ВІДОБРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ОБЛІКОВОМУ ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: людський капітал, активи, обліковий процес, рахунки, бухгалтерський облік

Анотація

Стаття присвячена дослідженню людського капіталу підприємства як об’єкта бухгалтерського обліку. Досліджено підходи до трактування поняття «людський капітал» як соціально-економічної і облікової категорії. Доведено необхідність розгляду людського капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку у складі активів підприємства. Проведено дослідження етапів облікового процесу людського капіталу підприємства. Подано облікові номенклатури обліку людського капіталу на етапі первинного та поточного обліку. Проаналізовано сучасний стан облікового відображення людського капіталу підприємства відповідно до національної бухгалтерської методології. Обґрунтовано доцільність відображення людського капіталу в обліковій системі підприємства на внесено пропозиції щодо удосконалення плану рахунків в частині його обліку

Посилання

Бурденко І.М., Гололобова Н.В. Людський капітал як об’єкт бухгалтерського обліку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 4 (15). С. 403–408.

Качмар О.В. Організація обліку людського капіталу аграрних підприємств. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 742–747.

Покиньчереда В.В. Інвестиції в людський капітал: проблеми облікового відображення. Облік і фінанси. 2018. № 2 (80). С. 47–53.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». URL: http:// zakon2.rada.gov.ua. (дата звернення: 01.02.2023).

Покиньчереда В.В. Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення. Агросвіт. 2014. № 18. С. 66–72.

Перчук О.В. Сучасна система обліку людського капіталу. Економіка та управління. 2012. Вип. 18/1. С. 81–86.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV. Дата оновлення: 10.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 01.02.2023).

Королюк Н. Людський капітал як об’єкт бухгалтерської методології. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 7(97). С. 252–260.

Королюк Н. Облік і контроль у системі управління людським капіталом підприємства: методика та організація : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2010. 17 с.

Давидюк Т. Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом: теорія та методологія : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2011. 36 с.

. Burdenko I.M., Hololobova N.V. (2018) Lyudsʹkyy kapital yak obʺyekt bukhhaltersʹkoho obliku [Human capital as an object of accounting]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya – Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 4(15), pp. 403–408.

Kachmar O.V. (2017) Orhanizatsiya obliku lyudsʹkoho kapitalu ahrarnykh pidpryyemstv [Organization of human capital accounting of agricultural enterprises]. Ekonomika i suspilʹstvo – Economy and society, no. 10, pp. 742–747.

Pokynchereda V.V. (2018) Investytsiyi v lyudsʹkyy kapital: problemy oblikovoho vidobrazhennya [Investments in human capital: problems of accounting reflection]. Oblik i finansy – Accounting and finance, no. 2(80), pp. 47–53.

Mizhnarodnyy standart bukhhaltersʹkoho obliku 38 «Nematerialʹni aktyvy» [International accounting standard 38 «Intangible assets»]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua. (accessed February 1, 2023)

Pokynchereda V.V. (2014) Oblik trudovykh resursiv: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya [Accounting of labor resources: problems and ways to solve them]. Ahrosvit – Agroworld, no. 18, pp. 66–72.

Perchuk O.V. (2012) Suchasna systema obliku lyudsʹkoho kapitalu [Modern human capital accounting system] Ekonomika ta upravlinnya – Economics and management, vol. 18/1, pp. 81–86.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 996-ХIV [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine on July 16, 1999 № 996-XIV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (in Ukrainian)

Korolyuk N. (2009) Lyudsʹkyy kapital yak obʺyekt bukhhaltersʹkoyi metodolohiyi [Human capital as an object of accounting methodology]. Aktualʹni problemy ekonomiky–Actual problems of the economy, no. 7(97), pp. 252–260.

Korolyuk N. (2010) Oblik i kontrolʹ u systemi upravlinnya lyudsʹkym kapitalom pidpryyemstva metodyka ta orhanizatsiya [Accounting and control in the human capital management system of the enterprise: methodology and organization]: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09. Kyiv. (in Ukrainian)

Davydyuk T. (2011) Bukhhaltersʹkyy oblik v systemi upravlinnya lyudsʹkym kapitalom: teoriya ta metodolohiya [Accounting in the human capital management system: theory and methodology]: avtoref. dys. ... doc. ekon. nauk: 08.00.09. Zhytomyr. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Шрам, Т., Пінчук, Т., & Бородіна, М. (2023). ВІДОБРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ОБЛІКОВОМУ ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-16
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ