ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Ключові слова: маркетинг, стратегія маркетингу, маркетинговий аналіз, конкурентоспроможність, сільськогосподарські підприємства, ринок землі

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин в Україні. Прийнятті низки законів спрямованих на реформування земельних відносин стало викликом для більшості сільськогосподарських підприємств. В першу чергу це пов’язано зі змінами, які відбуваються на ринку землі, тобто у зовнішньому середовищі. Для отримання переваг у конкурентній боротьбі необхідно мати чітке уявлення про свої можливості, сильні та слабкі сторони і найголовніше знати як невілювати вплив можливих загроз тобто контролювати внутрішнє середовище – по друге. Виходом з цієї ситуації є розробка маркетингової стратегії підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин в Україні.

Посилання

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник. Київ : КНЕУ, 2014. 624 с

Арестенко В.В. Методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств АПК. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 10(88). С. 10–15.

Гохберг О.Ю. Конкурентоспроможність бізнесу: теоретико-методологічні основи аналізу. Вісник Львівської державної фінансової академії. 2010. № 18. С. 50–57.

Гудзь О.Є., Степасюк О.С. Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія "Економіка, аграрний менеджмент та бізнес" / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. Київ : ВЦ НУБіПУ, 2010. Вип. 154 Частина 2. С. 81–87.

Іванова Л. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 11. С. 45–51.

Калюжна О., Мірошниченко І., Черепньова А. Стратегії підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Науковий Вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. 2017. № 2 (9), грудень. С. 17–22.

Кваша С.М., Голомша Н.Є. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку. Агросвіт. 2006. № 5. С. 99–104.

Вініченко І.І., Маховський Д.В. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: стан і перспективи. Агросвіт. 2013. № 21. С. 10–13.

Кулешова Г.М. Конкуренція і конкурентоспроможність в агропромисловому виробництві. Економіка АПК. 2008. № 3. С. 126–132.

Клименко С.М. та ін. Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2008. 520 с.

Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика. Тернопіль : Економічна думка, 2008. 570 с.

Чикуркова А.Д., Горіховський М.В. Конкурентоспроможність як складова розвитку фермерських господарств: теоретичний аспект. Причорноморські економічні студії. 2016. Випуск 12–1. С. 5–8.

McCarthy J. (1960 1st ed.) Basic Marketing: A managerial approach, 13th ed, Irwin, Homewood 11, 2001. 254 р.

Andriychuk V.G. (2014) Economics of agrarian enterprises: textbook. Kyiv: KNEU, 624 p

Arestenko V.V. (2008) Methods and models of assessing the competitiveness of agribusiness enterprises. Actual problems of the economy. №. 10(88). P. 10–15.

Hochberg O.Yu. (2010) Business competitiveness: theoretical and methodological foundations of analysis. Bulletin of the Lviv State Financial Academy. № 18. P. 50–57.

Hudz O.E., Stepasyuk O.S. (2010) Modern dimension of agricultural competitiveness: challenges and prospects. Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine / Series "Economics, Agrarian Management and Business" / Editor: D.O. Melnychuk (rep. ed.) and others. Kyiv: VC NUBiPU. Issue 154 Part 2. P. 81–87.

Ivanova L. (2019) Organizational and economic principles of increasing the competitiveness of agricultural enterprises. Agroworld. №. 11. P. 45–51.

Kalyuzhna O., Miroshnychenko I., Cherepnyova A. (2017) Strategies for increasing the competitiveness of agricultural enterprises. Scientific Bulletin of V. O. Sukhomlynskyi MNU. Economic sciences. №. 2 (9), December. P. 17–22.

Kvasha S.M., Golomsha N.E. (2006) Competitiveness of domestic agricultural products on the world agricultural market. Ahrosvit. № 5. P. 99–104.

Vinichenko I.I., Makhovskyi D.V. (2013) Competitiveness of agricultural enterprises: state and prospects. Agrosvit. №. 21. P. 10–13.

Kuleshova H.M. (2008) Competition and competitiveness in agro-industrial production. Economics of agriculture. № 3. P. 126–132.

Klymenko S.M. and others (2008) Management of enterprise competitiveness: Training manual. Kyiv: KNEU, 2008. 520 p.

Tarnavska N.P. (2008) Managing the competitiveness of enterprises: theory, methodology, practice. Ternopil: Economic Thought, 570 p.

Chikurkova A.D., Gorikhovskyi M.V. (2016) Competitiveness as a component of farm development: theoretical aspect. Black Sea Economic Studies. Issue 12-1. P. 5–8.

McCarthy J. (1960 1st ed.) Basic Marketing: A managerial approach, 13th ed, Irwin, Homewood 11, 2001. 254 р.

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Благун, І., & Гриневич, Л. (2023). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-31
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають