КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

  • Наталія Чорна Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університет https://orcid.org/0000-0002-6709-6364
Ключові слова: креативні індустрії, культурно-пізнавальний туризм, культура, мистецтво, туристична сфера

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «креативні індустрії» та означено, які види економічної діяльності акумулює в собі дана галузь. Вивчено вплив креативних індустрій на соціально-економічний розвиток територій, формування їх бренду й наступне просування на національному та міжнародному туристичному ринку. Увагу звернуто на осмислення впливу креативних індустрій на розвиток культурно-пізнавального туризму, популярність якого упродовж крайніх років стрімко зростає. З урахуванням зарубіжного досвіду та українських практик проаналізовано вплив на попит туристів у сегменті культурно-пізнавального туризму регенерації історичних міст, окремих їх частин, кварталів чи ансамблів, реставрації об’єктів історико-культурної спадщини, відображення культурних та природних об’єктів у кінострічках, літературних та мистецьких творах, проведення фестивалів, майстер-класів, екскурсій, ін.

Посилання

Про культуру : Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (дата звернення: 05.03.2023)

Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 265-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 04.03.2023)

Панова І.О., Степаненко В.І. Креативні індустрії як чинник розвитку туризму в Полтавській області. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2022. Вип. 15. С. 115–124.

Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua/ (дата звернення: 03.03.2023)

Найвідоміші фестивалі в Україні: якими були перші фести і як розважається наша молодь сьогодні. URL: https://fun.24tv.ua/nayvidomishi-festivali-ukrayini-oglyad-vid-1990-ukrayina-novini_n1708419 (дата звернення: 05.03.2023)

Щирі. URL: https://uifh.org/ua/projects-2/shhiri/ (дата звернення: 03.03.2023)

Pro kulturu : Zakon Ukrainy vid 14 hrudnia 2010 roku № 2778-VI [On culture: Law of Ukraine dated December 14, 2010 No. 2778-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (accessed: 05 March 2023)

Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 kvitnia 2019 r. № 265-r. [On the approval of types of economic activity that belong to the creative industries: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 24, 2019 No. 265]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text (accessed: 04 March 2023)

Panova, I.O., Stepanenko, V.I. (2022). Kreatyvni industrii yak chynnyk rozvytku turyzmu v Poltavskii oblasti [Creative industry as a factor in the development of tourism in the Poltava region]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia : Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm [Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Series: International relations. Economy. Local studies. Tourism]. vyp. 15, pр. 115–124. (in Ukrainian).

Ukrainskyi kulturnyi fond [Ukrainian Cultural Fund]. Available at: https://ucf.in.ua/ (accessed: 03 March 2023)

Naividomishi festyvali v Ukraini: yakymy buly pershi festy i yak rozvazhaietsia nasha molod sohodni [The most famous festivals in Ukraine: what were the first festivals like and how do our youth have fun today]. Available at: https://fun.24tv.ua/nayvidomishi-festivali-ukrayini-oglyad-vid-1990-ukrayina-novini_n1708419 (accessed: 05 March 2023)

Shchyri [Sincere]. Available at: https://uifh.org/ua/projects-2/shhiri/ (accessed: 03 March 2023)

Переглядів статті: 264
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Чорна, Н. (2023). КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-37