ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: європейський досвід, сталий розвиток, індустрія гостинності

Анотація

У статті розглянуто перспективи впровадження європейського досвіду сталого розвитку індустрії гостинності в Україні, визначено сучасні проблеми сталого розвитку індустрії гостинності в регіонах України, досліджено стан глобальної індустрії гостинності, як однієї з ключових форм глобального обміну продуктами та послугами у світі, проведено аналіз динаміки розвитку міжнародного ринку туристичних послуг, сформовано регіональну структуру міжнародних туристичних потоків. Досліджено український ринок індустрії гостинності, який зазнав деструктивного впливу ряду факторів впливу в останні роки, побудовано профіль України у світовому рейтингу «Туристичної конкурентоспроможності», проведено аналіз місця індустрії гостинності України в глобальному ринку послуг. Доведено, що війна в Україні спричинила глобальну енергетичну та продовольчу кризу у світі, яка наклала свій відбиток на розвиток індустрії гостинності на глобальному рівні. Визначено критерій безпеки, ключовим пріоритетом сталого розвитку індустрії гостинності.

Посилання

Барвінок Н.В. (2022) Перспективи розвитку воєнного туризму на території України після закінчення російсько-української війни. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 18 (2), 206–217.

Божко Л.Д. & Холодок В.Д. (2022) Туризм: проблеми та перспективи розвитку під час війни. Культура України. (77), 57–64.

Тимошенко Т.О. (2021) Концепція розумного управління туризмом в рамках виконання стратегій сталого розвитку територіальних громад. Public Administration and Regional Development, (3). 771–796.

Носирєв О., Делілова Т. & Токар І. (2022). Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 1 (26), 55–68.

Вахович, І.М., Матвійчук, Л.Ю. & Смаль, Б.А. (2022). Розвиток індустрії гостинності в сучасних умовах: тенденції та заходи посилення конкурентних переваг. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 6 (41), 494–502.

UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex. January 2022. URL: https://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2022_01.pdf

Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. ФОП Панов А. М., 2018. 316 с.

Матвійчук Л.Ю., Чепурда Л.М. & Смаль Б.А. (2022). Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності індустрії гостинності регіонів. Матвійчук Л.Ю., Барський Ю.М. & Лепкий М.І. (ред.) Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : монографія. Видання сьоме. (с. 11–29) Луцьк : РВВ ЛНТУ.

Стойка В.С. (2021). Міжнародний досвід державного регулювання туризму: уроки для України. Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of national and international enterprises, organizations and institutions' development. 2–24.

Голод А.П., Іжевська О.П. & Коркуна О.І. (2019). Кластерна модель розвитку індустрії гостинності регіону. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 4 (21), 375–380.

Barvinok N.V. (2022) Perspektyvy rozvytku voiennoho turyzmu na terytorii Ukrainy pislia zakinchennia rosiisko-ukrainskoi viiny [Prospects for the development of military tourism on the territory of Ukraine after the end of the Russian-Ukrainian war]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – Topical problems of the region’s economy development, vol. 18 (2), рр. 206–217.

Bozhko L.D. & Kholodok V.D. (2022) Turyzm: problemy ta perspektyvy rozvytku pid chas viiny [Tourism: problems and prospects of development during the war]. Kultura Ukrainy – Culture of Ukraine, vol. 77, рр. 57–64.

Tymoshenko T.O. (2021) Kontseptsiia rozumnoho upravlinnia turyzmom v ramkakh vykonannia stratehii staloho rozvytku terytorialnykh hromad [Concept of intelligent management of tourism within the framework of sustainable development strategies]. Public Administration and Regional Development, vol. 3, рр. 771–796

Nosyriev O., Delilova T. & Tokar I. (2022). Rozvytok turyzmu ta industrii hostynnosti v stratehii postkonfliktnoho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy [Development of tourism and hospitality industry in the strategy of post-conflict economic recovery of Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, vol. 1 (26), рр. 55–68.

Vakhovych, I.M., Matviichuk, L.Iu. & Smal, B.A. (2022). Rozvytok industrii hostynnosti v suchasnykh umovakh: tendentsii ta zakhody posylennia konkurentnykh perevah [Development of hospitality industry in modern conditions: trends and measures of strengthening of competitive ones]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 6 (41), рр. 494–502.

UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex. January 2022. URL: https://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2022_01.pdf (accessed December 15, 2022)

Yevropeiskyi vektor modernizatsii ekonomiky: kreatyvnist, prozorist ta stalyi rozvytok: monohrafiia [European vector of economic modernization: Creativity, transparency and sustainable development: monograph] / In L. L. Kalinichenko (Eds.). FOP Panov A. M. 316 s. (in Ukrainian)

Matviichuk L.Iu., Chepurda L.M. & Smal B.A. (2022). Kontseptualni zasady zabezpechennia konkurentospromozhnosti industrii hostynnosti rehioniv [Conceptual principles of ensuring competitiveness of hospitality industry of regions]. In Matviichuk L.Iu., Barskyi Yu.M. & Lepkyi M.I. (Eds.) Perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukraini ta sviti: upravlinnia, tekhnolohii, modeli: monohrafiia [Prospects of tourism development in Ukraine and the world: management, technologies, models: monograph], рр. 11-29) Lutsk: RVV LNTU. (in Ukrainian)

Stoika V.S. (2021). Mizhnarodnyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia turyzmu: uroky dlia Ukrainy [Prospects of tourism development in Ukraine and the world: management, technologies, models]. Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of national and international enterprises, organizations and institutions' development, рр. 2–24.

Holod A.P., Izhevska O.P. & Korkuna O.I. (2019). Klasterna model rozvytku industrii hostynnosti rehionu [Cluster model of development of hospitality industry of the region]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, business and governance, vol. 4 (21), рр. 375–380.

Переглядів статті: 260
Завантажень PDF: 198
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Матвійчук, Л., & Дащук, Ю. (2022). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-28