ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: економічна безпека, адаптивне управління, підприємство, система економічної безпеки, класифікація загроз, принципи управління економічною безпекою

Анотація

У статті проаналізовано особливості застосування концепції адаптивного управління при забезпеченні економічної безпеки підприємств. Визначено сутність економічної безпеки підприємства з точки зору різних підходів. Проаналізовано класифікацію загроз економічній безпеці підприємства за класифікаційними ознаками з позиції адаптивності й джерел ризику. Систематизовано принципи управління економічною безпекою в контексті забезпечення належного рівня адаптивності, до яких віднесено принципи компетентності, ієрархічності, комплексності, результативності, адаптивності, об’єктивності, своєчасності, інтегрованості, ризикоорієнтованості, безперервності, планомірності. Охарактеризовано основні групи рішень та заходів, що здійснюються керівництвом підприємства в процесі адаптивного управління при забезпеченні економічної безпеки, до яких віднесено: правові, інформаційно-аналітичні, кадрові, ресурсні, техніко-технологічні, фінансово-економічні, мотиваційні, превентивні. Обґрунтовано задачі адаптивного управління при забезпеченні економічної безпеки підприємства.

Посилання

Ареф’єва О.В., Пілецька С.Т., Кравчук Н.М. Адаптивне управління фінансовою стійкістю підприємства при забезпеченні його економічної безпеки. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 1(75). Ч. 1. С. 80–90. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-12

Вовк О.М., Сафонік Н.П., Фрідріх Ю.В. Превентивне забезпечення безпеки і конкурентного статусу авіаційного підприємства. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2021. № 3 (75). С. 123–134. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/75.123

Данілова Е.І. Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства : монографія. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2020. 342 с. DOI: https://doi.org/10.36074/danilova.kontseptsiia-2020/

Ковальчук А.М. Управлінські аспекти оцінювання економічної безпеки підприємства в умовах трансформаційної економіки. Економічний вісник. 2020. № 4. С. 211–218. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/72.211.

Ковальчук А.М. Чинники стратегічного управління економічною безпекою підприємства в умовах змін. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2021. № 18. С. 88–93. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.247231

Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Кравчук Н.М. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства. Вісник економічної науки України. 2022. № 1. С. 64–69. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).64-69

Прохорова В., Крутова А., Дяченко К. Економічна безпека підприємств України в умовах дестабілізаційного розвитку. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Економіка». 2022. Випуск 14(28). DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-14(28)-10.

Сафонік Н.П., Дудік А.О. Особливості формування системи економічної безпеки авіапідприємств в умовах трансформаційних перетворень. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-9.

Яременко О. І., Страхніцький Я. О. Теоретико-методичні основи забезпечення системи захисту критичної інфраструктури держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2610 DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.38

Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Герасименко Л.В. Оцінювання економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 44–55.

Aref’ieva, O.V., Piletska, S.T., Kravchuk, N.M. (2020) Adaptyvne upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpryiemstva pry zabezpechenni yoho ekonomichnoi bezpeky [Adaptive management of the financial stability of the enterprise while ensuring its economic security]. Problems of the systemic approach in economics, 1(75), 1, 80–90. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-12

Vovk, O.M., Safonik, N.P., Fridrikh, Yu.V. (2021) Preventyvne zabezpechennia bezpeky i konkurentnoho statusu aviatsiinoho pidpryiemstva [Preventive security and competitive status of the aviation enterprise]. Economic Bulletin of the Dnipro Polytechnic, 3 (75). 123–134. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/75.123

Danilova, E.I. Kontseptsiia systemnoho pidkhodu do upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [The concept of a system approach to the management of the economic security of the enterprise]: a monograph. Vinnytsia: European Scientific Platform. 2020, 342 p. DOI: https://doi.org/10.36074/danilova.kontseptsiia-2020/

Kovalchuk A.M. (2020) Upravlinski aspekty otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva v umovakh transformatsiinoi ekonomiky [Managerial aspects of assessing the economic security of an enterprise in the conditions of a transformational economy]. Economic Bulletin, 4, 211–218. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/72.211

Kovalchuk A.M. (2021) Chynnyky stratehichnoho upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva v umovakh zmin [Factors of strategic management of the economic security of the enterprise in conditions of change]. Economic Bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnic Institute", 18, 88–93. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.247231

Piletska S.T., Korytko T.Yu., Kravchuk N.M. (2022) Mekhanizm zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The mechanism for ensuring the economic security of the enterprise]. Bulletin of the Economic Science of Ukraine, 1, 64–69. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).64-69

Prokhorova V., Krutova A., Diachenko K. (2022) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy v umovakh destabilizatsiinoho rozvytku [Economic security of Ukrainian enterprises in conditions of destabilizing development]. Electronic scientific publication "Adaptive management: theory and practice". "Economy" series, 14(28). DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-14(28)-10

Safonik N.P., Dudik A.O. (2022) Osoblyvosti formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky aviapidpryiemstv v umovakh transformatsiinykh peretvoren [Peculiarities of the formation of the system of economic security of airlines in the conditions of transformational transformations]. Economy and society, 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-9

Yaremenko, O.I. and Strakhnitskyi, Y.О. (2022), “Theoretical and methodological bases of ensuring the system of protection of critical infrastructure of the state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2610. DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.38

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Смерічевський, С. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-13
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ