МОНІТОРИНГ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОЛУЧЕННЯ НА КОРДОНІ УКРАЇНА-ЄС

  • Анна Максименко ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-4014-6501
Ключові слова: пункт пропуску, час очікування, автомобільний транспорт, зовнішній кордон ЄС, Україна

Анотація

Організація ефективного функціонування пункту пропуску залежить від чинників різної природи. У статті проаналізовано час очікування у пунктах пропуску на кордоні між Україною та країнами ЄС у напрямі в’їзду та виїзду з України у категоріях легкових автомобілів та вантажних транспортних засобів. Дані щодо часу очікування збиралися протягом трьох періодів (літо 2019 р., весна 2021 р., літо 2021 р.). Виявлено коливання часу очікування у пунктах пропуску залежно від дня тижня та години доби. Карантинні заходи весни 2021 р. суттєво вплинули на збільшення часу очікування для вантажних транспортних засобів, особливо у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Пункти пропуску для легкового сполучення функціонували з обмеженнями. Перспективою подальшого дослідження є систематичний моніторинг часу очікування та співставлення даних із різних джерел, з метою об’єктивної оцінки та прийняття стратегічних рішень щодо функціонування пунктів пропуску.

Посилання

Caltrans. State of California. Autos Southbound Border Wait Times. URL: http://quickmap.dot.ca.gov/borderwait.html

U.S. Customs and Border Protection. URL: https://bwt.cbp.gov/

CBP border wait time mobile app. URL: https://www.peacebridge.com/index.php/commercial-vehicles/cbp-border-wait-time-app

Border wait times: United States to Canada. URL: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/bwt-taf/menu-eng.html

Герман О. Деякі питання функціонування пунктів пропуску для автомобільного сполучення на державному кордоні України: нормативно-правовий аналіз. Митна справа. 2014. № 2(92). С. 59–65.

Пунда О., Царенко І., Жданова В. Правові засади здійснення відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні України. Університетські наукові записки. 2015. № 1(53). С. 138–146.

Кашуба О. Містобудівний контекст та функціональна організація міжнародних автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2014. Вип. 37. С. 212–224.

Халіпова Н., Товт Ю. Підвищення ефективності доставки вантажів з урахуванням тривалості виконання операцій у міжнародних автомобільних пунктах пропуску. Вісник Академії митної служби України. Серія : Технічні науки. 2014. № 2 (52). С. 73–84.

Пелих Н., Пелих Ю. Функціонування пунктів пропуску при виконанні міжнародних автомобільних перевезень. Вісник Національного транспортного університету. 2010. № 21(2). С. 213–216.

Мельник О., Тодощук А., Мукан О. Перспективи покращення логістичного обслуговування у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 748. С. 182–189.

Біленець Д. Процедури у пунктах пропуску як елемент реалізації правового режиму зони митного контролю. Митна справа. 2015. № 3. С. 44–49.

Дмитренко О., Боровик О. Причинно-наслідкові зв’язки між типами черг автотранспортних засобів перед автомобільними пунктами пропуску та їх кількісними характеристиками. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки. 2013. № 1 (59). С. 97–108.

Пасічник А., Клен О. Алгоритм визначення прогнозної пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску через державний кордон України. Вісник Національного транспортного університету. 2012. № 26(2). С. 236–242.

Андрушко В. Методика прогнозування інтенсивності роботи пунктів пропуску із застосуванням нейро-нечіткої моделі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Військові та технічні науки. 2014. № 2. С. 6–20.

Caltrans. State of California. Autos Southbound Border Wait Times / URL: http://quickmap.dot.ca.gov/borderwait.html

U.S. Customs and Border Protection. URL: https://bwt.cbp.gov/

CBP border wait time mobile app. URL: https://www.peacebridge.com/index.php/commercial-vehicles/cbp-border-wait-time-app

Border wait times: United States to Canada. URL: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/bwt-taf/menu-eng.html

Herman, O. (2014) Deiaki pytannia funktsionuvannia punktiv propusku dlia avtomobilnoho spoluchennia na derzhavnomu kordoni Ukrainy: normatyvno-pravovyi analiz [Some issues of functioning of checkpoints for automobile communication on the state border of Ukraine: normative analysis]. Mytna sprava, 2(92), 59–65. (in Ukrainian)

Punda, O., Tsarenko, I., Zhdanova, V. (2015) Pravovi zasady zdiisnennia videokontroliu v avtomobilnykh punktakh propusku na derzhavnomu kordoni Ukrainy [Legal bases of video surveillance at automobile checkpoints at the state border of Ukraine]. Universytetski naukovi zapysky, 1(53), 138–146. (in Ukrainian)

Kashuba, O. (2014) Mistobudivnyi kontekst ta funktsionalna orhanizatsiia mizhnarodnykh avtomobilnykh punktiv propusku na polsko-ukrainskomu kordoni [Urban context and functional organization of international road checkpoints on the Polish-Ukrainian border]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 37, 212–224. (in Ukrainian)

Khalipova, N. & Tovt, Yu. (2014) Pidvyshchennia efektyvnosti dostavky vantazhiv z urakhuvanniam tryvalosti vykonannia operatsii u mizhnarodnykh avtomobilnykh punktakh propusku [Improving the efficiency of cargo delivery taking into account the duration of operations at international road checkpoints]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Tekhnichni nauky, 2 (52), 73–84. (in Ukrainian)

Pelykh, N. & Pelykh, Yu. (2010) Funktsionuvannia punktiv propusku pry vykonanni mizhnarodnykh avtomobilnykh perevezen [Operating the checkpoints under performing international road transport]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu, 21(2), 213–216. (in Ukrainian)

Melnyk, O., Todoshchuk, A., Mukan, O. (2012) Perspektyvy pokrashchennia lohistychnoho obsluhovuvannia u mizhnarodnykh punktakh propusku dlia avtomobilnoho spoluchennia [Prospects for improving logistics services at international checkpoints for road transport]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” – Bulletin NU “Lviv Polytechnic”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 748, 182–189. (in Ukrainian)

Bilenets, D. (2015) Protsedury u punktakh propusku yak element realizatsii pravovoho rezhymu zony mytnoho kontroliu [Procedures at checkpoints as an element of implementation of the legal regime of the customs control]. Mytna sprava, 3, 44–49. (in Ukrainian)

Dmytrenko, O., Borovyk, O. (2013) Prychynno-naslidkovi zviazky mizh typamy cherh avtotransportnykh zasobiv pered avtomobilnymy punktamy propusku ta yikh kilkisnymy kharakterystykamy [Causal links between the types of queues of vehicles in checkpoints and their quantitative characteristics]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 1 (59), 97–108. (in Ukrainian)

Pasichnyk, A. & Klen, O. (2012) Alhorytm vyznachennia prohnoznoi propusknoi spromozhnosti avtomobilnykh punktiv propusku cherez derzhavnyi kordon Ukrainy [Algorithm for determining the forecast capacity of automobile checkpoints across the state border of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu, 26(2), 236–242. (in Ukrainian)

Andrushko, V. (2014) Metodyka prohnozuvannia intensyvnosti roboty punktiv propusku iz zastosuvanniam neiro-nechitkoi modeli [Methodical approach to forecast the intensity of checkpoints using a neuro-fuzzy model]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 2, 6–20. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 167
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Максименко, А. (2021). МОНІТОРИНГ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОЛУЧЕННЯ НА КОРДОНІ УКРАЇНА-ЄС. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-40
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ