ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  • Сергій Амонс Вінницький національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-1193-2543
  • Олена Красняк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-1645-1431
Ключові слова: екологізація, аграрне виробництво, економіка, управління, система, населення, продукти харчування, продовольча безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем екологізації аграрного виробництва та формування ефективної системи продовольчої безпеки України в умовах системних ринкових трансформацій. Розкрито сутність продовольчої безпеки та її місце в структурі економічної безпеки держави; охарактеризовано систему забезпечення продовольчої безпеки; методично обґрунтовано послідовність комплексного оцінювання рівня продовольчої безпеки країни. Встановлено, що формування продовольчої безпеки України знаходиться на етапі активної інституційної трансформації економіки, що сприяє побудові ефективного взаємозв’язку та взаємозалежності між населенням держави, аграрним виробництвом та екологізацією економіки. Охарактеризовано механізми формування та окреслено ієрархічні рівні системи забезпечення продовольчої безпеки в контексті посилення євроінтеграційних процесів в Україні.

Посилання

Амонс С.Е. Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 3 (22). С. 221–236.

Камінський В. Органічне землеробство – шлях до продовольчої безпеки. Громадянське суспільство: електрон. версія журн. 2014. URL: http://www.viche.info/journal/4161

Андрєєва Н.М., Купінєць Л.Є. Органічне виробництво як складова механізму екологізації економіки та забезпечення продовольчої безпеки України. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир : Вид-во «Полісся». 2014. С. 51–55.

Трегобчук В.М. Ландшафтно-екологічне районування території України. Вісник аграрної науки. 1999. № 5. С. 50–56.

Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 р. URL: http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/SD_resolution_NY_2015.pdf (дата звернення: 14.02.2023).

Електронний документ ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml

Багорка М.О., Сергієнко А.А. Екологізація виробництва аграрних підприємств як інноваційна складова їх розвитку. Економічні студії. 2021. № 3(33). С. 10–16.

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” // Відомості Верховної Ради України. 1991. N 41. 546 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підручник. 3-тє вид., випр. і допов. Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. 367 с.

Гайдуцький П.І., Ходаківська О.В. Екологізація суспільної свідомості та розвиток агросфери. Економіка АПК. 2012. № 11. С. 15–21.

RazanovS., OvcharukV., Krasnyak O., Bakhmat M., Bakhmat O.Agroecological assessment of green manures grown from winter grain harvest lost in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2021. Vol. 11 (4). Р. 895–902.

Razanov S.F., Razanova A.M., Àmons S.E., Gutsol G.V. Yield, chemical composition and the level of accumulation of heavy metals in the vegetative mass and seeds of milk thistle (Silybum marianum L.) in different types of organic fertilizer. Ecology, environment and conservation. 2021. Vol. 27 (4). Р. 1609–1617.

AmonsS.E. (2021). Stan ta perspektyvy rozvytku vyrobnytstva orhanichnoyi produktsiyi v Ukrayini [Status and prospects of development of organic production in Ukraine]. Silʹsʹke hospodarstvo ta lisivnytstvo − Agriculture and forestry. № 22. S. 221–236. [in Ukrainian].

Kaminskyi V. (2014). Orhanichne zemlerobstvo – shliakh do prodovolchoi bezpeky [Organic farming is the path to food security]. Gromadyans`ke suspil`stvo: elektron. versiya zhurn. URL: http://www.viche.info/journal/4161. [In Ukraine].

Andryeyeva, N.M., & Kupinyets, L.Ye. (2014). Orhanichne vyrobnytstvo yak skladova mekhanizmu ekolohizatsiyi ekonomiky ta zabezpechennya prodovolchoyi bezpeky Ukrayiny [Organic production as a component of the mechanism of economy ecologization and food security ensuring of Ukraine]. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka – Organic production and food safety, Zhytomyr: "Polissya". S. 51–55. [in Ukrainian].

Tregobchuk, V.M. (1999), "The landscape and environmental zoning of area of Ukraine", Visnyk of agricultural science. Vol. 5. Рp. 50–56. [in Ukrainian].

Peretvorennya nashoho svitu: Poryadok dennyy u haluzi staloho rozvytku na period do 2030 roku: Rezolyutsiya Heneralʹnoyi Asambleyi OON vid 25 veresnya 2015 r. [Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development: UN General Assembly Resolution of 25 September 2015]. URL: http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/SD_resolution_NY_2015. pdf

UN electronic document. [Electronic resource]. Access modehttps://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml

Bahorka M.O., Serhiyenko A.A. (2021). Ekolohizatsiya vyrobnytstva ahrarnykh pidpryyemstv yak innovatsiyna skladova yikh rozvytku. [Greening of the production of agricultural enterprises as an innovative component of their development]. EKONOMICHNI STUDIYI. №3(33). 10-16.[in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny „Pro okhoronu navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha” [The Law of Ukraine "On Protection of the Natural Environment"] //Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1991. N 41. 546 s. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text [in Ukrainian].

Melʹnyk L.H. (2006). Ekolohichna ekonomika: pidruchnyk. [Environmental economics: a textbook]. 3-tye vyd., vypr. i dopov. Sumy: VTD «Universytet·sʹka knyha». 367 s. [in Ukrainian].

Haydutsʹkyy Р.І., O.V. Khodakivsʹka О.V. (2012). Ekolohizatsiya suspilʹnoyi svidomosti ta rozvytok ahrosfery [Environmentalization of public consciousness and development of the agricultural sector]. Ekonomika APK. 2012. № 11. S. 15–21. [in Ukrainian].

Razanov S., Ovcharuk V., Krasnyak O., Bakhmat M., Bakhmat O.Agroecological assessment of green manures grown from winter grain harvest lost in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2021. Vol. 11 (4). Р. 895–902.

Razanov S.F., Razanova A.M., Àmons S.E., Gutsol G.V. Yield, chemical composition and the level of accumulation of heavy metals in the vegetative mass and seeds of milk thistle (Silybum marianum L.) in different types of organic fertilizer. Ecology, environment and conservation. 2021. Vol. 27 (4). Р. 1609–1617.

Переглядів статті: 223
Завантажень PDF: 174
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Амонс, С., & Красняк, О. (2023). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-41
Розділ
ЕКОНОМІКА