СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: продовольча безпека, світове виробництво зернових, ФАО, країни-виробники, індекси цін, ринок зернових, експортний потенціал, світові експортери, ринок продовольчих товарів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних трендів розвитку світового ринку зерна та місця України на ньому в умовах війни. Підкреслено, що в умовах російсько-української війни хоча і вторгнення росії значно позбавило Україну можливості експорту зернових культур, але країна продовжує бути одним з провідних виробників та експортерів зернових у світі. Визначено, що з початку російської агресії, світ став відчувати недостатність української пшениці, і хоча експорт пшениці з Аргентини, Індії та України може скоротитись прогнозні дані Організації з питань продовольства і сільського господарства ООН (ФАО) говорять про збільшення виробництва, експорту та запасів пшениці у світі. Проаналізовано основні країни-виробники, експортери пшениці, а також виділені головні країни-імпортери української пшениці. Оцінено динаміку світового виробництва, пропозиції та запасів фуражних зернових культур в даний період та їх прогноз.

Посилання

Мірошник, Р., & Баглай, І. (2022). Проблеми ринку зернових культур в Україні та шляхи їх вирішення. Економіка та суспільство, (39). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-24.

Набок І.І. Кон’юнктура світових товарних ринків : навч. посібник. Київ : НАУ, 2018. 193 с.

Савенко, І., Седікова, І., & Седіков, Д. (2022). Російсько-український конфлікт: виклики для зернового ринку. Food Industry Economics, 14(2). DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2320.

Побоченко Л.М., Троян В.В. Структура та динаміка світового ринку продовольства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 103-112.

Міністерство аграрної політики та продовольства України. Офіційний сайт. URL: https://minagro.gov.ua (дата звернення: 12.03.2023).

Міністерство сільського господарства США. Офіційний сайт. URL: http://www.usda.gov (дата звернення: 12.03.2023).

Організація з питань продовольства і сільського господарства ООН. Офіційний сайт. URL: http://www.fao.org (дата звернення: 12.03.2023).

Miroshnyk, R., & Bahlai, I. (2022). Problemy rynku zernovykh kultur v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of the cereal market in Ukraine and ways to solve them]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-24

Nabok I.I. (2018). Koniunktura svitovykh tovarnykh rynkiv: navch. рosibnyk [The state of global commodity markets] Kiev: NAU. (in Ukrainian).

Savenko, I., Sedikova, I., & Sedikov, D. (2022). Rosiisko-ukrainskyi konflikt: vyklyky dlia zernovoho rynku [The Russian-Ukrainian conflict: challenges for the grain market]. Food Industry Economics, vol. 14, no. 2. DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2320

Pobochenko L. M., Troian V. V. (2018). Struktura ta dynamika svitovoho rynku prodovolstva [The structure and dynamics of the world food market]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, vol. 21, рр. 103–112.

Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy [Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine]. Available at: https://minagro.gov.ua (accessed March 12, 2023).

Ministerstvo silskoho hospodarstva SShA [US Department of Agriculture]. Available at: http://www.usda.gov (accessed March 12, 2023).

Orhanizatsiia z pytan prodovolstva i silskoho hospodarstva OON [Food and Agriculture Organization of the United Nations]. Available at: http://www.fao.org (accessed March 12, 2023).

Переглядів статті: 376
Завантажень PDF: 377
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Побоченко, Л., Татаренко, Н., & Прокоп’єва, А. (2023). СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-29
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ