ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: інформаційні системи, управління, програмні продукти, підприємство, бізнес-процеси

Анотація

У статті досліджено особливості впровадження і використання інформаційних систем для ведення обліку та управління підприємством. Окрему увагу приділено висвітленню суті поняття «інформаційні системи». Сформульовано перелік завдань інформаційної системи. За результатами дослідження встановлено, що інформаційними системами бухгалтерського обліку є програмні продукти, які передбачають збір, зберігання та обробку фінансових і бухгалтерських даних, що використовуються внутрішніми користувачами для надання інформації інвесторам, кредиторам та податковим органам. Сучасні умови ведення бізнесу в Україні вимагають пошуку альтернативного продукту та заміни монополіста рішень для автоматизації бізнесу таких як «1С» та «BAS». Згідно з Указом Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», заборонено використовувати спеціалізовану бухгалтерську програму «1С» в державних установах. Метою статті є дослідження застосування сучасних інформаційних систем в управлінні підприємством, які зумовлюють зміну підходів до виконання завдань з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єкта господарювання. Автором використано універсальні методи дослідження: аналіз – при вивчені дефініцій поняття «інформаційні системи» та програмних продуктів з обліку в Україні; синтез – при узагальнені принципів роботи програмних продуктів; порівняння – при визначенні і порівнянні переваг та недоліків програм для автоматизації обліку в Україні; теоретичне узагальнення – при виборі оптимального програмного продукту для ведення бухгалтерського обліку й забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами підприємницької діяльності. Практична цінність полягає у дослідженні основних характеристик та сфер застосування інформаційних систем бухгалтерського обліку в Україні, які розроблені вітчизняними й іноземними програмістами і спеціалістами. Виокремлено критерії вибору програмного продукту. Аналіз особливостей застосування програмних продуктів підтвердив широкі їх функціональні можливості: робота з найбільш поширеними блоками, зокрема банк і каса, продажі, закупівлі, склад, податковий облік, складання фінансової звітності. За результатами дослідження з’ясовано вирішенню яких проблем на підприємстві сприяє впровадження та застосування інформаційних систем бухгалтерського обліку.

Посилання

Кривецький І. Альтернатива 1С в Україні: огляд українських та іноземних аналогів. URL: https://www.oneservice-consulting.com/alternatyva-1c-v-ukraini-ogljad-ukrainskyh-ta-inozemnyh-analogiv (дата звернення: 26.02.2023).

MASTER:Бухгалтерія. URL: https://www.masterbuh.com (дата звернення: 26.02.2023).

Пономарьова Т. В., Матюшко М. М. Аналіз програмних продуктів, які використовуються для автоматизації бухгалтерського обліку суб’єктами підприємницької діяльності. Соціальна економіка. 2021. Вип. 62. С. 148–156.

Ромашко С. М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» [Текст]. Львів : ЛІМ, 2007. 49 с.

ТОП-10 програм, які полегшують життя бухгалтеру. URL: https://www.golovbukh.ua/article/9463-top-10-program-yak-polegshuyut-jittya-buhgalteru (дата звернення: 26.02.2023).

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 15 травня 2017 року № 133/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2017#Text (дата звернення: 26.02.2023).

Юрчук Н. П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства. Агросвіт. 2015. № 19. С. 53–58. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/19_2015/12.pdf (дата звернення: 26.02.2023).

Farida I., Мulyani S., Akbar B., Setyaningsih S. Quality and efficiency of accounting information systems. Utopía y Praxis Latinoamericana. 2021. Vol. 26(2). Р. 323‒326.

Kryvetskyi I. Alternatyva 1S v Ukraini: ohliad ukrainskykh ta inozemnykh analohiv [An alternative to the 1S in Ukraine: considering Ukrainian and foreign analogues]. Available at: https://www.oneservice-consulting.com/alternatyva-1c-v-ukraini-ogljad-ukrainskyh-ta-inozemnyh-analogiv (last accessed: 26.02.2023).

MASTER: Bukhhalteriia [MASTER: Accountancy]. Available at: https://www.masterbuh.com (last accessed: 26.02.2023).

Ponomarova T. V., Matiushko M. M. (2021). Analiz prohramnykh produktiv, yaki vykorystovuiutsia dlia avtomatyzatsii bukhhalterskoho obliku subiektamy pidpryiemnytskoi diialnosti [Analyzing accounting software applied by business entities]. Social Economics. No. 62. P. 148–156.

Romashko S. M. (2007) Opornyi konspekt lektsii z dystsypliny «Informatsiini systemy v menedzhmenti» [Lectures on information systems in management]. Lviv: LIM, 49 p.

TOP-10 prohram, yaki polehshuiut zhyttia bukhhalteru [TOP-10 software programs, which simplify accountant`s life]. Available at: https://www.golovbukh.ua/article/9463-top-10-program-yak-polegshuyut-jittya-buhgalteru (last accessed: 26.02.2023).

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 28 kvitnia 2017 roku «Pro zastosuvannia personalnykh spetsialnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalnykh zakhodiv (sanktsii)» vid 15 travnia 2017 roku № 133/2017 [Order of the President of Ukraine on decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of 28th April 2017 «On imposing personal special economic and other restrictions (sanctions)» of 15th May 2017 No. 133/2017]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2017#Text (last accessed: 26.02.2023).

Yurchuk N. P. (2015) Informatsiini systemy v upravlinni diialnistiu pidpryiemstva [Information systems in managing business]. Agrosvit. No. 19. P. 53–58. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/19_2015/12.pdf (last accessed: 26.02.2023).

Farida I., Мulyani S., Akbar B., Setyaningsih S. (2021) Quality and efficiency of accounting information systems. Utopía y Praxis Latinoamericana. Vol. 26(2). P. 323–326.

Переглядів статті: 451
Завантажень PDF: 742
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Грибовська, Ю., & Кононенко, Ж. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-84
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ