new paradigm of digital transformation. International Relations. Part «Economic sciences». 2018. № 16. Р. 35–37.

Sokolova H. B. Some aspects of the development of the digital economy in Ukraine». Economic Bulletin of Donbass. 2018. No. 1(51). P. 92–96.

Varha V. P. (2020) Dіdzhitalіzacіya yak odin z chinnikіv konkurentospromozhnostі pіdpriemstva [Digitalization as one of the factors of enterprise competitiveness]. Efektyvna ekonomika, no. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/156.pdf (in Ukrainian)

Diba M. І., Gernego U. O. (2018) Dіdzhitalіzacіya ekonomіki: svіtovij dosvіd ta mozhlivostі rozvitku v Ukrainі [Digitalization of the economy: world experience and opportunities for development in Ukraine]. Fіnansi Ukraini, no. 7, рр. 50–63. (in Ukrainian)

Dubyna M., Kozlianchenko O. (2019) Konceptual'nі aspekti doslіdzhennya sutnostі dіdzhitalіzacіi ta ii rolі v rozvitku suchasnogo suspіl'stva [Conceptual aspects of the study of the essence of digitalization and its role in the development of modern society]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, no. 3(19), pp. 21–32. (in Ukrainian)

Lazorenko T., Sholom І. (2020) Dіdzhitalіzacіya yak osnovnij faktor rozvitku bіznesu [Digitalization as a major factor in business development]. Zbіrnik tez dopovіdej mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferencіi «Bіznes, іnnovacіi, menedzhment: problemi ta perspektivi», no. 1, pp. 50–51. Available at: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186 (in Ukrainian)

Semylitko D. (2019) Didzhitalіzacіya v dіi: yak cifrova transformacіya bіznesu vplivae na uspіh kompanіi [Digitalization in action: how the digital transformation of business affects the success of the company]. Audytor Ukrainy, no. 5, pp. 76–79. (in Ukrainian)

Tulchynska S. O. Solosich O. S., Chornii V. V. (2021) Vpliv dіdzhitalіzacії upravlіns'kih procesіv na sistemu zabezpechennya ekonomіchnoi bezpeki pіdpriєmstva [The impact of digitalization of management processes on the system of economic security of the enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 9, pp. 54–58. (in Ukrainian)

Ustenko M., Rus'kih A. (2019) Dіdzhitalіzacіya: osnova konkurentospromozhnostі pіdpriemstva v realіyah cifrovoi ekonomіki [Digitalization: the basis of enterprise competitiveness in the realities of the digital economy]. Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі, no. 68, рр. 181–192. (in Ukrainian)

Hrybinenko O. M. (2018) Digitalization of the economy in a new paradigm of digital transformation. International Relations. Part «Economic sciences», no. 16, pp. 35–37.

Sokolova H. B. (2018) Some aspects of the development of the digital economy in Ukraine». Economic Bulletin of Donbass, no. 1(51), pp. 92–96.

Переглядів статті: 363
Завантажень PDF: 923
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Самошкіна, І. (2022). РОЗВИТОК ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-52
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ