«ЗЕЛЕНА» ЛОГІСТИКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: логістика, «зелена» логістика, навколишнє середовище, логістичні процеси, «зелені» технології

Анотація

Підвищення соціальної відповідальності підприємницьких структур визначає актуальність вивчення напрямів трансформації логістики. У статті розглянуто цілі, завдання та принципи «зеленої» логістики, фактори, що сприяють формуванню концепції загальної відповідальності під час здійснення логістичних операцій та умови її реалізації. Визначено, що можливість досягнення кількісних та якісних цілей логістичної діяльності забезпечується за допомогою синтезу економічної, соціальної та екологічної складових, що формують контур «зеленої логістики», єдність взаємодії зазначених складових забезпечує ресурсозберігаючі технології. Визначено вплив, що здійснюють різні види транспорту та наведено приклади ефективного впровадження «зелених» технологій, охарактеризовано стимули державної участі, які здатні ініціювати розвиток «зелених» технологій, обґрунтовано значущість підтримки держави у процесі впровадження екологічно чистих стандартів, розкрито основи впровадження інноваційних методів та підходів до управління логістичними транспортно-розподільчими та промислово-господарськими операціями.

Посилання

Autonomous ship project, key facts about yara birkeland. URL: https://www.kongsberg.com/maritime/support/themes/autonomous-ship-project-key-facts-about-yara-birkeland/

GEFCO відправила перший потяг з нейтральним рівнем викидів вуглецю на Новому шовковому шляху. URL: https://logisticpoint.net/tl/uz/gefco-first-carbon-neutral-block-train/

Yanbo Li, Songxian Liu. The Forms of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization. Ecological Economy. 2008. № 4. P. 290–298.

Rodrigue J.-P. Green logistics (the paradoxes of) / J.-P. Rodrigue, B. Slack, C. Comtois. London : Pergamon, 2001. P. 339–350.

Ds. Rogers. R. Tibben-Lembke. An examination of reverse logistics practices. Jounal of Business Logistics. 2001. № 22 (2). P. 129–145.

Величко О.П. Логістичне забезпечення сільськогосподарського виробництва великих аграрних компаній. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. № 1 (56). С. 118–123.

Державна служба статистики. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Електричні вантажівки Volvo пройшли випробування в екстремальних зимових умовах. URL: https://www.volvotrucks.com.ua/uk-ua/news/press-releases/2021/dec/Volvos-electric-trucks-tested-in-extreme-winter-weather.html

"Євротермінал" про те, що таке "зелена логістика" і як її застосовувати. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1929434-yevroterminal-pro-te-scho-take-zelena-logistika-i-yak-yiyi-zastosovuvati

«Зелена» логістика: теорія та механізми. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/14061392.pdf

Кизим А., Кабертай Д. Современные тренди «зеленой» логистики в условиях глобализации. Логистика. 2013. № 1. С. 46–49.

Коломицева О.В., Яковенко В.С. Моделювання процесів оптимального управління логістичними розподільчими системами. БізнесІнформ. 2012. № 7. С. 18–21.

Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Управління логістичною діяльністю промислових підприємств. Економіка промисловості. 2005. № 1 (27). С. 114–123.

Сумец А.М. Логистика: теория, ситуации, практические задания : учеб. пособие. Киев : Хай-Тек Пресс, 2008. С. 36.

Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ, 2015. 392 с.

Чорнописька Н.В. Методичні підходи оцінювання логістичної діяльності підприємства. URL: http://vlp.com.ua/files/38_4.pdf

Чортюк Ю.В. Екологічна стратегія логістичної діяльності торгових підприємств. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. № 2 (23). Донецьк : ДЕГІ, 2007. С. 226–229.

Autonomous ship project, key facts about yara birkeland. Retrieved from https://www.kongsberg.com/maritime/support/themes/autonomous-ship-project-key-facts-about-yara-birkeland/

GEFCO vidpravyla pershyy potyah z neytralʹnym rivnem vykydiv vuhletsyu na Novomu shovkovomu shlyakhu [GEFCO sent the first carbon-neutral train on the New Silk Road]. Retrieved from https://logisticpoint.net/tl/uz/gefco-first-carbon-neutral-block-train/ [in Ukrainian].

Yanbo, L., & Songxian, L. (2008). The Forms of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization. Ecological Economy, 4, 290–298.

Rodrigue, J-P., Slack, B., & Comtois, C. (2001). Green logistics (the paradoxes of). The handbook of logistics and supply chain management. A.M. Brewer, K.J. Button, D.A. Hensher (Eds.). Handbooks in transport №2. London: Pergamon.

Rogers, Ds., & Tibben-Lembke, R. (2001). An examination of reverse logistics practices. Journal of Business Logistics, 22(2), 129–145.

Velychko, O.P. (2012), Lohistychne zabezpechennia silskohospodarskoho vyrobnytstva velykykh ahrarnykh kompanii [Logistical support of agricultural production of large agricultural companies], Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, No. 1 (56), pp. 118–123. [in Ukrainian].

Kizim, A., & Kabertai, D. (2013). Sovremennyie trendy «zelenoi» lohistiki v usloviiakh hlobalizatsii [Modern trend of «green» logistics in the context of globalization]. Lohistika – Logistics, 1, 46–49 [in Russian].

Kolomytseva, O.V., Yakovenko, V.S. (2012), Modeliuvannia protsesiv optymalnoho upravlinnia lohistychnymy rozpodilchymy systemamy [Modeling of processes of optimal management by distribution logistics systems], BiznesInform, no. 7, pp. 18–21. [in Ukrainian].

Konischeva, N.J., Trushkina, N.V. (2005), Upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv [Management by logistics activities of industrial enterprises], Ekonomika promyslovosti, no. 1 (27), pp. 114–123. [in Ukrainian].

Sumets, A.M. (2008), Logistika: teoriya. situatsii. prakticheskiye zadaniya: ucheb. Posobiye [Logistics: Theory, situations, practical tasks: a textbook], Khaj-Tek Press, Kyiv, p. 36. [in Ukrainian].

Tiurina, N.M., Hoj, I.V., Babij, I.V. (2015), Lohistyka: navch. posib. [Logistics: a textbook], Tsentr uchb. lit., Kyiv, 392 p. [in Ukrainian].

Chornopys'ka, N.V. Metodychni pidkhody otsiniuvannia lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva [Methodical approaches to evaluating logistics activities of the enterprise]. Retrieved from http://vlp.tsom.ua/files/38_4.pdf

Chortiuk, Yu.V. (2007). Ekolohichna stratehiia lohistychnoi diialnosti torhovykh pidpryiemstv [Environmental strategy for logistic activities of trading companies]. Prometei: rehionalnyi zbirnyk naukovykh prats z ekonomiky – Prometei: regional economic bulletin, 2(23), 226–229 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 429
Завантажень PDF: 335
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Сало, Я. (2023). «ЗЕЛЕНА» ЛОГІСТИКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-58
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають