ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, таксономічний аналіз, таксономічний показник, інтегральний показник, матриця спостережень, вектор-еталон

Анотація

На основі узагальнення економіко-математичних методів розглянуто можливість застосування таксономічного аналізу для діагностування фінансового стану підприємства харчової промисловості (ТДВ «Яготинський маслозавод»). За використанням даного підходу проведено аналіз динаміки показників діяльності підприємства та показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, визначено вплив даних показників на ефективність управління підприємством. Проведено розрахунки за чотирма групами показників, сформовано матрицю спостережень за період з 2016 року по 2020 рік, стандартизовано показники матриці, визначено координати точки-еталону, визначено «відхилення» між окремими спостереженнями та базовою порівняння, розраховано інтегральний (таксономічний) показник діагностування фінансового стану підприємства.

Посилання

Михайлик О. М. Альтернативний підхід до визначення інтегрального показника оптимальної структури капіталу будівельного підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Випуск 4(04). С. 183–188. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/38.pdf

Ilyash, O., Lupak, R., Dzhadan, I., Kolishenko, R. Assessing structural components of investment and innovation provision of economic security in the basic types of economic activity. Journal of Economy Culture and Society. 2021. Vol. 63. P. 17–37. DOI: https://doi.org/10.26650/JECS2020-0038

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2001. 170 с.

ТДВ «Яготинський маслозавод». Фінансова звітність. URL: https://milkalliance.com.ua/company/inform/yagotinskij-maslozavod.

Сирветник-Царій В. В., Дуляба Н. І. Таксономічний аналіз як інструмент виявлення можливостей забезпечення розвитку ефективності управління економічним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 9. С. 419–423. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/86.pdf.

Mykhailyk, O. M. (2016). Alternatyvnyi pidkhid do vyznachennia intehralnoho pokaznyka optymalnoi struktury kapitalu budivelnoho pidpryiemstva [Alternative approach to determining the optimal integral indicator of capital structure of building enterprise]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 4(04), 183–188. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/38.pdf [in Ukrainian].

Ilyash, O., Lupak, R., Dzhadan, I., & Kolishenko, R. (2021). Assessing structural components of investment and innovation provision of economic security in the basic types of economic activity. Journal of Economy Culture and Society, 63, 17–37. DOI: https://doi.org/10.26650/JECS2020-0038

Yerina, A. M. (2001). Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia [Statistical modeling and forecasting] : navch. posib. Kyiv : KNEU. 170 p. [in Ukrainian]

TDV «Iahotynskyi maslozavod». Finansova zvitnist [Yagotinsky Maslozavod. Financial Statements]. Available at: https://milkalliance.com.ua/company/inform/yagotinskij-maslozavod [in Ukrainian]

Syrvetnyk-Tsarii, V. V., & Duliaba, N. I. (2016). Taksonomichnyi analiz yak instrument vyiavlennia mozhlyvostei zabezpechennia rozvytku efektyvnosti upravlinnia ekonomichnym potentsialom pidpryiemstv torhivli spozhyvchoi kooperatsii [Taxonomic analysis as an instrument of detection opportunities for effective management of economic potential trade enterprise consumer cooperation]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – World economy and international economic relations, 9, 419–423. Available at: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/86.pdf [in Ukrainian].

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Михайлик, О. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-87
Розділ
ЕКОНОМІКА