ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: управління закладом освіти, внутрішньо переміщені особи, соціальні потреби мешканців гуртожитків, якість життя, соціальна функція гуртожитків

Анотація

В статті конкретизовано основне призначення гуртожитків в Україні і світі. Виокремлено причини зростання важливості гуртожитків для українського суспільства в умовах воєнного стану. Досліджено динаміку зміни облаштування загальної площі приміщень у гуртожитках України, в тому числі у міській та сільській місцевості. Встановлено, що у досліджуваному періоді у гуртожитках сільської та міської місцевості знизилося забезпечення водопровідним обладнанням, гарячим водопостачанням, каналізацією, всіма видами опалення, газом. Акцентовано, що студентські гуртожитки в умовах воєнного стану виконують важливу соціальну функцію – в них тимчасово розміщують внутрішньо переміщених осіб. Ідентифіковано проблеми функціонування студентських гуртожитків та здійснено їх групування відповідно до першочерговості вирішення, що дозволить комплексно підійти до її розв’язання та сформувати менеджменту закладу освіти відповідний алгоритм процесів управління.

Посилання

Smith C., Pun N. The dormitory labour regime in China as a site for control and resistance. The International Journal of Human Resource Management. Vol. 17. 2006. Issue 8. P. 1456–1470.

Revington N., Moos M., Henry J., Haider R. The urban dormitory: planning, studentification, and the construction of an off-campus student housing market. International Planning Studies. Vol. 25. 2020. Issue 2. P. 189–205.

Літяга І. В. Діяльність соціального гуртожитку як інноваційна модель надання соціальних послуг. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : мат. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 26–27 березня 2015 р.). Суми, 2015. Т. 2. С. 284–287.

Сняданко І. І. Вплив соціально-психологічних чинників на рівень самоефективності студентів різних спеціальностей технічного університету. Актуальні проблеми психології. 2013. Вип. 38. С. 289–293.

Гуртожиток. БТІ Адвокат. URL: https://advokat-bti.com.ua/ua/terminy-bti/gurtozhytok/ (дата звернення: 09.02.2023).

Dormitory. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Dormitory (accessed: 09.02.2023).

Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 09.02.2023).

Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян : наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-10#Text (дата звернення: 09.02.2023).

Anthony J. 47 Essential Student Housing Statistics You Must Learn: 2023 Data & Demographics. FinancesOnline. URL: https://financesonline.com/student-housing-statistics/ (accessed: 09.02.2023).

Про схвалення концепції державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти на 2022-2026 рр.: розпорядження КМУ від 26 серпня 2021 р. № 992-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 09.02.2023).

Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 р. № 284/423/173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0520-11#Text (дата звернення: 09.02.2023).

Smith, C. & Pun, N. (2006). The dormitory labour regime in China as a site for control and resistance. The International Journal of Human Resource Management. Vol. 17. Issue 8. P. 1456–1470 [in English].

Revington, N., Moos, M., Henry, J. & Haider, R. (2020). The urban dormitory: planning, studentification, and the construction of an off-campus student housing market. International Planning Studies. Vol. 25. Issue 2. P. 189–205 [in English].

Lityaha, I. V. (2015). Diyalʹnistʹ sotsialʹnoho hurtozhytku yak innovatsiyna modelʹ nadannya sotsialʹnykh posluh [Activities of a social dormitory as an innovative model of providing social services]. Innovatsiynyy rozvytok vyshchoyi osvity: hlobalʹnyy ta natsionalʹnyy vymiry zmin : mat. II mizhnar. nauk.-prakt. konf. T. 2. pp. 284–287 [in Ukrainian].

Snyadanko, I. I. (2013). Vplyv sotsialʹno-psykholohichnykh chynnykiv na rivenʹ samoefektyvnosti studentiv riznykh spetsialʹnostey tekhnichnoho universytetu [The influence of social and psychological factors on the level of self-efficacy of students of various specialties of a technical university]. Aktualʹni problemy psykholohiyi. 2013. Vyp. 38. рр. 289–293 [in Ukrainian].

Hurtozhytok [Dormitory]. BTI Advokat. Retrieved from https://advokat-bti.com.ua/ua/terminy-bti/gurtozhytok/ (accessed February 09, 2023) [in Ukrainian].

Dormitory. Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Dormitory (accessed February 09, 2023) [in English].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine] : veb-sayt. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed February 09, 2023) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok peredachi kvartyr (budynkiv), zhylykh prymishchenʹ u hurtozhytkakh u vlasnistʹ hromadyan [On the approval of the Regulation on the procedure for transferring apartments (houses), residential premises in dormitories into the ownership of citizens]: nakaz Ministerstva z pytanʹ zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva Ukrayiny vid 16.12.2009 № 396. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-10#Text (accessed February 09, 2023) [in Ukrainian].

Anthony J. 47 Essential Student Housing Statistics You Must Learn: 2023 Data & Demographics. FinancesOnline. Retrieved from https://financesonline.com/student-housing-statistics/ (accessed February 09, 2023) [in English].

Pro skhvalennya kontseptsiyi derzhavnoyi tsilʹovoyi sotsialʹnoyi prohramy vidnovlennya ta rozbudovy merezhi hurtozhytkiv dlya prozhyvannya studentiv zakladiv vyshchoyi osvity na 2022-2026 rr. [On the approval of the concept of the state targeted social program for the restoration and development of a network of dormitories for the accommodation of students of higher education institutions for 2022-2026]: rozporyadzhennya KMU vid 26 serpnya 2021 r. № 992-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2021-%D1%80#Text (accessed February 09, 2023) [in Ukrainian].

Pro vstanovlennya hranychnoho rozmiru platy za prozhyvannya v student·sʹkykh hurtozhytkakh vyshchykh navchalʹnykh zakladiv derzhavnoyi ta komunalʹnoyi formy vlasnosti [On establishing the maximum amount of fees for living in student dormitories of higher educational institutions of state and communal ownership]: Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny, Ministerstva finansiv Ukrayiny, Ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny vid 28.03.2011 r. № 284/423/173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0520-11#Text (accessed February 09, 2023) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Волошин, В., Дейнега, О., & Дейнега, І. (2023). ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-32
Розділ
ЕКОНОМІКА