РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Оксана Саламін Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0001-5388-3247
  • Степан Поперечний Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0001-8018-023X
Ключові слова: аграрний ринок, ринкове середовище, інфраструктура ринку, ціна, державне регулювання цін, саморегулівні економічні системи

Анотація

Стаття присвячена вирішенню актуальних проблем формування ринкового середовища сільськогосподарських підприємств. Показано, що існуюче середовище складне і динамічне, не сприяє становленню і розвитку у першу чергу невеликих суб’єктів господарювання. Основним негативним чинником їх ефективного функціонування є волатильні ціни, адаптуватись до яких неможливо. В цих умовах прискорено розвиваються особливо великі за розмірами суб’єкти господарювання холдингового типу, які формують власні канали розподілу і виводять продукцію на зовнішні ринки, де ціни стабільніші. Досліджено способи державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію, що застосовувались в Україні за усі роки реформування сільського господарства на ринкових засадах. Показано, що жоден з них не забезпечив очікуваних результатів. Пропонується сприяти становленню саморегулівних організаційних систем, у яких без прямого державного втручання формуються прийнятні ціни.

Посилання

Вакуленко В. Л. Особливості впливу державної політики на розвиток аграрного сектору економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 21. Ч. 1. С. 35-37. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/9.pdf (дата звернення: 7.03.2013).

Лупенко Ю. О. Формування перспективної моделі сільського господарства України. Економіка АПК. 2012. № 11. С. 10-14. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2012/2012_11/12_11_02.pdf (дата звернення: 9.03.2013).

Мазур К. В., Гонтарук Я. В. Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції Вінницької області. Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". 2022. № 23. С. 160-165. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264656.

Месель-Веселяк В. Я. Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 21-33. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/12/e_apk_2016_12_5.pdf (дата звернення: 9.03.2013).

Муха Р. А. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарської галузі України. Ефективна економіка. 2019. № 8. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.32

Неміш Д. В., Гуменюк М. М. Основи функціонування малого аграрного підприємництва в умовах євроінтеграції. Вісник аграрної науки. 2022. № 8 (833). С. 79-88. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202208-10.

Непочатенко О. О., Пташник С. А., Мельник К. М. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 33-36. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/12/e_apk_2016_12_6.pdf (дата звернення: 7.03.2013).

Несененко П. Методичні підходи до оцінки ефективності державного регулювання аграрного сектору. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2022. № 4. С. 288-296. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/09/2022-308-44.pdf (дата звернення: 7.03.2013).

Райтер Н. Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління. Аграрна економіка. 2016. Т. 9, № 1-2. С. 75-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2016_9_1-2_14 (дата звернення: 7.03.2013).

Сільське господарство України: статистичний збірник 2021. Київ: Державна служба статистики України, 2022. URL: ukrstat.gov.ua (дата звернення: 7.03.2023).

Сіренко Н. М., Мікуляк К. А. Способи досягнення конкурентних переваг суб’єктів аграрного сектору у ринковому середовищі. Modern Economics. 2022. № 32. С. 92-97. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V32(2022)-12

Стройко Т. В. Основні аспекти формування інфраструктури аграрного ринку. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Спец. вип.: «Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможності сільського господарства України». 2009. С. 567-574. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197264227.pdf (дата звернення: 7.03.2013).

Яців Б. І. Селективна функція конкуренції у середовищі сільськогосподарських підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2018. Вип. 6. (76) С. 89-92. URL: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/20 (дата звернення: 7.03.2013).

Vakulenko V. L. (2018) Osoblyvosti vplyvu derzhavnoi polityky na rozvytok ahrarnoho sektoru ekonomiky [Peculiarities of the influence of state policy on the development of the agrarian sector of the economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» - Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: "International Economic Relations and the World Economy", vol. 21, рart 1, рр. 35-37. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/9.pdf (accessed March 7, 2023).

Lupenko Yu. O. (2012) Formuvannia perspektyvnoi modeli silskoho hospodarstva Ukrainy [Formation of a perspective model of agriculture in Ukraine]. Ekonomika APK - Economy of agro-industrial complex, vol. 11, рр. 10-14. Available at: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2012/2012_11/12_11_02.pdf (accessed March 9, 2023).

Mazur K. V., Hontaruk Ya. V. (2022) Rozvytok marketynhu na rynku ahroprodovolchoi produktsii Vinnytskoi oblasti [Development of marketing on the market of agro-food products of Vinnytsia region]. Ekonomichnyi visnyk NTUU "Kyivskyi politekhnichnyi instytut" - Economic bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnic Institute", vol. 23, рр. 160-165. Available at: https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264656 (accessed March 9, 2023).

Mesel-Veseliak V. Ya. (2016) Efektyvnist hospodariuvannia novostvorenykh silskohospodarskykh pidpryiemstv rynkovoho spriamuvannia v Ukraini [Effectiveness of management of newly created market-oriented agricultural enterprises in Ukraine]. Ekonomika APK - Economy of agro-industrial complex, vol. 12, рр. 21-33. Available at: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/12/e_apk_2016_12_5.pdf (accessed March 9, 2023).

Mukha R. A. (2019) Suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku silskohospodarskoi haluzi Ukrainy [Current state, problems and prospects of the development of the agricultural industry of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 8. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.32

Nemish D. V., Humeniuk M. M. (2022) Osnovy funktsionuvannia maloho ahrarnoho pidpryiemnytstva v umovakh yevrointehratsii [Basics of functioning of small agrarian entrepreneurship in the conditions of European integration]. Visnyk ahrarnoi nauky – Herald of Agrarian Science, vol. 8 (833), рр. 79-88. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202208-10

Nepochatenko O. O., Ptashnyk S. A., Melnyk K. M. (2016) Teoretychni aspekty konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Theoretical aspects of competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, vol. 12, рр. 33-36. Available at: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/12/e_apk_2016_12_6.pdf (accessed March 7, 2023).

Nesenenko P. (2022) Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnoho sektoru [Methodical approaches to assessing the efficiency of state regulation of the agrarian sector]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: «Ekonomichni nauky» - Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Series: "Economic Sciences", vol. 4, pp. 288-296. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/09/2022-308-44.pdf (accessed March 7, 2023).

Raiter N. (2016) Otsinka konkurentnoho seredovyshcha silskohospodarskykh pidpryiemstv yak instrument efektyvnoho stratehichnoho upravlinnia [Evaluation of the competitive environment of agricultural enterprises as a tool of effective strategic management]. Ahrarna ekonomika – Agrarian economy, vol. 9 (1-2), № 1-2, рр. 75-82. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2016_9_1-2_14 (accessed March 7, 2023).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2022). Silske hospodarstvo Ukrainy 2021. [Agriculture of Ukraine 2021], Kyiv. Available at: ukrstat.gov.ua (accessed February 7, 2023). (in Ukrainian).

Sirenko N. M., Mikuliak K. A. (2022) Sposoby dosiahnennia konkurentnykh perevah subiektiv ahrarnoho sektoru u rynkovomu seredovyshchi [Ways to achieve competitive advantages of agricultural sector entities in the market environment]. Modern Economics, vol. 32, рр. 92-97. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V32(2022)-12

Stroiko T. V. (2009) Osnovni aspekty formuvannia infrastruktury ahrarnoho rynku [Main aspects of the formation of the infrastructure of the agricultural market]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr. Spets. vyp.: «Ahrarna ekonomichna osvita v rozbudovi konkurentospromozhnosti silskoho hospodarstva Ukrainy» - Formation of the market economy: coll. of science Ave. Spec. issue: "Agrarian economic education in building the competitiveness of the agricultural economy of Ukraine", pp. 567-574. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/197264227.pdf (accessed March 7, 2023).

Yatsiv B. I. (2018) Selektyvna funktsiia konkurentsii u seredovyshchi silskohospodarskykh pidpryiemstv [Selective function of competition in the environment of agricultural enterprises]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: «Ekonomika i menedzhment» - Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series: "Economics and Management", vol. 6. (76), рр. 89-92. Available at: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/20 (accessed March 7, 2023).

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Саламін, О., & Поперечний, С. (2023). РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-61
Розділ
ЕКОНОМІКА