ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВАЛОВИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ ЗА БУДІВЕЛЬНИМИ КОНТРАКТАМИ

  • Алла Живець Херсонський політехнічний фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-9380-1020
  • Наталія Стефанович Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-3723-1799
Ключові слова: будівельні контракти, дохід, ступень завершеності будівельних робіт, валова заборгованість замовників, валова заборгованість замовникам

Анотація

Стаття присвячена дослідженню порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку результатів виконання будівельних контрактів. Визначено, що в основу обліку доходів за будівельними контрактами покладено метод поетапного виконання робіт, за яким на кожну звітну дату протягом всього строку будівництва доходом визнаються незавершені будівельні роботи. Проведена порівняльна характеристика методів оцінки ступеня завершеності будівельних робіт дала змогу визначити їх переваги і недоліки. Виявлені недоліки існуючого порядку бухгалтерських записів щодо відображення валових заборгованостей з використанням рахунків 238 «Завершені етапи по незакінчених будівельних контрактах» та 239 «Проміжні рахунки». Запропонована схема відображення валових заборгованостей замовників і замовникам з використанням рахунку 32 «Проміжні рахунки» із збереженням методу поетапного виконання будівельних контрактів.

Посилання

Статистична інформація. Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2014-2021 роках. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ (дата звернення: 29.12.2022).

Задорожний З.-М., Омецінська І. Проблемні аспекти обліку фінансових результатів у будівництві. Вісник Економіки. 2021. № 3. С. 225–237. URL: http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/rticle/view/1164

Костюченко В. Облік будівельних контрактів за П(С)БО. Бухгалтерський облік і аудит. 2001. № 6. С. 10–19.

Орлова В.К. Облік і оцінка незавершеного виробництва при виконанні будівельних контрактів. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2011. №35. С. 251–256. URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/issue/view/47

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: наказ М-ва фінансів України від 28.04.2001 № 205. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01 (дата звернення: 29.12.2022)

Statistical information. The volume of manufactured construction products by types in 2014-2021. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ (accessed December 29, 2022).

Zadorozhnyi, Z.-M., Ometsinska, I. (2021) Problemni aspekty obliku finansovykh rezulʹtativ u budivnytstvi [Problematic aspects of accounting of financial results in construction]. Visnyk Ekonomiky – Bulletin of the Economy, 3, 225–237. Available at: http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/rticle/view/1164.[in Ukrainian]

Kostyuchenko, V. (2001) Oblik budivelʹnykh kontraktiv za P(S)BO [Accounting of construction contracts under NAS]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt – Accounting and auditing, 6, 10–19. [in Ukrainian]

Orlova, V. (2011) Oblik i otsinka nezavershenoho vyrobnytstva pry vykonanni budivelʹnykh kontraktiv. [Accounting and assessment of work-in-progress during the performance of construction contracts]. Visnyk Lʹvivsʹkoyi komertsiynoyi akademiyi. Seriya ekonomichna – Bulletin of the Lviv Commercial Academy. The series is economical, 35, 251–256. Available at: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/issue/view/47 [in Ukrainian]

Natsionalʹne polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 18 «Budivelʹni kontrakty» [The Accountancy Provision (Standard) 18 of "Construction contracts"]: order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 04/28/2001 No. 205. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01 (accessed December 29, 2022).

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Живець, А., & Стефанович, Н. (2022). ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВАЛОВИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ ЗА БУДІВЕЛЬНИМИ КОНТРАКТАМИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-14
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ