КО-МАРКЕТИНГОВА МЕТОДОЛОГІЯ У СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

  • Вікторія Нехай Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-1184-6776
Ключові слова: збут, інтеграція, ко-маркетинг, машинобудування, управління

Анотація

Метою статті є формування науково-методологічних основ маркетингової підтримки збуту продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі втілення ко-маркетингової методології. Використано метод аналогій для означення досвіду та домінуючих проблем у діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування. Метод порівняння прийнятий за основу характеристик методик управлінської діяльності. Метод обмеженої раціональності – при обгрунтуванні доцільності корегування форм взаємодії підприємств. Для забезпечення ефективного застосування концепції об’єднаного маркетингу уточнено понятійний апарат «ко-маркетинг», «консолідований маркетинг», «омніканальний маркетинг», «мультиканальний маркетинг» та визначено базові та розроблено специфічні принципи ефективного впровадження консолідованого маркетингу. Для побудови нових інтегрованих структур бізнесу запропоновано використання ко-маркетингової методології в управлінні збутом, що складає інноваційний аспект статті. Обрунтовано доцільність застосування методів конвергентності та консолідації, як основи інтеграції, у практиці організації маркетингу для більш ефективної реалізації функції збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Посилання

Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П. Управління збутовою політикою. URL: http://culonline.com.ua/Books/Upravl_zbutovoyu_politikoyu_Balabanova2011.pdf

Ялдін І.В. Передумови винекнення та сутність поняття «інтегровані структури бізнесу». Економіка та управління підприємствами. 2010. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pekon/2010_2/61-72.pdf

Vip, George S. Total Clobal Strategy, Tnglewood Cliffs, Nj. Prentice-Hall, 2021. 150 р.

Мармуль Л.О. Матеріально-технічне забезпечення регіональних АПК. Економіка АПК. 2007. № 2. С. 11–18.

Mikhailova L. I., Nekhay V. V. Aapplication for consolidated marketing solve the problems product sales of agricultural engineering. The scientific heritage. Budapest. 2017. № 8 (8) Р. 2, 21–31.

Нехай В.В. Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу. Економіка АПК. Київ, 2015. № 12. С. 68–71.

Нехай В. В. Дослідницька аналітика збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування. Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості : матеріали наук.-практ. конф., 19 квітня 2019 р. Київ : КНЕУ, 2019. С. 216–218.

Энциклопедия маркетинга. Совместный маркетинг и его виды. URL: https://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/co-marketing.htm

Нехай В. В. Застосування методології консолідованого маркетингу для вирішення проблем збуту підприємств галузі сільськогосподарського машинобудування. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) (Index Copernicus та ін.). 2018. № 1 (36). С. 60–66.

Balabanova L.V. & Mitrokhina Yu.P. (2011). Upravlinnia zbutovoiu politykoiu. Available at: http://culonline.com.ua/Books/Upravl_zbutovoyu_politikoyu_ Balabanova2011.pdf [in Ukrainian]

Yaldin I.V. (2010) Peredumovy vyneknennia ta sutnist poniattia «intehrovani struktury biznesu». Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. № 2. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pekon/2010_2/61-72.pdf. [in Ukrainian]

Vip, George S. (2021). Total Clobal Strategy, Tnglewood Cliffs, Nj. Prentice-Hall. 150 р.

Marmul L.O. (2007). Materialno-tekhnichne zabezpechennia rehionalnykh APK. Ekonomika APK. N 2. 11–18. [In Ukrainian]

Mikhailova L. I. & Nekhay V. V. (2017). Aapplication for consolidated marketing solve the problems product sales of agricultural engineering. The scientific heritage. Budapest, 8 (8). 21–31.

Nekhai V.V. (2015). Upravlinnia rynkom silskohospodarskoi tekhniky na osnovi konsolidatsii ta priamoho marketynhu. Ekonomika APK. Kyiv, 12. 68–71. [in Ukrainian]

Nekhai V.V. (2019). Doslidnytska analityka zbutu pidpryiemstv silskohospodarskoho mashynobuduvannia. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Ekonomichna analityka: suchasni realii ta prohnostychni mozhlyvosti». Kyiv: DVNZ «Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana», 216–218. [in Ukrainian]

Enciklopediya marketinga. Sovmestnyj marketing i ego vidy. Available at: https://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/co-marketing.htm

Nekhai V. V. (2018). Zastosuvannia metodolohii konsolidovanoho marketynhu dlia vyrishennia problem zbutu pidpryiemstv haluzi silskohospodarskoho mashynobuduvannia. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky). № 1 (36). 60–66. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Нехай, В. (2023). КО-МАРКЕТИНГОВА МЕТОДОЛОГІЯ У СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-9
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ