СИСТЕМА КОМПЕНСАЦІЙ У СТИМУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ЛАНКИ

  • Галина Назарова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-4893-5406
Ключові слова: мотивація, стимулювання, компенсаційний пакет, процедура формування, структура пакету, соціальне партнерство, гнучкі компенсаційні системи

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування компенсаційного пакету в системі стимулювання менеджерів. Метою статті є дослідження теоретико-методологічних та прикладних засад формування компенсаційного пакету для менеджерів середньої та вищої ланки в умовах нового формату соціально-трудових відносин та розроблення рекомендацій запровадження системи компенсацій відповідно до сучасних тенденцій розвитку управління персоналом. У статті проаналізовано існуючі підходи до формування та структури компенсаційних пакетів. Розроблено розширену узагальнену структуру компенсаційного пакету для менеджерів середньої та вищої ланки. Досліджено основні підходи формування системи компенсацій за трьома принципами (рівнозначності персоналу, ранжування персоналу, надання гнучких пільг). Визначено послідовну процедуру формування компенсаційного пакету. Проаналізовано світовий досвід застосування компенсаційних та соціальних пакетів в організації.

Посилання

Barannik L. Social package as an attribute of the modern enterprise. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. 2011. №. 5. С. 124–125.

Muqaddas Zafar, Adnan Sarwar, Alia Sheeraz. Impact of Compensation Practices on Employee Job Performance: An Empirical Study. ICMSEM 2020: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. 2020. Pp. 315–324. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49889-4_26

Osibanjo A.O. Compensation packages: a strategic tool for employees' performance and retention. Leonardo Journal of Sciences. 2014. №. 25. P. 65–84.

Sotnikova Y., Nazarova G., Nazarov N., & Bilokonenko H. Digital technologies in HR management. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No 4. P. 527–535. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.54

Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія / А.М. Колот, Г.Т. Куліков та ін. / за заг. ред. А.М. Колота і Г.Т. Кулікова. Київ : КНЕУ, 2018. 274 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / А.М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін. ; за заг. ред. А.М. Колота. Київ : КНЕУ. 2017. 711 с.

Зайцев Ю., Верба Д. Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства. Україна: аспекти праці. 2016. № 8. С. 13–19.

Корольков В.В., Бабенко Д.О. Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 11. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.69

Лепейко Т.І., Назаров Н.К. Основні засади формування системи соціального партнерства на підприємстві. Бізнес Інформ. 2011. № 11. С. 103–105.

Цимбалюк С. О. Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2015. №. 2. С. 36–38.

Barannik L. (2011) Social package as an attribute of the modern enterprise. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika. №. 5. S. 124–125.

Muqaddas Zafar, Adnan Sarwar, Alia Sheeraz. Impact of Compensation Practices on Employee Job Performance: An Empirical Study. ICMSEM 2020: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. 2020. Pp. 315–324. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49889-4_26

Osibanjo A.O. (2014) Compensation packages: a strategic tool for employees' performance and retention. Leonardo Journal of Sciences. №. 25. P. 65–84.

Sotnikova Y., Nazarova G., Nazarov N., & Bilokonenko H. (2020) Digital technologies in HR management. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No 4. Page 527–535. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.54

Doslidzhennia problem oplaty pratsi: porivnialnyi analiz (Ukraina ta krainy YeS) : monohrafiia / A.M. Kolot, H.T. Kulikov ta in./ za zah. red. A.M. Kolota i H.T. Kulikova. Kyiv: KNEU, 2018. 274 s. [in Ukrainian]

Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny : pidruchnyk / A.M. Kolot, O.A. Hrishnova, O.O. Herasymenko ta in. ; za zah. red. A.M. Kolota. Kyiv: KNEU. 2017. 711 s. [in Ukrainian]

Zaitsev Yu., Verba D. (2016) Problemy doslidzhennia systemy motyvatsii naimanoi pratsi v umovakh stanovlennia postindustrialnoho suspilstva. Ukraina: aspekty pratsi. № 8. S. 13–19. [in Ukrainian]

Korolkov V.V., Babenko D.O. (2020) Udoskonalennia motyvatsiinoho mekhanizmu upravlinnia personalom pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.69 [in Ukrainian]

Lepeiko T.I., Nazarov N.K. (2011) Osnovni zasady formuvannia systemy sotsialnoho partnerstva na pidpryiemstvi. Biznes Inform. № 11. S. 103–105. [in Ukrainian]

Tsymbaliuk S.O. (2015) Sotsialnyi paket: sutnist, pryroda ta motyvatsiina rol. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. № 2. S. 36–38. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Назарова, Г. (2023). СИСТЕМА КОМПЕНСАЦІЙ У СТИМУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ЛАНКИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-23
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ