ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ БАНКІВ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ключові слова: банк, облігації внутрішньої державної позики, військові облігації, інвестиційна діяльність, державні запозичення, боргові цінні папери

Анотація

Банки традиційно були одними із ключових учасників ринку державних цінних паперів, а із впровадженням воєнного стану їх роль у системі державних запозичень зросла. У статті визначено сутність облігацій внутрішньої державної позики та проаналізовано динаміку обсягів вкладень у цей інструмент, що перебувають в обігу за номінально-амортизаційною вартістю в розрізі власників. Досліджено основні мотиви нарощення портфеля ОВДП українськими банками. Здійснено характеристику основних наслідків інвестиційної діяльності банків на ринку державних боргових цінних паперів. Акцент зроблено на тому, що значні інвестиції банків у державний борг створюють ризик зменшення обсягів кредитування економіки, адже ці два напрями вкладення є взаємозамінними. Наведено статистичні дані щодо динаміки обсягів операцій банків України з цінними паперами, в тому числі в розрізі груп банків. Окрему увагу зосереджено на аналізуванні посередницької діяльності банків на ринку державних боргових ЦП. На основі порівняння суми комісій за операціями з ОВДП визначено, співпраця з якими банками є оптимальною для потенційних інвесторів. Воєнний стан вніс певні корективи у функціонування вітчизняного ринку державних боргових цінних паперів. З огляду на це, досліджено структуру військових ОВДП, які перебувають в обігу за номінально-амортизаційною вартістю за критерієм власника. В умовах воєнного стану роль банків на ринку державних запозичень суттєво зросла – у їх власності перебуває найбільший портфель випущених урядом облігацій. Нарощення інвестиційного потенціалу банків, оптимізація їх інвестиційної стратегії та ефективне управління ризиками інвестиційної діяльності є важливою складовою забезпечення стабільності вітчизняної фінансової системи, а також однією з передумов післявоєнного відновлення економіки України.

Посилання

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/

Черкасова С. В. Банківська інвестиційна діяльність на вітчизняному фондовому ринку. Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. С. 51–58. URL: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1256-2019-24-07.pdf

Татарин Н. Б., Юрченко І. М. Вплив пандемії COVID-19 на ринок ОВДП в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Проблеми економіки. 2021. №2 (48). С. 210–216. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2021-2_0-pages-210_216.pdf

Дубогриз Є. Державні банки: валіза без ручки. CASE Україна. Центр соціально-економічних досліджень. 2021. 40 с. URL: https://cost.ua/content/uploads/sites/2/2021/12/CASE_zvit_derzh_banky_5.pdf

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk

Офіційний сайт Finsee. URL: https://finsee.com/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%bf/

Офіційний сайт Головбух. URL: https://buhplatforma.com.ua/news/30119-yak-de-mojna-pridbati-vyskov-oblgats

Жердецька Л. В. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності банків України на фондовому ринку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 9–10 (286–287). С. 11–17. DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2021-9-10-286-287-11-17

Борисова Л. Є., Мамуненко М. С. Сучасні напрями розвитку вітчизняних банківських операцій з цінними паперами. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2021. Вип. 2 (103). С. 35–41. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-6

Онищенко Ю. І. Управління інвестиційною діяльністю банку: теорія та практика. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 738–745. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/123.pdf

Криховецька З. М., Кохан І. В. Проблеми та шляхи вдосконалення формування фінансових ресурсів банків. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-10

Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах із початку повномасштабної війни перевищують еквівалент 167,9 млрд грн – депозитарій НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaluchennya-ukrayini-vid-prodaju-ovdp-na-auktsionah-iz-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyni-perevischuyut-ekvivalent-1679-mlrd-grn--depozitariy-nbu

The official site of the National Bank of Ukraine (2022), available at: https://bank.gov.ua/ (accessed 27 October 2022).

Cherkasova, S. V. (2019), “Banking investment activity on the domestic stock market”, Pidpryiemnytstvo i torhivlia, [Online], vol. 24, pp. 51–58, available at: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1256-2019-24-07.pdf (accessed 22 October 2022).

Tataryn, N. B. and Yurchenko, I. M. (2021), “The impact of the COVID-19 pandemic on the OVDP market in Ukraine: state, problems and prospects for development”, Problemy ekonomiky, [Online], vol. 2 (48), pp. 210–216, available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2021-2_0-pages-210_216.pdf (accessed 23 October 2022).

Dubohryz, Ye. (2021), “State banks: a suitcase without a handle”, CASE Ukraina. Tsentr sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', [Online], available at: https://cost.ua/content/uploads/sites/2/2021/12/CASE_zvit_derzh_banky_5.pdf (accessed 23 October 2022).

The official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2022), available at: https://mof.gov.ua/uk (accessed 25 October 2022).

The official site of the Finsee (2022), available at: https://finsee.com/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%bf/ (accessed 24 October 2022).

The official site of the Golovbukh (2022), available at: https://buhplatforma.com.ua/news/30119-yak-de-mojna-pridbati-vyskov-oblgats (accessed 24 October 2022).

Zherdets'ka, L. V. (2021), “Evaluation of the efficiency of investment activities of banks of Ukraine on the stock market”, Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, [Online], vol. 9–10 (286–287), pp. 11–17. DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2021-9-10-286-287-11-17 (accessed 23 October 2022).

Borysova, L. Ye. and Mamunenko, M. S (2021), “Modern trends in the development of domestic banking operations with securities”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia «Ekonomichni nauky», [Online], vol. 2 (103), pp. 35–41. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-6 (accessed 22 October 2022).

Onyschenko, Yu. I. (2018), “Management of investment activities of the bank: theory and practice”, Infrastruktura rynku, [Online], vol. 25, pp. 738–745, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/123.pdf (accessed 22 October 2022).

Krykhovets'ka, Z. M. and Kokhan, I. V. (2022), “Problems and ways of improving the formation of financial resources of banks”, Ekonomika ta suspil'stvo, [Online], vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-10 (accessed 22 October 2022).

NBU Depository: Ukraine’s Borrowings through Auction to Sell Domestic Debt Instruments Exceed an Equivalent of UAH 167.9 Billion, available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/zaluchennya-ukrayini-vid-prodaju-ovdp-na-auktsionah-iz-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyni-perevischuyut-ekvivalent-1679-mlrd-grn--depozitariy-nbu (accessed 1 November 2022)

Переглядів статті: 353
Завантажень PDF: 442
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Рисін, В., & Папірник, С. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ БАНКІВ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-6
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ