ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: банківська система, банк з іноземним капіталом, банки іноземних банківських груп, рентабельність капіталу банку, економічні нормативи, державне регулювання

Анотація

У статті розглянуто методику НБУ щодо розподілу банківських установ на групи. Названо основні причини привабливості вітчизняного ринку банківських послуг для іноземного інвестора. Проаналізовано позитивні та негативні наслідки присутності іноземного капіталу для вітчизняної банківської системи. Наведено динаміку кількості представлених на ринку банків, в тому числі з іноземним капіталом. Здійснено характеристику провідних банків з іноземним капіталом. Окрім того, проведено дослідження основних показників БСУ (чисті активи, власний капітал, чистий прибуток, обсяг кредитів, наданих фізичним та юридичним особам) станом на 01.01.2022 в розрізі груп банків, визначених НБУ. Окрему увагу зосереджено на аналізуванні динаміки рівня рентабельності капіталу груп банків. Акцент зроблено на тому, що банки іноземних банківських груп відіграли значну роль у забезпеченні стабільності банківської системи України під час кризи 2014 – 2016 років. На основі дослідження динаміки кількості економічних нормативів НБУ, порушених досліджуваними банками у 2019-2022 рр. визначено, що банки іноземних банківських груп найбільш сумлінно виконують встановлені регулятором економічні нормативи. Зазначено, що вдосконалення державного регулювання діяльності банків з іноземним капіталом є важливою складовою підвищення рівня стабільності вітчизняної банківської системи.

Посилання

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/

Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст. 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

Іваніцька М. О., Драган О.О. Іноземний капітал у банківській системі України. Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті: матеріали наук.-практ. конф. магістрантів, м. Біла церква, 18 лист. 2021 р. Біла Церква, 2021. С. 32–34.

Гой Ю. Ю., Теребух М. І. Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали I Міжнар. наук. конф., с. Вінниця, 19 лист. 2021 р. Вінниця, 2021. Т. 1. С. 42–44.

Кавецький Я. О. Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи України. Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 4 трав. 2018 р. Одеса, 2018. С. 21–23.

Гордієнко Л. А., Сарана Л. А. Сценарії функціонування банківської системи України в умовах пандемії COVID-19. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2021. №29. С. 75–81. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-12

Офіційний сайт Форіншурер. URL: https://forinsurer.com/rating-banks

Офіційний сайт Finincial Club. URL: https://finclub.net/ua/analytics/banky-vypravdalysia-za-porushennia-normatyviv.html

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ua/currency/articles/sdaem-normativy-kakie-banki-s-trudom-vypolnyayut-trebovaniya-nbu/

Кулиняк І. Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку фінансового сектору України. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 3. С. 36–50. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_3_2018-36-50.pdf

Приказюк Н., Сацюк М. Банки з іноземним капіталом в Україні: суперечності та перспективи розвитку. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 1. С. 183–191. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.01.183

Бездітко Ю. М. Оцінка показників присутності іноземного капіталу у банківській системі України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. № 2 (19). С. 305–314. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/19_2019.pdf#page=306

Дзюблюк О. В., Владимир О. М. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків. Вісник Національного банку України. 2014. № 5. С. 26–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_5_16

Прасолова С. П. Порівняльна оцінка конкурентної позиції вітчизняних та іноземних банків на ринку України: актуальні аспекти. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2021. Вип. №1 (102) С. 51–60. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-7

Щуревич О. І. Проблеми функціонування та регулювання банків з іноземним капіталом в Україні. Стратегія економічного розвитку України. 2016. № 38. С. 97–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2016_38_11

The official site of the National Bank of Ukraine (2022), available at: https://bank.gov.ua/ (accessed 29 September 2022)

The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine «On Banks and Banking Activities», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (accessed 29 September 2022)

Ivanits'ka, M. O. and Drahan, O.O. (2021), “Foreign capital in the banking system of Ukraine”, Naukovi poshuky molodi u XXI stolitti [Scientific research of youth in the 21st century], nauk.-prakt. konf. Mahistrantiv [science and practice conf. master's students], Bila Tserkva, Ukraine, November 18, 2021, pp. 32–34.

Hoj, Yu. Yu. and Terebukh, M. I. (2021), “Activities of banks with foreign capital in Ukraine”, Kompleksnyj pidkhid do modernizatsii nauky: metody, modeli ta mul'tydystsyplinarnist' [A comprehensive approach to the modernization of science: methods, models and multidisciplinarity], Mizhnar. nauk. konf. [International of science conf.], Vinnytsia, Ukraine, November 19, 2021, pp. 42–44.

Kavets'kyj, Ya. O. (2018), “The influence of foreign capital on the functioning of the banking system of Ukraine”, Ekonomichnyj potentsial krainy: naukovi pidkhody ta praktyka realizatsii [Economic potential of the country: scientific approaches and implementation practice], Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [International science and practice conf.], Odesa, Ukraine, May 4, 2018, pp. 21–23.

Hordiienko, L. A. and Sarana, L. A. (2021), “Scenarios of the functioning of the banking system of Ukraine in the conditions of the COVID-19 pandemic”, Modern Economics, [Online], vol. 29. pp. 75–81. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-12 (accessed 30 September 2022)

The official site of the Forinsurer (2022), available at: https://forinsurer.com/rating-banks (accessed 29 September 2022)

The official site of the Financial Club (2022), available at: https://finclub.net/ua/analytics/banky-vypravdalysia-za-porushennia-normatyviv.html (accessed 29 September 2022)

The official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2022), available at: https://minfin.com.ua/ua/currency/articles/sdaem-normativy-kakie-banki-s-trudom-vypolnyayut-trebovaniya-nbu/ (accessed 30 September 2022)

Kulyniak, I. (2018), “Banks with foreign capital: rating and role in ensuring sustainable development of the financial sector of Ukraine”, Visnyk Akademii pratsi, sotsial'nykh vidnosyn i turyzmu [Online], vol. 3. pp. 36–50. available at: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_3_2018-36-50.pdf (accessed 30 September 2022)

Prykaziuk, N. and Satsiuk, M. (2020), “Banks with foreign capital in Ukraine: contradictions and development prospects”, Ekonomichnyj analiz, [Online], vol. 30, pp. 183–191. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.01.183 (accessed 30 September 2022)

Bezditko, Yu. M. (2019), “Evaluation of indicators of the presence of foreign capital in the banking system of Ukraine”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, [Online], vol. 2, pp. 305–314. available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/19_2019.pdf#page=306 (accessed 30 September 2022)

Dziubliuk, O. V. and Vladymyr, O. M. (2014), “Foreign capital in the banking system of Ukraine: influence on the development of the foreign exchange market and the activity of banks”, Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, [Online], vol. 5, pp. 26–33. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_5_16 (accessed 30 September 2022)

Prasolova, S. P. (2021), “Comparative assessment of the competitive position of domestic and foreign banks on the Ukrainian market: current aspects”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia «Ekonomichni nauky», [Online], vol. 102, pp. 51–60. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-7 (accessed 30 September 2022)

Schurevych, O. I. (2016), “Problems of operation and regulation of banks with foreign capital in Ukraine”, Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, [Online], vol. 38, pp. 97–109. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2016_38_11 (accessed 30 September 2022)

Переглядів статті: 438
Завантажень PDF: 772
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Хома, І., & Папірник, С. (2022). ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-10
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ