СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ

  • Антоніна Зарубіна Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1457-9485
  • Юрій Онойко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-3311-7200
  • Наталія Щербатюк Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7849-8465
Ключові слова: внутрішній туризм, тенденції внутрішнього туризму, еко-туризм, pet-friendly готелі, туристична інфраструктура

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану внутрішнього туризму та його сучасних тенденцій. Актуальність дослідження зумовлена важливою роллю внутрішнього туризму в економічному розвитку держави, збереженні культурних та природних ресурсів, зміцненні соціальної ідентичності та національної свідомості населення. Мета статті – розроблення шляхів вирішення проблем розвитку внутрішнього туризму в Україні. Для досягнення мети в процесі дослідження було вирішено низку завдань: визначено поняття «внутрішній туризм», його основні види та значення для держави; проаналізовано поточний стан внутрішнього туризму та визначено його сучасні тенденції; виявлено проблеми, які ускладнюють розвиток внутрішнього туризму в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи пізнання: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, асоціації та аналогії. За результатами дослідження встановлено, що у зв’язку з російським вторгненням у внутрішньому туризмі сформувалися певні тенденції. Такими тенденціями є збільшення популярності санаторних турів; популярність бронювання турів «на завтра»; зменшення тривалості подорожей; зміна вимог до туристичних закладів; зміна портрету українського мандрівника; зростання популярності соло-туризму; популярність туристичних програм, спрямованих на допомогу Збройним Силам України. Аналіз зазначених тенденцій свідчить про те, що попри воєнний час люди продовжують подорожувати Україною, що сприяє розвитку внутрішнього туристичного ринку. Разом з тим, розвиток внутрішнього туризму ускладнює ряд проблем: військові дії на території країни; втрата значної частини туристично-рекреаційних ресурсів; руйнування туристичної інфраструктури; порушення логістики на території України; розміщення окупаційних військ на території туристичних центрів; втрата трудових ресурсів. Для вирішення цих проблем пропонується здійснення наступних заходів: забезпечення безпеки на території України шляхом надання інформації про потенційні небезпеки та попередження туристів про зони, які є небезпечними для відвідування; відновлення історичних та культурних об'єктів; розробка альтернативних маршрутів; відбудова туристичної інфраструктури, доріг та інших інфраструктурних об'єктів; підтримка туристичної галузі з боку держави; підтримка працівників туристичної галузі. Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування отриманих результатів органами державної влади для розвитку внутрішнього туризму в Україні.

Посилання

Market Analysis Report. Grand view research. 2022. URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/domestic-tourism-market-report (дата звернення: 12.03.2023).

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. Liga 360. 1995. URL: https://ips.ligazakon.net/document/Z950324?an=475921 (дата звернення 12.03.2023).

Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку. Кременчуцька газета. 2022. URL: https://kg.ua/news/podorozhi-pid-chas-viyni-de-dozvoleno-vidpochivati-i-yak-bezpechno-organizuvati-mandrivku (дата звернення: 12.03.2023).

День туризму разом з Visit Ukraine. Visit Ukraine. 2022. URL: https://visitukraine.today/uk/blog/927/den-turizmu-2022-razom-z-visit-ukraine (дата звернення: 12.03.2023).

Час кризи та виходу на нові ринки. Join up. 2023. URL: https://joinup.ua/uk/news/chas-krizi-ta-vihodu-na-novi-rinki-zvit-2022-roku/ (дата звернення: 12.03.2023).

Внутрішній туризм зростає в Україні попри бойові дії. Укрінформ. 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3619754-vnutrisnij-turizm-v-ukraini-zrostae-popri-bojovi-dii.html (дата звернення: 12.03.2023).

Шум А. ТОП-10 найкращих гірськолижних курортів України. Отпуск Тайм. 2022. URL: https://otpusktime.com/uk/krainy/girskolyzhni-kurorty-ukrayiny/ (дата звернення: 12.03.2023).

URL: Вікенди для перезавантаження. Як змінилася специфіка відпочинку туристів в Україні через війну. Твоє місто. 2022. URL: https://tvoemisto.tv/news/yak_zminylasya_spetsyfika_vidpochynku_vnutrishnih_turystiv_v_ukraini_cherez_viynu_135095.html (дата звернення: 12.03.2023).

Артюх К. Відпочинок на генераторах: як влаштований туризм в Україні взимку 2022-2023. Укрінформ. 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3634086-vidpocinok-na-generatorah-ak-vlastovanij-turizm-v-ukraini-vzimku-20222023.htm (дата звернення: 12.03.2023).

Тарасовський Ю. Куди і як подорожували українці під час війни. Join UP! показав результати й тенденції 2022 року. Forbes. 2022. URL: https://forbes.ua/news/kudi-i-yak-podorozhuvali-ukraintsi-pid-chas-viyni-join-up-pokazav-rezultati-y-tendentsii-2022-roku-09022023-11629 (дата звернення: 12.03.2023).

Божко Л.Д., Холодок В.Д. Туризм: проблеми та перспективи розвитку під час війни. Культура України. 2022. № 77. С. 60–62. DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.077.07

Зарубіна А., Сіра Е., Демчук Л. Особливості туризму в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14

Чубрей О.С., Зарубіна А.В., Голубець І.М. Ринок туризму: пандемічні проблеми та новітні перспективи. Наукові перспективи. 2022. № 1 (19). DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-1(19)-391-403

Державне агентство розвитку туризму України. URL: https://www.tourism.gov.ua/ (дата звернення: 12.03.2023).

Market Analysis Report (2022). Retrieved from: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/domestic-tourism-market-report (accessed March 12, 2023).

Pro turyzm: Zakon Ukrayiny vid 15.09.1995 № 324/95-VR (1995). [On tourism: Law of Ukraine dated September 15, 1995 No. 324/95-VR]. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/Z950324?an=475921 (accessed March 12, 2023).

Podorozhi pid chas viyny: de dozvoleno vidpochyvaty i yak bezpechno orhanizuvaty mandrivku (2022). [Travel during the war: where it is allowed to rest and how to organize a trip safely]. Retrieved from: https://kg.ua/news/podorozhi-pid-chas-viyni-de-dozvoleno-vidpochivati-i-yak-bezpechno-organizuvati-mandrivku (accessed March 12, 2023).

Denʹ turyzmu razom z Visit Ukraine (2022). [Day of tourism together with Visit Ukraine]. Retrieved from: https://visitukraine.today/uk/blog/927/den-turizmu-2022-razom-z-visit-ukraine (accessed March 12, 2023).

Chas kryzy ta vykhodu na novi rynky (2023). [Time of crisis and entering new markets]. Retrieved from: https://joinup.ua/uk/news/chas-krizi-ta-vihodu-na-novi-rinki-zvit-2022-roku/ (accessed March 12, 2023).

Vnutrishniy turyzm zrostaye v Ukrayini popry boyovi diyi (2022). [Domestic tourism is growing in Ukraine despite hostilities]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3619754-vnutrisnij-turizm-v-ukraini-zrostae-popri-bojovi-dii.html (accessed March 12, 2023).

Shum, A. (2022). TOP-10 naykrashchykh hirsʹkolyzhnykh kurortiv Ukrayiny [TOP-10 best ski resorts of Ukraine]. Retrieved from: https://otpusktime.com/uk/krainy/girskolyzhni-kurorty-ukrayiny/ (accessed March 12, 2023).

Vikendy dlya perezavantazhennya. Yak zminylasya spetsyfika vidpochynku turystiv v Ukrayini cherez viynu (2022). [Reboot Weekends. How the specificity of tourists' recreation in Ukraine has changed due to the war]. Retrieved from: https://tvoemisto.tv/news/yak_zminylasya_spetsyfika_vidpochynku_vnutrishnih_turystiv_v_ukraini_cherez_viynu_135095.html (accessed March 12, 2023).

Artyukh, K. (2022). Vidpochynok na heneratorakh: yak vlashtovanyy turyzm v Ukrayini vzymku 2022-2023 [Recreation on generators: how tourism in Ukraine is organized in the winter of 2022-2023]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3634086-vidpocinok-na-generatorah-ak-vlastovanij-turizm-v-ukraini-vzimku-20222023.htm (accessed March 12, 2023).

Tarasovsʹkyy, Y. (2022). Kudy i yak podorozhuvaly ukrayintsi pid chas viyny. Join UP! pokazav rezulʹtaty y tendentsiyi 2022 roku [Where and how did Ukrainians travel during the war. Join UP! showed the results and trends of 2022]. Retrieved from: https://forbes.ua/news/kudi-i-yak-podorozhuvali-ukraintsi-pid-chas-viyni-join-up-pokazav-rezultati-y-tendentsii-2022-roku-09022023-11629 (accessed March 12, 2023).

Bozhko L.D., Kholodok V.D. (2022). Turyzm: problemy ta perspektyvy rozvytku pid chas viyny [Tourism: problems and prospects of development during the war]. Culture of Ukraine, 77, 60–62. DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.077.07 [in Ukrainian]

Zarubina A., Sira E., Demchuk L. (2022). Osoblyvosti turyzmu v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of tourism in a state of war]. Economy and society, 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14

Chubrei O., Zarubina A., Holubets I. (2022). Rynok turyzmu: pandemichni problemy ta novitni perspektyvy [Tourism market: pandemic problems and latest prospects]. Scientific perspectives, 1 (19). DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-1(19)-391-403

State Tourism Development Agency. Retrieved from: https://www.tourism.gov.ua/ (accessed March 12, 2023).

Переглядів статті: 657
Завантажень PDF: 862
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Зарубіна, А., Онойко, Ю., & Щербатюк, Н. (2023). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-32