АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • Йосиф Ситник Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-8718-5738
  • Галина Юрченко Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: сталий розвиток, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна економіка, соціальний розвиток, економічний розвиток

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням узагальнення основних теоретичних положень та визначенню особливості процесу формування концепції корпоративної соціальної відповідальності в контексті забезпечення сталого розвитку та сприяння соціально-економічному прогресу України. Розглянуто теоретико-методологічні та прикладі аспекти концепції корпоративної соціальної відповідальності. Зокрема, на основі емпіричного аналізу літературних та статистичних джерел та їх узагальнення визначено ознаки та подано авторське трактування сутності концепції корпоративної соціальної відповідальності, розроблено графічну інтерпретацію сутності моделі, продемонстровано її циклічність. Результатом проведеного дослідження стало розширення змістовного наповнення концепції корпоративної соціальної відповідальності за допомогою уточнення підходів до розуміння концепції з позиції різних ключових гравців, переваг зацікавлених сторін, механізмів запровадження корпоративної соціальної відповідальності урядом та підприємствами. Розроблено цілісну модель підходів до трактування й впровадження КСВ різними гравцями.

Посилання

Ситник Й.С., Юрченко Г.М. (2020) Сталий розвиток та залучення соціально незахищених категорій населення до ринку праці. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, 3 (35), ч. 2, 85–95.

Колот А.М. (2010). Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути і технології соціального розвитку. Україна: аспекти праці, 3, 3–9.

Калінеску Т.В., Романовська Ю.А., Кирилов О.Д. (2007). Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток. Луганськ : СНУ ім. В. Даля.

Гриненко А.М. (2001). Соціальна політика підприємства: методологічний аспект. Социальнотрудовые отношения в современных экономических условиях. (Т. 2). Донецк : ИЭП НАН Украины.

Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. URL: http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf

Вернацький В.І. (2005). Вибрані праці. Київ : Наукова думка.

Bowen H. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York : Harper & Row.

Friedman M. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its Profit. New York Times Magazine, 13, 122–126.

Caroll A. (1979). A three-dimentional conceptual model of corporate performance. Academy of Management, 4 (4), 497–505.

Drucker P. (1984). The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review, 26 (2), 53–63.

Місія МОП в Україні: актуальні питання обговорено, пріоритети визначено. URL: http://www.ntser.gov.ua/ntserprofspilku/zayavu-ta-iniciatuvu/762

Всесвітня бізнесова рада із сталого розвитку (WBCSD – World Business Council for Sustainable Development). URL: www.wbcsd.org

Post J. (2002). Redefining the Corporation and Organizational Wealth. Stanford University Press. 14. Аналітичний звіт щодо результатів дослідження «Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: стан та перспективи розвитку» Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності». URL: http://uniter.org.ua

Воробей В. (2005). Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? Києво-Могилянська бізнес держ. студія, 10, 11−20.

Зінченко О.І., Хімченко А.М. (2013). Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку. Бізнес-інформ, 4, 281–286.

Колот А.М. (2013). Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: збірник наукових праць, 2 (6), 6–14.

Супрун Н.А. (2013). Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії «EUROPE-2020»). Український соціум, 2 (45), 163–176.

Carroll A. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct. Business and Society, 38 (3), 495.

Глобальна дослідницька маркетингова агенція Mintel. URL: https://www.mintel.com/

Глобальна бренд-консалтингова агенція Interbrand. URL: http://www.interbrand.com

Зінченко А.Г., Саприкіна М.А. (2010). Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспективи розвитку. Київ : Фарбований лист.

Тернова І.А. (2017). Оцінка рівня соціального та економічного розвитку України в умовах глобалізації. Соціальна економіка, 54 (2), 62–71.

Божкова В.В., Сагер Л.Ю. (2010). Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання. Механізм регулювання економіки, 1, 145–153.

Марущак Н. (2012). Корпоративна соціальна відповідальність в Україні у контексті світового досвіду. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 138, 68–71.

Черкасов А.В., Колесник І.А. (2017). Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування. Молодий вчений, 1 (41), 724–727.

Лебедєв І.В. (2010). Корпоративна соціальна відповідальність: модель для України. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр., спец. вип. Економіка підприємства: теорія та практика (у 2 ч.). (Ч. ІІ., с. 63–69). Київ : КНЕУ.

Захарчин Г.М., Склярук Т.В. (2017). Соціальні аспекти інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 11 (64), 166–169.

Колот А.М., Грішнова О.А. та ін. (2012). Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку. А.М. Колот (ред.). Київ : КНЕУ.

Новікова О.Ф., Дейч М.Є., Панькова О.В. та ін. (2013). Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки). Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України.

Carroll A. B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review. 1979. Vol. 4(4). Р. 500.

Марчук Л.П (2014). Соціальна відповідальність як визначальна стратегія розвитку сучасного бізнесу. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки, 5 (2), 51–56.

Колот А.М. (2014). Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння. Економіка України, 3, 70–82.

Sytnyk Y.S., Yurchenko H.M. (2020) Stalyi rozvytok ta zaluchennia sotsialno nezakhyshchenykh katehorii naselennia do rynku pratsi [Sustainable development and involvement of socially vulnerable groups in the labor market]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal Internauka. Seriia: Ekonomichni nauky, 3 (35), 85–95. (in Ukrainian)

Kolot A.M. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist, sotsialna zvitnist ta audyt yak suchasni instytuty i tekhnolohii sotsialnoho rozvytku [Corporate social responsibility, social reporting and audit as modern institutions and technologies of social development]. Ukraina: aspekty pratsi, 3, 3–9. (in Ukrainian)

Kalinesku T.V., Romanovska Yu.A., Kyrylov O.D. (2007). Stratehichnyi potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta rozvytok [Strategic potential of the enterprise: formation and development]. Luhansk: SNU im. V. Dalia. (in Ukrainian)

Hrynenko A.M. (2001). Sotsialna polityka pidpryiemstva: metodolohichnyi aspekt [Social policy of the enterprise: methodological aspect]. Sotsyalnotrudovye otnoshenyia v sovremennykh ekonomycheskykh uslovyiakh. (T. 2). Donetsk: YEP NAN Ukrayny. (in Ukrainian)

Sotsialna vidpovidalnist biznesu: rozuminnia ta vprovadzhennia [Corporate social responsibility: understanding and implementation]. Retrieved from: http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf (in Ukrainian)

Vernatskyi V.I. (2005). Vybrani pratsi [Selected works]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Bowen H. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Row.

Friedman M. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its Profit. New York Times Magazine, 13, 122–126.

Caroll A. (1979). A three-dimentional conceptual model of corporate performance. Academy of Management, 4 (4), 497–505.

Drucker P. (1984). The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review. 26 (2), 53–63.

Misiia MOP v Ukraini: aktualni pytannia obhovoreno, priorytety vyznacheno [ILO mission in Ukraine: topical issues discussed, priorities identified]. Retrieved from: http://www.ntser.gov.ua/ntserprofspilku/zayavu-ta-iniciatuvu/762

World Business Council for Sustainable Development. Retrieved from: www.wbcsd.org

Post J. (2002). Redefining the Corporation and Organizational Wealth. Stanford University Press. 14. Analitychnyi zvit shchodo rezultativ doslidzhennia «Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku» Tsentru «Rozvytok korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti» [Analytical report on the results of the study "Corporate Social Responsibility in Ukraine: Status and Prospects for Development" of the Center for the Development of Corporate Social Responsibility]. Retrieved from: http://uniter.org.ua

Vorobei V. (2005). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist chy vyhoda? [Corporate social responsibility or benefit?] Kyievo-Mohylianska biznes derzh. studiia, 10, 11−20. (in Ukrainian)

Zinchenko O.I., Khimchenko A.M. (2013). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v Ukraini: suchasni realii ta perspektyvy rozvytku [Corporate social responsibility in Ukraine: modern realities and prospects of development]. Biznes-inform, 4, 281–286. (in Ukrainian)

Kolot A.M. (2013). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist i problemy yii spryimannia suspilstvom [Corporate social responsibility and problems of its perception by society]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka: zbirnyk naukovykh prats, 2 (6), 6–14. (in Ukrainian)

Suprun N. A. (2013). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist yak chynnyk sotsialnoho zaluchennia (v konteksti tsilei stratehii «EUROPE-2020») [Corporate social responsibility as a factor of social inclusion (in the context of the objectives of the strategy "EUROPE-2020")]. Ukrainskyi sotsium, 2 (45), 163–176. (in Ukrainian)

Carroll A. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct. Business and Society, 38 (3), 495.

Hlobalna doslidnytska marketynhova ahentsiia Mintel [Global research marketing agency Mintel]. Retrieved from: https://www.mintel.com/

Hlobalna brend-konsaltynhova ahentsiia Interbrand [Global brand consulting agency Interbrand]. Retrieved from: http://www.interbrand.com

Zinchenko A.H., Saprykina M.A. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist 2005–2010: stan ta perspektyvy rozvytku [Corporate social responsibility 2005–2010: state and prospects of development]. Kyiv: Farbovanyi lyst. (in Ukrainian)

Ternova I.A. (2017). Otsinka rivnia sotsialnoho ta ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Assessment of the level of social and economic development of Ukraine in the context of globalization]. Sotsialna ekonomika, 54 (2), 62–71. (in Ukrainian)

Bozhkova V.V., Saher L.Iu. (2010). Sotsialno vidpovidalnyi biznes yak odyn iz napriamkiv polipshennia imidzhu vitchyznianykh subiektiv hospodariuvannia [Socially responsible business as one of the ways to improve the image of domestic businesses]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 1, 145–153. (in Ukrainian)

Marushchak N. (2012). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v Ukraini u konteksti svitovoho dosvidu [Corporate social responsibility in Ukraine in the context of world experience]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 138, 68–71. (in Ukrainian)

Cherkasov A.V., I.A. Kolesnyk (2017). Sotsialna sfera Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannia [Social sphere of Ukraine: problems and prospects of reform]. Molodyi vchenyi, 1 (41), 724–727. (in Ukrainian)

Lebediev I. V. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: model dlia Ukrainy [Corporate social responsibility: a model for Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr., spets. vyp. Ekonomika pidpryiemstva: teoriia ta praktyka (u 2 ch.). (Ch. II., s. 63–69). Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Zakharchyn H. M., Skliaruk T. V. (2017). Sotsialni aspekty innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv [Social aspects of innovative development of domestic enterprises]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 11 (64), 166–169. (in Ukrainian)

Kolot A.M., Grishnova O.A., etc. (2012). Sotsial’na Vidpovidal’nist’: Teoriya i Praktуka Rozvytku [Social responsibility: theory and practice of development]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Novikova O.F., Deich M.E., Pan’kova O.V. etc. (2013). Diagnostуka Stanu ta Perspektyv Rozvytku Sotsial’noi Vidpovidal’nosti v Ukraini (Ekspertni Otsinky) [Diagnosis of the State and Perspectives of the Development of Social Responsibility in Ukraine (Expert Estimates)]. Donets’k: Inst. of Industr. Econ. of the NASU. (in Ukrainian)

Carroll A.B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review. Vol. 4(4). Р. 500.

Marchuk L.P. (2014). Sotsialna vidpovidalnist yak vyznachalna stratehiia rozvytku suchasnoho biznesu [Social responsibility as a defining strategy for the development of modern business.]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Seriia: Ekonomichni nauky, 5 (2), 51–56. (in Ukrainian)

Kolot А.М. (2014). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: suchasna filosofiia, problemy zasvoiennia [Corporate social responsibility: modern philosophy, problems of assimilation]. Ekonomika Ukrainy, 3, 70–82. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 957
Завантажень PDF: 813
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Ситник, Й., & Юрченко, Г. (2021). АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-21
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ