ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: екологічний розвиток, економічний розвиток, організація, сталий розвиток, соціальний розвиток, цифровізація

Анотація

Відповідність концепції сталого розвитку сьогодні є поширеним напрямом розвитку організації. Дотримуючись такої стратегії, організація отримує ряд конкурентних переваг, привабливість для інвесторів, позитивний імідж, відповідність критеріям ЄC. Водночас актуальним стає питання впровадження та розвиток цифровізації в організації. Як наслідок, у роботі досліджується вплив цифрвозації на сталий розвиток організації. У роботі визначено, що цифровізація є інструментом сприяння сталому розвитку організацій у трьох напрямах: зниження екологічних ризиків; сприяння соціальній інтеграції, зниження нерівності, розвиток грамотності, а також підвищення фінансової інклюзії; сприяння професійному розвитку працівників. Рекомендовано залежність сталого розвитку організації під впливом цифровізації, з урахуванням зовнішнього та внутрішнього середовища організації, та механізм забезпечення сталого розвитку організації з урахуванням цифровізації.

Посилання

Індустрія 4.0 – що це таке та навіщо це Україні. Асоціація підприємств промислової автоматизації України. URL: https://appau.org.ua/publications/industriya-4-0-shho-tse-take-ta-navishho-tse-ukrayini/ (дата звернення: 15.01.2023).

Industry 4.0. IT-Enterprise. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/industry-4(дата звернення: 15.01.2023).

Наша робота над досягненням Цілей сталого розвитку в Україні. Організація Об'єднаних Націй Україна. URL: https://ukraine.un.org/uk/sdgs (дата звернення: 15.01.2023).

Цілі сталого розвитку. Дія Бізнес. URL: https://business.diia.gov.ua/handbook/sustainable-development-goals/cili-stalogo-rozvitku (дата звернення: 15.01.2023).

Квятковська Л. А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 85–89. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2013_1_14.pdf (дата звернення: 3.01.2023). (дата звернення: 15.01.2023).

Шпортко А.М., Кірейцева Г.В. Становлення концепції сталого розвитку. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1532/78.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 15.01.2023).

Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку : посібник. Суми : Університетська книга, 2006. 383 с.

Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. Київ : Геопринт, 2006. 200 c.

Бурда А.І. Особливості управління сталим розвитком підприємства. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=diSVQcoAAAAJ&citation_for_view=diSVQcoAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC (дата звернення: 15.01.2023).

Бурда А. І. Формування інклюзивного потенціалу сталого просторового розвитку. URL: http://www.kpdi.edu.ua/images/stories/doc/Zbirnyk_konferentsii_2019/zbirnyk_tez_iii_conference_podilskyi_college.pdf#page=89 (дата звернення: 15.01.2023).

Стимулювання сталого розвитку регіону: автореферат дис. канд. екон. наук: 08.00.05 / В.Г. Поліщук; Луц. нац. техн. ун-т. Луцьк, 2010. 24 c. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? (дата звернення: 15.01.2023).

Степаненко Т.О. Теоретичні та методичні засади сталого розвитку підприємства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 6. С. 136–141. URL: https://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_6/25.pdf (дата звернення: 15.01.2023).

Що таке сталий розвиток? Сталий розвиток для України. URL: https://sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/#:~:text (дата звернення: 15.01.2023).

Чабанюк О.М., Лобода Н.О. Основні принципи концепції сталого розвитку. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/64.pdf (дата звернення: 15.01.2023).

Brynjolfsson E., Hitt L.M. Beyond computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance. Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14. Is. 4. P. 23–48. URL: https://www.researchgate.net/publication/2585765_Beyond_Computation_Information_Technology_Organizational_Transformation_and_Business_Performanc (дата звернення: 15.01.2023).

Weill Peter, Woerner Stephanie L. Thriving in an increasingly digital ecosystem. MITSloan. 2015. URL: https://sloanreview.mit.edu/article/thriving-in-an-increasingly-digital-ecosystem/ (дата звернення: 15.01.2023).

Etzion D., Aragon-Correa A. Big data, management, and sustainability: strategic opportunities ahead. Organization & Environment. 2016. Vol. 29. Is. 2. P. 147–155.

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT). URL: https://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-ISO_14001-2015-.pdf (дата звернення: 15.01.2023).

Директива 2010/75/ЄС «Про промислове забруднення» № 984_004-10 від 24.11.2010. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_004-10#Text (дата звернення: 15.01.2023).

Про найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України. ECOBUSINESS. 2021. URL: https://ecolog-ua.com/news/pro-naykrashchi-dostupni-tehnologiyi-ta-metody-upravlinnya-ndtm-dlya-ukrayiny (дата звернення: 15.01.2023).

ДСТУ ISO 26000:2019 Настанови щодо соціальної відповідальності (ISO 26000:2010, IDT). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=91617 (дата звернення: 15.01.2023).

Фінансова інклюзія. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 15.01.2023).

Stuermer M, Abu-Tayeh G, Myrach T. Digital sustainability: basic conditions for sustainable digital artifacts and their ecosystems. Sustainability science. 2017. Vol. 12. P. 247–262.

ДСТУ ISO 21001:2019 Освітні організації. Системи управління в освітніх організаціях. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 21001:2018, IDT). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=88050 (дата звернення: 15.01.2023).

Індекс цифрової якості життя в Україні та світі за 2022 рік. URL: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/indeks-czyfrovoyi-yakosti-zhyttya-v-ukrayini-ta-sviti-za-2022-rik.html (дата звернення: 15.01.2023).

2022 Digital Quality of Life Index. Copyright Surfshark. URL: https://surfshark.com/dql2022 (дата звернення: 15.01.2023).

Industrija 4.0 – shho ce take ta navishho ce Ukrajini [Industry 4.0 – what is it and why is it for Ukraine]. Asociacija pidpryjemstv promyslovoji avtomatyzaciji Ukrajiny. Available at: https://appau.org.ua/publications/industriya-4-0-shho-tse-take-ta-navishho-tse-ukrayini/(accessed: 15.01.2023).

Industry 4.0 [Industry 4.0]. IT-Enterprise. Available at: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/industry-4(accessed: 15.01.2023).

Nasha robota nad dosjaghnennjam Cilej stalogho rozvytku v Ukrajini [Our work on achieving the Sustainable Development Goals in Ukraine]. Orghanizacija Ob'jednanykh Nacij Ukrajina. Available at: https://ukraine.un.org/uk/sdgs (accessed: 15.01.2023).

Cili stalogho rozvytku [Goals of sustainable development]. Dija Biznes. Available at: https://business.diia.gov.ua/handbook/sustainable-development-goals/cili-stalogo-rozvitku (accessed: 15.01.2023).

Kvjatkovsjka L. A. (2013) Realizacija pryncypiv koncepciji stalogho rozvytku v dijaljnosti pidpryjemstva [Implementation of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise]. Visnyk socialjno-ekonomichnykh doslidzhenj [Herald of socio-economic research]. Vyp. 1. S. 85–89. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2013_1_14.pdf (accessed: 15.01.2023).

Shportko A.M., Kirejceva Gh.V. Stanovlennja koncepciji stalogho rozvytku [Formation of the concept of sustainable development]. Available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1532/78.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed: 15.01.2023).

Meljnyk L.Gh. (2006) Osnovy stijkogho rozvytku: posibnyk [Fundamentals of sustainable development: a guide]. Sumy: Universytetsjka knygha. 383 s.

Shevchuk V.Ja. (2006) Makroekonomichni problemy stalogho rozvytku [Macroeconomic problems of sustainable development]. Kyiv : Gheoprynt, 200 s.

Burda A.I. Osoblyvosti upravlinnja stalym rozvytkom pidpryjemstva [Peculiarities of management of sustainable development of the enterprise]. Available at: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=diSVQcoAAAAJ&citation_for_view=diSVQcoAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC (accessed: 15.01.2023).

Burda A.I. Formuvannja inkljuzyvnogho potencialu stalogho prostorovogho rozvytku [Formation of the inclusive potential of sustainable spatial development]. Available at: http://www.kpdi.edu.ua/images/stories/doc/Zbirnyk_konferentsii_2019/zbirnyk_tez_iii_conference_podilskyi_college.pdf#page=89 (accessed: 15.01.2023).

Stymuljuvannja stalogho rozvytku reghionu [Stimulation of sustainable development of the region] (2010): avtoreferat dys. kand. ekon. nauk: 08.00.05/ V.Gh. Polishhuk; Luc. nac. tekhn. un-t. Lucjk. 24 s. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? (accessed: 15.01.2023).

Stepanenko T.O. (2020) Teoretychni ta metodychni zasady stalogho rozvytku pidpryjemstva [heoretical and methodical principles of sustainable development of the enterprise]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadsjkogho. Serija: Ekonomika i upravlinnja [Scholarly notes of TNU named after VI Vernadskyi. Series]. Tom 31 (70). № 6. S. 136–141. Available at: https://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_6/25.pdf (accessed: 15.01.2023).

Shho take stalyj rozvytok? [What is sustainable development?] Stalyj rozvytok dlja Ukrajiny. Available at: https://sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/#:~:text (accessed: 15.01.2023).

Chabanjuk O.M., Loboda N.O. Osnovni pryncypy koncepciji stalogho rozvytku [Basic principles of the concept of sustainable development]. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/64.pdf (accessed: 15.01.2023).

Brynjolfsson E., Hitt L.M. Beyond computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance. Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14. Is. 4. P. 23–48. Available at: https://www.researchgate.net/publication/2585765_Beyond_Computation_Information_Technology_Organizational_Transformation_and_Business_Performanc (accessed: 15.01.2023).

Weill Peter, Woerner Stephanie L. Thriving in an increasingly digital ecosystem. MITSloan. 2015. Available at: https://sloanreview.mit.edu/article/thriving-in-an-increasingly-digital-ecosystem/ (accessed: 15.01.2023).

Etzion D., Aragon-Correa A. Big data, management, and sustainability: strategic opportunities ahead. Organization & Environment. 2016. Vol. 29. Is. 2. P. 147–155.

DSTU ISO 14001:2015 Systemy ekologhichnogho upravlinnja. Vymoghy ta nastanovy shhodo zastosovuvannja [DSTU ISO 14001:2015 Environmental management systems. Requirements and guidelines for application] (ISO 14001:2015, IDT). Available at: https://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-ISO_14001-2015-.pdf (accessed: 15.01.2023).

Dyrektyva 2010/75/JeS «Pro promyslove zabrudnennja» [Directive 2010/75/EU «On industrial pollution»] № 984_004-10 vid 24.11.2010. Verkhovna Rada Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_004-10#Text (accessed: 15.01.2023).

Pro najkrashhi dostupni tekhnologhiji ta metody upravlinnja (NDTM) dlja Ukrajiny [About the best available technologies and management methods (BTM) for Ukraine]. ECOBUSINESS. 2021. Available at: https://ecolog-ua.com/news/pro-naykrashchi-dostupni-tehnologiyi-ta-metody-upravlinnya-ndtm-dlya-ukrayiny (accessed: 15.01.2023).

DSTU ISO 26000:2019 Nastanovy shhodo socialjnoji vidpovidaljnosti [DSTU ISO 26000:2019 Guidelines for social responsibility] (ISO 26000:2010, IDT). Available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=91617 (accessed: 15.01.2023).

Finansova inkljuzija [Financial inclusion]. Material z Vikipediji – viljnoji encyklopediji. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (accessed: 15.01.2023).

Stuermer M, Abu-Tayeh G, Myrach T. Digital sustainability: basic conditions for sustainable digital artifacts and their ecosystems. Sustainability science. 2017. Vol. 12. P. 247–262.

DSTU ISO 21001:2019 Osvitni orghanizaciji. Systemy upravlinnja v osvitnikh orghanizacijakh. Vymoghy ta nastanovy shhodo zastosuvannja [DSTU ISO 21001:2019 Educational organizations. Management systems in educational organizations. Requirements and guidelines for application] (ISO 21001:2018, IDT). Available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=88050 (accessed: 15.01.2023).

Indeks cyfrovoji jakosti zhyttja v Ukrajini ta sviti za 2022 rik [Index of digital quality of life in Ukraine and the world for 2022]. Available at: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/indeks-czyfrovoyi-yakosti-zhyttya-v-ukrayini-ta-sviti-za-2022-rik.html (data zvernennja: 15.01.2023).

2022 Digital Quality of Life Index. Copyright Surfshark. Available at: https://surfshark.com/dql2022 (accessed: 15.01.2023).

Переглядів статті: 305
Завантажень PDF: 221
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Красностанова, Н., & Якименко, Т. (2023). ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-57
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають