АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВАНТАЖНИХ ПОТОКІВ ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКУ ДІЛЯНКУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Анна Максименко ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-4014-6501
Ключові слова: пункт пропуску, автомобільний транспорт, вантажі, Польща, Україна, кордон

Анотація

У статті охарактеризовано мережу пунктів пропуску для автомобільних вантажних перевезень на кордоні з Польщею. Визначено роль українсько-польської ділянки державного кордону у перетині вантажного автомобільного транспорту. Зроблено висновок, що на неї припадає третина вантажного потоку від усього пропуску автомобільного вантажного транспорту через державний кордон України. Є стійка тенденція до зростання вантажопотоків на цій ділянці кордону протягом останніх років. Пункти пропуску для автомобільного сполучення на кордоні з Польщею, через які здійснюється пропуск вантажних транспортних засобів, різняться за проєктною пропускною спроможністю, наявністю спеціалізованих служб. Однак, є всі міжнародними із цілодобовим режимом роботи. За 2019-2021 рр., від усіх автомобільних вантажних транспортних засобів, що перетинали українсько-польську ділянку, 40% здійснювали перетин кордону через ПП «Ягодин». Проте, найменша кількість транспортних засобів у транзиті була зафіксована у цьому пункті пропуску. Переважно транзитні вантажні автомобілі курсували через ПП «Рава-Руська». Розрахунок коефіцієнта завантаженості для кожного пункту пропуску засвідчив стійку тенденцію перевантаження чотирьох з п’яти пунктів пропуску для вантажного автотранспорту.

Посилання

Біленець Д. А. Процедури у пунктах пропуску як елемент реалізації правового режиму зони митного контролю. Митна справа. 2015. № 3. С. 44–49.

Боровик О. В., Боровик Л. В., Суржавська Н. С. Обгрунтування структури системи підтримки прийняття рішень на спрощення контрольних процедур у пунктах пропуску. Комп'ютерні системи та інформаційні технології. 2020. № 1. С. 28–41. DOI: https://doi.org/10.31891/CSIT-2020-1-4

Гапонов C., Дзяворук А. Удосконалення системи прикордонного контролю шляхом упровадження інноваційних технологічних процесів у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки. 2017. № 2. С. 6–22.

Городнов В. П., Кириленко В. А., Петров В. М. Модель формування вимог до структури автомобільного пункту пропуску в умовах реалізації концепції інтегрованого управління кордонами. Честь і закон. 2016. № 1. С. 72–77. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/1/56/138234

Дмитренко О., Боровик О. Причинно-наслідкові зв’язки між типами черг автотранспортних засобів перед автомобільними пунктами пропуску та їх кількісними характеристиками. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Військові та технічні науки. 2013. № 1. С. 97–108.

Кириленко В. А., Петров В. М. Інтегроване управління кордонами як механізм забезпечення ефективного прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки. 2014. № 1(61). С. 91–102.

Кулчар Т. Ф. Специфіка перетину українсько-угорського кордону. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. 2015. № 2. С. 37–42.

Мельник О. Г., Тодощук А. В., Мукан О. В. Перспективи покращення логістичного обслуговування у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 748. С. 182–189.

Перепьолкін С. М. Щодо полегшення процедур перетину кордонів під час міжнародних автомобільних перевезень. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. 2010. № 2. С. 87–92.

Андрушко В. З. Методика прогнозування інтенсивності роботи пунктів пропуску із застосуванням нейро-нечіткої моделі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Військові та технічні науки. 2014. № 2. С. 6–20.

Пасічник А. М., Шуть С. П., Клен О. М. Моделювання та дослідження пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Технічні науки. 2013. № 1. С. 5–11.

Оцінка функціонування мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області: науково-аналітична доповідь / наук. ред. Х. М. Притула; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 195 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190041.pdf

Сторонянська І. З., Дуб А. Проблеми функціонування пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Ефективна економіка. 2019. № 10. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.1

Функціонування ринку вантажних перевезень в Україні: фактори впливу та пріоритети розвитку: науково-аналітична доповідь (електронне видання) / наук. ред. Х. М. Притула; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 94 с. (Серія «Транскордонне співробітництво»). URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20210039.pdf

European Commission (2022). Directorate-General for Mobility and Transport. Revised corridors to include Ukraine and Moldova. URL: https://transport.ec.europa.eu/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impacts-infrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_en (дата звернення 5.01.2023)

Bilenets, D. (2015) Protsedury u punktakh propusku yak element realizatsii pravovoho rezhymu zony mytnoho kontroliu [Procedures at checkpoints as an element of implementation of the legal regime of the customs control]. Mytna sprava, 3, 44–49 [in Ukrainian]

Borovyk, O., Borovyk, L., Surzhavska, N. (2020) Obhruntuvannya struktury systemy pidtrymky pryynyattya rishen na sproshchennya kontrolnykh protsedur u punktakh propusku [Justification of the Structure of the Decision Support System for Simplifying Control Procedures at Crossing Points]. International scientific journal «Computer systems and information technologies», 1, 28-41. DOI: https://doi.org/10.31891/CSIT-2020-1-4. [in Ukrainian].

Haponov, S., Dzyavoruk, A. (2017) Udoskonalennya systemy prykordonnoho kontrolyu shlyakhom uprovadzhennya innovatsiynykh tekhnolohichnykh protsesiv u punktakh propusku cherez derzhavnyy kordon dlya avtomobilnoho spoluchennya [Improvement of the border control system through the introduction of innovative technological processes at road checkpoints]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Series: Military and Technical Sciences, 2, 6-22. [in Ukrainian].

Gorodnov V. P., Kyrylenko V. А., Petrov V. М. (2016) Model formuvannya vymoh do struktury avtomobilnoho punktu propusku v umovakh realizatsiyi kontseptsiyi intehrovanoho upravlinnya kordonamy [Model formation requirements for automobile checkpoint structure in the conditions of implementing the concept of integrated border management]. Honor and Law. Vol 1(56), 72-77. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/1/56/138234 [in Ukrainian].

Dmytrenko, O., Borovyk, O. (2013) Prychynno-naslidkovi zviazky mizh typamy cherh avtotransportnykh zasobiv pered avtomobilnymy punktamy propusku ta yikh kilkisnymy kharakterystykamy [Causal links between the types of queues of vehicles in checkpoints and their quantitative characteristics]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 1 (59), 97-108 [in Ukrainian].

Kyrylenko V. A., Petrov V. M. (2014). Intehrovane upravlinnia kordonamy yak mekhanizm zabezpechennia efektyvnoho prykordonnoho kontroliu v avtomobilnykh punktakh propusku cherez derzhavnyi kordon [Integrated border management as a mechanism for ensuring effective border control at automobile checkpoints across the state border]. Zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 1(61). 91-102 [in Ukrainian].

Kulchar T. (2015). Spetsyfika peretynu ukrayinsko-uhorskoho kordonu [Pecularities of crossing the Ukrainian-Hungarian border] Naukovyy visnyk Mykolayivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynsʹkoho. Istorychni nauky. № 2, 37-42 [in Ukrainian].

Melnyk, O. Todoshchuk A., Mukan O. (2012) Perspektyvy pokrashchennya lohistychnoho obsluhovuvannya u mizhnarodnykh punktakh propusku dlya avtomobilʹnoho spoluchennya [The improvement prospects of logistic service at the international checkpoints across the state border for motor-car connection]. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, 748, 182-189 [in Ukrainian].

Perepolkin S. M. (2010) Shchodo polehshennya protsedur peretynu kordoniv pid chas mizhnarodnykh avtomobilnykh perevezen [Concerning the facilitation of border crossing procedures during international road transportation]. Bulletin of the Academy of the Customs Service of Ukraine. Series: Law, 2, 87-92 [in Ukrainian].

Andrushko V. Z. (2014) Metodyka prohnozuvannya intensyvnosti roboty punktiv propusku iz zastosuvannyam neyro-nechitkoyi modeli [Forecast methodology the intensity of work at checkpoints using a neuro-fuzzy model]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Service of Ukraine. Series: Military and Technical sciences, 2, 6-20 [in Ukrainian].

Pasichnyk, А. М., Shut, S. P., Klen, О. М. (2013). Modeling and research of crossing capacity of automobile checkpoints. Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: Technical Sciences, 1(49), 5-11 [in Ukrainian].

Prytula, Kh. M. (Eds.). (2019). Assessment of the functioning of the checkpoints network at state border in Zakarpatska oblast. Lviv: SI “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190041.pdf [in Ukrainian].

Storonyanska, I & Dub, A (2019), Problems of functioning of checkpoints on the ukrainian-romanian border, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7290 (Accessed 13 Jan 2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.1 [in Ukrainian].

Functioning of the cargo transportation market in Ukraine: influencing factors and development priorities: scientific and analytical report (electronic edition) (2021). Prytula, Kh. M. (Eds). Lviv: SI “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine” 94 p. (Cross-border cooperation series). URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20210039.pdf [in Ukrainian].

European Commission (2022). Directorate-General for Mobility and Transport. Revised corridors to include Ukraine and Moldova. URL: https://transport.ec.europa.eu/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impacts-infrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_en (Accessed 5 Jan 2023)

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Максименко, А. (2023). АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВАНТАЖНИХ ПОТОКІВ ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКУ ДІЛЯНКУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-25
Розділ
ЕКОНОМІКА