ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: збут, збутова політика, збутова система, маркетингова політика розподілу продукції, маркетингова система розподілу продукції

Анотація

У статті проаналізовано основні положення теорії формування систем розподілу продукції підприємств. Удосконалено понятійно-категорійний апарат та надано авторське визначення таких понять як «збут», «збутова політика», «політика розподілу», «збутова система», «система розподілу продукції». Визначено, взаємне підпорядкування понять «збутова політики підприємства» та «політика розподілу продукції підприємства». Досліджено підходи до формування систем розподілу продукції, які ґрунтуються на управлінському або економічному аспектах. Запропоновано здійснювати вибір пріоритетних для підприємства систем/каналів розподілу продукції на основі комплексного підходу, в якому враховано не тільки управлінські задачі, які стоять перед окремими системами/каналами розподілу продукції, але й економічні цілі підприємства.

Посилання

Скригун Н.П., Розумей С.Б. Методичні підходи щодо оцінювання ефективності управління каналами розподілу. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной. Дніпропетровськ : «Герда», 2013. Т. 1. С. 307–315.

Розумей С.Б., Капінус Л.В., Ніколаєнко І.В. Стратегії каналів збуту в маркетинговій політиці розподілу продукції підприємства. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : кол. моногр. за заг. ред. К. С. Шапошникова та ін. Херсон : Видавн. дім «Гельветика», 2015. Т. 2. С. 337–351.

Розумей С.Б., Юзвик М.О. Визначення ступеня управління каналами та системами розподілу продукції підприємств. Економічний аналіз. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного ун-ту «Економічна думка», 2015. Том 22. № 2. С. 114–120.

Rozumey S., Krainiuchenko О., Belova T. Strategic decisions on distribution channels. Ukrainian Food Journal. Kyiv: NUFT, 2015. Issue 3. Volume 4. P. 520–529. URL: http://surl.li/fqgzx (дата звернення: 15.03.2023)

Розумей С.Б., Ніколаєнко І.В. Методичні аспекти формування систем розподілу продукції в збутовій системі підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. № 15 (61). С. 125–130.

Marketing Channels. Coughlan A. T. et al. London: Prentice Hall, 2006. 602 p.

Dent J. Distribution Channels: Understanding and Managing Channels to Market. London: Kogan Page Publishers, 2008. р. 322. URL: http://surl.li/fqgwi (дата звернення: 16.03.2023)

Skryhun N.P., Rozumeі S.B. (2013). Metodychni pidkhody shchodo otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia kanalamy rozpodilu [Methodical approaches to evaluating the effectiveness of management of distribution channels]. Dnipropetrovsk: Herda. [in Ukrainian]

Rozumeі S.B., Kapinus L.V., Nikolaenko I.V. (2015). Stratehii kanaliv zbutu v marketynhovii politytsi rozpodilu produktsii pidpryiemstva [Strategies of sales channels in the marketing policy of distribution of the company's products]. Kherson: Helvetyka. [in Ukrainian]

Rozumeі S.B., Yuzvyk М.О. (2015). Vyznachennia stupenia upravlinnia kanalamy ta systemamy rozpodilu produktsii pidpryiemstv [Determination of the degree of management of channels and systems of distribution of products of enterprises]. Ternopil: Ekonomichna dumka. [in Ukrainian]

Rozumey S., Krainiuchenko О., Belova T. (2015). Strategic decisions on distribution channels. Ukrainian Food Journal. Kyiv: NUFT. URL: http://surl.li/fqgzx

Rozumeі S.B., Nikolaenko I.V. (2017). Metodychni aspekty formuvannia system rozpodilu produktsii v zbutovii systemi pidpryiemstva [Methodical aspects of formation of distribution systems in the enterprise supply system]. Kyiv: Natsionalnyi aviatsiinyi universytet. [in Ukrainian]

Coughlan A., Anderson E., Stern L.W., El-Ansary A.I. (2006). Marketing Channels. London: Prentice Hall.

Dent J. (2008). Distribution Channels: Understanding and Managing Channels to Market. London: Kogan Page Publishers. URL: http://surl.li/fqgwi

Переглядів статті: 118
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Розумей, С., Ніколаєнко, І., & Лелека, О. (2023). ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-43
Розділ
МАРКЕТИНГ