БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: бізнес-стратегія, стратегія підприємства, релокація, турбулентне зовнішнє середовище, види релокації

Анотація

У статті розглянуто основні етапи формування бізнес-стратегії підприємства. Визначено, що частина підприємств переглядає свої бізнес- стратегії через релокацію. Досліджено можливості та ризики релокації для того, щоб підприємства продовжували працювати в умовах турбулентного зовнішнього середовища. На сьогодні основними причинами переміщення підприємств є намір їх збереження, переміщення попиту, переважно на Західну Україну або закордон, а також релокація вирішує низку логістичних проблем. Визначено основні проблеми з якими стикаються вітчизняні підприємства під час релокації. Зазначено, що при релокації підприємства в середині країни існує державна підтримка. Релоковані за кордон підприємства кардинально переглядають свої бізнес-стратегії. При релокації підприємств за кордон важливо вивчити особливості ведення бізнесу в обраній країні, оцінити фінансові витрати, пов’язані з релокацією

Посилання

Бутко М.П. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. М.П. Бутко (Ред.). Київ : Центр учбової літератури, 2016.

Дикань В.Л., Зубенко В.О., Маковоз О.В. Стратегічне управління : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. URL: http://westudents.com.ua/knigi/-strategchne-upravlnnya-dikan-vl.html

Релокація бізнесу в Україні та в ЄС. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/213880_relokatsya-bznesu-v-ukran-ta-v-s

Понад 500 релокованих підприємств поновили роботу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3552215-robotu-ponovili-vze-500-relokovanih-pidpriemstv.html

Химич І.Г., Н.С. Тимошик, Т.В. Подвірна (2019). Стратегія релокації: особливість сучасного бізнесу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми» (м. Одеса, 19 квітня 2019 р.). Одеса : ОДУ, 2019. С. 141–142.

Тарасовський Ю. (2022). Релокація та фінансова підтримка підприємців. URL: https://forbes.ua/news/relokatsiya-ta-finansova-pidtrimkapidpriemtsiv-v-ukraini-zapustili-dvi-platformi-dlya-dopomogi-biznesu-11042022-5378

Релокація бізнесу: скільки компаній вже перемістили свій бізнес та куди. URL: https://news.finance.ua/ua/relokaciya-biznesu-skil-ky-kompaniy-vzhe-peremistyly-sviy-biznes-ta-kudy

Butko M.P. (Ed.) (2016) Stratehichnyy menedzhment: navch. posib. [Strategic management]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Dykanʹ V.L., Zubenko V.O., Makovoz O.V. (2013. Stratehichne upravlinnya: navch. posib. [Strategic management]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. Available at: http://westudents.com.ua/knigi/-strategchne-upravlnnya-dikan-vl.html (in Ukrainian)

Relokatsiya biznesu v Ukrayini ta v YES [Business relocation in Ukraine and the EU]. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/213880_relokatsya-bznesu-v-ukran-ta-v-s

Ponad 500 relokovanykh pidryyemstv ponovyly robotu [More than 500 relocated enterprises resumed work]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3552215-robotu-ponovili-vze-500-relokovanih-pidpriemstv.html

Khymych I.H., N.S. Tymoshyk, T.V. Podvirna (2019) Stratehiya relokatsiyi: osoblyvistʹ suchasnoho biznesu [Relocation strategy: a feature of modern business]. Materialy VI Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Suchasni tendentsiyi rozvytku svitovoyi ekonomiky: novi vyklyky ta problemy» (m. Odesa, 19 kvitnya 2019 r.). (s. 141–142). Odesa: ODU. (in Ukrainian)

Tarasovsʹkyy YU. (2022) Relokatsiya ta finansova pidtrymka pidpryyemtsiv [Relocation and financial support of entrepreneurs]. Available at: https://forbes.ua/news/relokatsiya-ta-finansova-pidtrimkapidpriemtsiv-v-ukraini-zapustili-dvi-platformi-dlya-dopomogi-biznesu-11042022-5378

Relokatsiya biznesu: skilʹky kompaniy vzhe peremistyly sviy biznes ta kudy [Business relocation: how many companies have already moved their business and where]. Available at: https://news.finance.ua/ua/relokaciya-biznesu-skil-ky-kompaniy-vzhe-peremistyly-sviy-biznes-ta-kudy

Переглядів статті: 369
Завантажень PDF: 440
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Власова, В., Тарновська, І., & Недоля, Д. (2022). БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-85
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ