КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ»

Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, лікувальний туризм, оздоровчий туризм, медичний туризм, санаторно-курортний туризм, велнес-туризм, спа-туризм

Анотація

В статті зазначено, що приводом для дослідження є відсутність визначення поняття «лікувально-оздоровчий туризм» в нормативно-правових документах України. Акцентовано увагу на певних суперечностях українського законодавства щодо статусу споживачів лікувально-оздоровчих послуг. Підкреслено, що у правовому полі практично не вживаються такі поняття, як «велнес-туризм» та «спа-туризм», які є новітніми напрямками в туристичній діяльності та набирають обертів серед людей, що прагнуть вести здоровий спосіб життя. Систематизовано та проаналізовано концептуальні підходи вчених щодо сутності та складових лікувально-оздоровчого туризму. Встановлено, що у науковців немає спільної думки щодо трактування цього терміну. З’ясовано, що деякі вчені розглядають лікувально-оздоровчий туризм з точки зору саме медичної складової; інші – як поєднання лікування, профілактики та загального оздоровлювання. Пропоновано та обґрунтовано авторське визначення змісту терміну «лікувально-оздоровчий туризм» та його складових.

Посилання

Гладкий О.В, Килівник В.С., Рудий Ю.Й., І.В. Руда, Марчук О.В. Особливості розвитку медичного туризму в західних регіонах України. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. 2022. № 11. С. 90–95.

Баєв В.В. Економічні передумови розвитку медичного туризму в Україні. Наукові праці МАУП. 2014. № 43 (4). С. 163–167.

Кляп М.П., Шандор Ф.Ф. Сучасні різновиди туризму : навчальний посібник. Київ : Знання, 2011. 334 с.

Рутинський М., Петранівський В. Лікувально-оздоровчий туризм: актуальні цілі та сучасні підходи до організації. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2012. № 29. Ч. 1. С. 179–189.

Парфіненко А.Ю., Волкова І.І., Щербина В.І. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з країнами Центральної Європи). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Казаріна. Серія: Міжнародні відносини, Економіка, Країнознавство. 2018. № 7. С. 130–135.

Кифяк В. Ф. Розвиток медичного туризму в регіонах України. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 1. С. 30–33.

Галасюк С.С., Галасюк К.А. Проблеми розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Економічні науки. 2013. № 5. С. 16–21.

Мельник Л.В., Батиченко С.П. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в регіонах України. Часопис картографії. 2018. № 19. С. 41–47.

Михайліченко Г.І. Розвиток туристичного продукту лікувально-оздоровчого та медичного туризму України. Ефективна економіка. 2020. № 2. С. 3–10.

Молодецький А.Е., Остра В.А. Лікувально-оздоровчий туризм в українських Карпатах і Причорномор’ї: сучасний стан і тенденції. Вісник ОНУ. Серія: Географічні і геологічні науки. 2020. Т. 25. № 1 (36). С. 126–140.

Kiss Katalin (2013) Analysis Of Demand For Wellness And Medical Tourism In Hungary. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, AGRIMBA. Vol. 6 (5). Pp. 1–6.

Холявка В.З., Лешко Х.С., Мочульська О.М., Кухтій А.О. Сучасні аспекти, фактори впливу і перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 1 (79). С. 25–33.

Шаповалова О.О., Сапа Ю.А. Сучасні тенденції розвитку «spa» і «wellness» туризму. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2013. № 1042. С. 154–158.

Романова А.А. Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії. Економіка і регіон. 2017. № 4 (65). С. 13–19.

Шека О. Глобальні тренди та інноваційні підходи до організації лікувально-оздоровчого туризму на курортах. Актуальні проблеми державного управління. 2019. № 3 (79). С. 85–91.

Мочульська О.М., Шульгай А.Г., Ошлянська О.А., Бондарчук В.І., Завіднюк Ю.В., Чорномидз І.Б., Добровольська Л.І., Сверстюк А.С. Сучасні тенденції, детермінанти та перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого spa- та wellness-туризму в світі. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 3 (81). С. 56–61.

Іщенко Т.І., Шидловська О.Б., Стоян І.М. Перспективи розвитку wellness-індустрії в готельному господарстві України. Географія та туризм. 2013. № 26. С. 87–93.

Устименко Л., Булгакова Н. Розвиток wellness-туризму та його вплив на трансформацію туристичної індустрії України. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. Сталий розвиток та актуальні проблеми. 2019. № 2 (1). С. 49–59.

Hladkyi O.V., Kilivnyk V.S., Rudy Y.Y., Rudy I.V., Marchuk O.V. (2022) Osoblyvosti rozvytku medychnoho turyzmu v zakhidnykh rehionakh Ukrayiny [Peculiarities of the development of medical tourism in the western regions of Ukraine]. Reabilitatsiyni ta fizkulʹturno-rekreatsiyni aspekty rozvytku lyudyny. Vol. 11. Рр. 90–95. (in Ukrainian)

Baev V.V. (2014) Ekonomichni peredumovy rozvytku medychnoho turyzmu v Ukrayini [Economic prerequisites for the development of medical tourism in Ukraine]. Naukovi pratsi MAUP. Vol. 43 (4). Рр. 163–167. (in Ukrainian)

Klyap M.P., Sandor F.F. (2011) Suchasni riznovydy turyzmu [Modern types of tourism]: navchalʹnyy posibnyk [textbook]. Kyiv: Znannya, 334 p. (in Ukrainian)

Rutynskyi M., Petranivskyi V. (2012) Likuvalʹno-ozdorovchyy turyzm: aktualʹni tsili ta suchasni pidkhody do orhanizatsiyi [Medical and health tourism: current goals and modern approaches to organization]. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni vidnosyny. Vol. 29. Part 1. Pp. 179–189. (in Ukrainian)

Parfinenko A.Yu., Volkova I.I., Shcherbina V.I. (2018) Problemy ta perspektyvy rozvytku likuvalʹno-ozdorovchoho turyzmu v Ukrayini (u porivnyanni z krayinamy Tsentralʹnoyi Yevropy) [Problems and prospects of the development of medical health tourism in Ukraine (in comparison with the countries of Central Europe)]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.N. Kazarina. Seriya: Mizhnarodni vidnosyny, Ekonomika, Krayinoznavstvo. Vol. 7. Pp. 130–135. (in Ukrainian)

Kyfyak V. F. (2013) Rozvytok medychnoho turyzmu v rehionakh Ukrayiny [Development of medical tourism in the regions of Ukraine]. Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy Natsionalʹnoho banku Ukrayiny. Vol. 1. Pp. 30–33. (in Ukrainian)

Galasyuk S.S., Galasyuk K.A. (2013) Problemy rozvytku likuvalʹno-ozdorovchoho turyzmu v Ukrayini [Problems of development of medical and health tourism in Ukraine]. Naukovyy visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. Lesi Ukrayinky. Seriya: Ekonomichni nauky. Vol. 5. Рр. 16–21. (in Ukrainian)

Melnyk L.V., Batichenko S.P. (2018) Osoblyvosti rozvytku likuvalʹno-ozdorovchoho turyzmu v rehionakh Ukrayiny [Features of the development of medical and health tourism in the regions of Ukraine]. Chasopys kartohrafiyi. Vol. 19. Pp. 41–47. (in Ukrainian)

Mykhailichenko G.I. (2020) Rozvytok turystychnoho produktu likuvalʹno-ozdorovchoho ta medychnoho turyzmu Ukrayiny [Development of the tourist product of health and medical tourism of Ukraine]. Efektyvna ekonomika. Vol. 2. Pp. 3–10. (in Ukrainian)

Molodetsky A.E., Ostra V.A. (2020) Likuvalʹno-ozdorovchyy turyzm v ukrayinsʹkykh Karpatakh i Prychornomorʺyi: suchasnyy stan i tendentsiyi [Medical and health tourism in the Ukrainian Carpathians and the Black Sea region: current state and trends]. Visnyk ONU. Seriya: Heohrafichni i heolohichni nauky, T. 25. Vol. 1 (36). Pp. 126–140. (in Ukrainian)

Kiss Katalin (2013) Analysis Of Demand For Wellness And Medical Tourism In Hungary. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, AGRIMBA. Vol. 6 (5). Pp. 1–6.

Kholyavka V.Z., Leshko H.Z., Mochulska O.M., Kukhtiy A.O. (2019) Suchasni aspekty, faktory vplyvu i perspektyvy rozvytku medychnoho ta likuvalʹno-ozdorovchoho turyzmu v Ukrayini [Modern aspects, influencing factors and prospects for the development of medical and health tourism in Ukraine]. Visnyk sotsialʹnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovʺya Ukrayiny. Vol. 1 (79). Pp. 25–33. (in Ukrainian)

Shapovalova O.O., Sapa Yu.A. (2013) Suchasni tendentsiyi rozvytku «spa» i «wellness» turyzmu [Modern trends in the development of «spa» and «wellness» tourism]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Vol. 1042. Pp. 154–158. (in Ukrainian)

Romanova A.A. (2017) Vydy turyzmu ta yikh klasyfikatsiya u konteksti suchasnykh tendentsiy rozvytku turindustriyi [Types of tourism and their classification in the context of modern trends in the development of the tourism industry]. Ekonomika i rehion. Vol. 4 (65). Pp. 13–19. (in Ukrainian)

Sheka O. (2019) Hlobalʹni trendy ta innovatsiyni pidkhody do orhanizatsiyi likuvalʹno-ozdorovchoho turyzmu na kurortakh [Global trends and innovative approaches to the organization of medical and health tourism at resorts]. Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya. Vol. 3 (79). Pp. 85–91. (in Ukrainian)

Mochulska O.M., Shulgai A.H., Oshlyanska O.A., Bondarchuk V.I., Zavidniuk Yu.I., Chornomydz I.B., Dobrovolska L.I., Sverstyuk A.S. (2019) Suchasni tendentsiyi, determinanty ta perspektyvy rozvytku medychnoho ta likuvalʹno-ozdorovchoho spa- ta wellness-turyzmu v sviti [Modern trends, determinants and prospects for the development of medical and health spa and wellness tourism in the world]. Visnyk sotsialʹnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovʺya Ukrayiny. Vol. 3 (81). Pp. 56–61. (in Ukrainian)

Ishchenko T.I., Shidlovska O.B., Stoyan I.M. (2013) Perspektyvy rozvytku wellness-industriyi v hotelʹnomu hospodarstvi Ukrayiny [Prospects for the development of the wellness industry in the hotel industry of Ukraine]. Heohrafiya ta turyzm. Vol. 26. Pp. 87–93. (in Ukrainian)

Ustymenko L., Bulgakova N. (2019) Rozvytok wellness-turyzmu ta yoho vplyv na transformatsiyu turystychnoyi industriyi Ukrayiny [The development of wellness tourism and its influence on the transformation of the tourism industry of Ukraine]. Visnyk Kyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu kulʹtury i mystetstv. Seriya: Turyzm. Stalyy rozvytok ta aktualʹni problemy. Vol. 2 (1). Pp. 49–59. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 458
Завантажень PDF: 487
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Галасюк, С. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ». Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-8