ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ «ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ» ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Ключові слова: дебіторська заборгованість, управління, економічний, управлінський, юридичний підходи, класифікація

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю. Метою статті є дослідження існуючих підходів до сутності та методичних підходів до класифікації дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. У ході дослідження встановлено, що дебіторська заборгованість є важливим фактором стабілізації фінансового стану підприємства, оскільки її управління повинно ґрунтуватися на оптимальному співвідношенні між ліквідністю та прибутковістю. Виявлено, що дебіторську заборгованість вчені розглядають в призмі економіки, юриспруденції та бухгалтерського обліку. Доведено, що сутність дебіторської заборгованості може базуватися на концепції кредитування, активу чи боргу. Досліджена класифікація дебіторської заборгованості, яка є вихідним моментом побудови аналітичного обліку розрахунків з покупцями. Сформульовані напрями вдосконалення класифікації дебіторської заборгованості.

Посилання

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Державна служба статистики. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Белозерцев В. Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві. Економіст. 2008. № 5. С. 58–61.

Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю. Фінанси України. 2003. № 12. С. 24–36.

Бланк І.О. Фінансовий менеджмент : навч. курс. Київ : Ніка-Центр Ельга, 2001. 528 с.

Глушко А Д. Управління дебіторською заборгованістю в системі забезпечення ефективної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Дубровська Є.В. Дослідження сутності поняття «Дебіторська заборгованість». Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. 2012. № 2. С. 202–205.

Дубровська Є.В. Формування підходів щодо класифікації дебіторської заборгованості. Формування ринкових відносин в України. 2009. № 5. С. 18–23.

Собчишин В.М., Драчук С.О., Джангіров О.Г., Домбровський А.Ю. Управління дебіторською заборгованістю підприємства з метою уникнення кризи неплатежів. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8320

Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю. Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 9. С. 38–42.

Бондарчук Н.В., Васильєва Л.М. Теоретико-методичні основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 16. С. 135–138.

Яременко Л.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю в системі забезпечення ефективної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9714

Іляш О.І., Трофименко О.О., Дмитренко В.О. Методи управління дебіторською заборгованістю підприємства. Підприємництво та інновації. 2018. №5. С 40–46. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/65

Новікова Н.М. Методичні підходи до класифікації дебіторської заборгованості підприємства. Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. 2005. № 9. С. 203–211.

Степаненко О.І., Дубовик М.Ф. Аналіз дебіторської заборгованості, її вплив на фінансовий стан та ділову активність підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. № 2(88). С. 116–125. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/37945/Dub_2022_2.pdf

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV: станом на 19.07.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#top

Oborotni aktyvy pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva. Derzhavna sluzhba statystyky. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Belozertsev, V. (2008) Shchodo tovarnoho kredytuvannya ta debitors'koyi zaborhovanosti na pidpryyemstvi [Regarding commodity lending and receivables at the enterprise]. Ekonomist, no. 5, pp. 58–61. (in Ukrainian)

Bilyk, M.D. (2003) Upravlinnya debitors'koyu zaborhovanistyu [Accounts receivable management]. Finansy Ukrayiny, no. 12, pp. 24–36. (in Ukrainian)

Blank, I.O. (2001) Finansovyy menedzhment: navch. kurs [Financial management]. Kyiv: Nika-Tsentr El'ha. (in Ukrainian)

Hlushko, A. D. (2018) Upravlinnya debitors'koyu zaborhovanistyu v systemi zabezpechennya efektyvnoyi diyal'nosti pidpryyemstva [Management of receivables in the system of ensuring the efficient operation of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua. (in Ukrainian)

Dubrovs'ka, Ye.V.(2012) Doslidzhennya sutnosti ponyattya «Debitors'ka zaborhovanist'» [Study of the essence of the concept of "Accounts receivable"]. Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomika, no. 2, pp. 202–205. (in Ukrainian)

Dubrovs'ka Ye.V. (2009) Formuvannya pidkhodiv shchodo klasyfikatsiyi debitors'koyi zaborhovanosti [Formation of approaches to the classification of receivables]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayiny, no. 5, pp. 18–23. (in Ukrainian)

Sobchyshyn, V.M., Drachuk, S.O., Dzhanhirov, O.H., Dombrovs'kyy, A.Yu.(2020) Upravlinnya debitors'koyu zaborhovanistyu pidpryyemstva z metoyu unyknennya kryzy neplatezhiv [Management of receivables of the enterprise in order to avoid the crisis of non-payments]. Efektyvna ekonomika, no. 11. Available at: http://www.etsonomy.nayka.tsom.ua/?op=1&z=8320. (in Ukrainian)

Matytsyna, N. (2008) Osnovni zasady rehulyuvannya rozrakhunkovykh vidnosyn cherez upravlinnya debitors'koyu zaborhovanistyu [Basic principles of regulation of settlement relations through management of receivables]. Bukhhalters'kyy oblik i audit, no. 9, pp. 38–42. (in Ukrainian)

Bondarchuk, N.V., Vasyl'yeva, L.M. (2016) Teoretyko-metodychni osnovy bukhhalters'koho obliku debitors'koyi zaborhovanosti [Theoretical and methodological foundations of accounts receivable accounting]. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, no. 16, pp. 135–138. (in Ukrainian)

Yaremenko, L.M. (2021) Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya debitors'koyu zaborhovanistyu v systemi zabezpechennya efektyvnoyi diyal'nosti pidpryyemstva [Accounting and analytical support for the management of receivables in the system for ensuring the efficient operation of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9714. (in Ukrainian)

Ilyash, O.I., Trofymenko, O.O., Dmytrenko, V.O. (2018) Metody upravlinnya debitors'koyu zaborhovanistyu pidpryyemstva [Methods of managing the company's receivables]. Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi, no. 5, pp. 40–46. Available at: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/artitsle/view/65. (in Ukrainian)

Novikova, N.M. (2005) Metodychni pidkhody do klasyfikatsiyi debitors'koyi zaborhovanosti pidpryyemstva [Methodical approaches to the classification of the company's receivables]. Visnyk L'vivs'koyi derzhavnoyi finansovoyi akademiyi. Ekonomichni nauky, no. 9, pp. 203–211. (in Ukrainian)

Stepanenko, O.I., Dubovyk, M.F. (2022) Analiz debitors'koyi zaborhovanosti, yiyi vplyv na finansovyy stan ta dilovu aktyvnist' pidpryyemstva [Analysis of accounts receivable, its impact on the financial condition and business activity of the enterprise]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, no. 2(88), pp. 116–125. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/37945/Dub_2022_2.pdf. (in Ukrainian)

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini [About accounting and financial reporting in Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999. № 996-XIV: stanom na 19.07.2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 996-14#top

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 294
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Пінчук, Т., Стефанович, Н., & Кумейко, А. (2023). ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ «ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ» ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЇ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-66
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ