ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: державне регулювання, людський капітал, індекс людського капіталу, демографічна криза, стан здоров’я, рівень освіти

Анотація

У статті досліджено роль держави та її вплив на процеси формування та відтворення якісного людського капіталу. Зроблено акцент на тому, що людський капітал виступає визначальним фактором розвитку економіки і допомагає підвищувати темпи економічного зростання, сприяє розвитку економіки та суспільства. Обґрунтовано необхідність покращення механізму державного регулювання у сферах, які пов’язані із розвитком людського капіталу. Проаналізовано компоненти індексу людського капіталу, який вимірює людський капітал наступного покоління. Зазначено, що включені до Індексу компоненти стану здоров'я та рівня освіти використовуються в поєднанні, яке відображає їх внесок у рівень продуктивності працівника. Визначено головні проблеми, які стримують розвиток людського капіталу і як наслідок, призводять до посилення міграційних процесів, старіння населення, низької тривалість життя; погіршення стану здоров‘я населення і відпливу інтелектуального капіталу за кордон. Для підвищення ефективності здійснення державної політики розглянуто комплекс заходів, у ключових соціальних сферах, з боку держави щодо удосконалення регулювання процесами розвитку людського капіталу країни.

Посилання

Баєва О.І. Державна політика в галузі охорони здоров’я. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 вересня 2019 р.). Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 155–156.

Баєва О.І. Охорона здоров’я як фактор розвитку людського капіталу. Галицький економічний вісник. 2017. № 1 (52). С. 110–114.

The World Bank. Проект розвитку людського капіталу. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30498/33324RU.pdf?sequence=13&isAllowed=y (дата звернення: 05.02.2023).

Шахно А.Ю. Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1318/dysertaciyashahnoayu.pdf (дата звернення: 04.02.2023).

МінфінМедіа. Київ. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ (дата звернення: 06.02.2023).

Баева О.И. Общественное здоровье населения и факторы его определяющие. Медицинская наука ХХI века – взгляд в будущее : материалы науч.-практ. конф. (Душанбе, 29 ноября 2019 г.). Душанбе, 2019. Том 3. С. 94–96. URL: https://tajmedun.tj/Uploads/documents/%D0%A2%D0%BE%D0%BC-3.pdf (дата звернення: 08.02.2023).

Баєва О.І. Економічні аспекти фінансування галузі охорони здоров’я. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 23-24 квітня 2020 р.). Харків : НФаУ, 2020. С. 148–150.

Індекс здоров’я. Україна. URL: https://health-index.com.ua/reports (дата звернення: 07.02.2023).

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. Розвиток людського капіталу. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu (дата звернення: 07.02.2023).

Baeva, O.I. (2019) State policy in the field of health care. Naukovo-praktichna konferenciya «Modern pharmacy: history, realities and prospects of development» (Kharkiv, September 19-20, 2019). (Vol. 2, pp. 155-156). Kharkiv : NFaU [in Ukrainian].

Baeva, O.I. (2017) Health care as a factor in the development of human capital. Galician Economic Herald. (No. 1 (52). pp. 110-114). Ternopil : NTU. [in Ukrainian].

The World Bank. Human capital development project. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30498/33324RU.pdf?sequence=13&isAllowed=y (accessed February 06, 2023).

Shakhno, A.Yu. Models of development and state regulation of human capital in the conditions of globalization. Available at: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1318/dysertaciyashahnoayu.pdf (accessed February 06, 2023).

Ministry of Finance and Media. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ (accessed February 06, 2023).

Baeva, O.I. (2019) Public health of the population and its determining factors. Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya «Medical science of the 21st century – looking towards the future». Available at: https://tajmedun.tj/Uploads/documents/%D0%A2%D0%BE%D0%BC-3.pdf (accessed February 08, 2023).

Baeva, O.I. (2020) Economic aspects of health care financing. Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya «Social pharmacy: state, problems and prospects» (Kharkiv, April 23-24, 2020). (рр. 148-150). Kharkiv : NFaU [in Ukrainian].

Health index. Ukraine. Available at: https://health-index.com.ua/reports (accessed February 06, 2023).

Official website of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Development of human capital. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu (accessed February 06, 2023).

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 166
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Баєва, О. (2023). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-30
Розділ
ЕКОНОМІКА