СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: креативне підприємництво, креативні індустрії, стратегічний вектор, стратегія розвитку

Анотація

В останні десятиліття креативне підприємництво стало популярним, проте, з приходом пандемії COVID-19 зазнало значних збитків, багато проєктів були призупинені чи взагалі закриті. В кінці 2021 року вітчизняні підприємці адаптувалися до нових умов ведення бізнесу. Але із початком війни розвиток креативних індустрій знову опинився під загрозою. В роботі здійснено аналіз сутності креативного підприємництва, стан його розвитку. На відміну від традиційного підприємництва, креативне підприємництво є більш ризиковим. Лідерами в креативних індустріях є ІТ сфера та рекламна діяльність. В роботі наведено офіційну класифікацію видів підприємницької діяльності. Визначено, що креативними можуть бути й інші види діяльності які не входять до переліку. Зазначено основні етапи процесу креативного підприємництва. Визначено стратегічний вектор світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу.

Посилання

Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку. URL: https://www.researchgate.net/publication/332087564

Креативна економіка: нова економічна епоха ХХІ ст. URL: https://creativeeconomy.center/wp-content/uploads/2021/12/2_5332503104040474153.pdf

Про затвердження Національної стратегії-2030. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Howkins, J. (2001). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Allen Lane.

Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.

Glaeser, E. (1998) Are Cities Dying? Journal of Economic Perspectives, 12, 139–160. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.12.2.139

Карасьова Н. Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2019. № 3. С. 110–120. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.3.2019.159110

Свінцицька О.М., Ткачук В.О. Креативна економіка та креативні індустрії : навч. посіб. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. 218 с.

Божидарнік Т.В., Василик Н.М. Креативний менеджмент : навч. посібн. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 498 с.

Вахович І., Чуль О. Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 288 с.

Бажал Ю.М., Бакушевич І.В., Венесар У. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : навч. посібн. для вищих навчальних закладів за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю.М. Бажала. Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2015. 280 с.

Презентація грантової програми для креативних індустрій. Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulasia-prezentatsiia-hrantovoi-prohramy-dlia-kreatyvnykh-industrii

Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 252 с.

Перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text

Податкові надходження у сфері креативних індустрій в Україні: І квартал 2022. URL: https://drive.google.com/file/d/1XM6XO2zZMbiPhdUCuCUcOpUg13jEVbYh/view

Букацелі А.В. Креативне підприємництво як ресурс економіки. «Ефективна економіка». 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6426.

The 5 Biggest Business Trends In 2023 Everyone Must Get Ready For Now. URL: https://www-forbes-com.translate.goog/sites/bernardmarr/2022/10/03/the-5-biggest-business-trends-for-2023/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

Vlasova, V. and Tarnovska, I. Strategic priorities of entrepreneurship in creative industries. Grail of Science. 14–15 (Jun. 2022), 128–130. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.018

Власова В., Тарновська І., Недоля Д. Бізнес-стратегія підприємства в умовах турбулентного зовнішнього середовища. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-85

Kreatyvni industrii yak element stratehii postindustrialnoho rozvytku [Creative industries as an element of the post-industrial development strategy] Available at: https://www.researchgate.net/publication/

Kreatyvna ekonomika: nova ekonomichna epokha XXI st. [Creative economy: a new economic era of the 21st century]. Available at: https://creativeeconomy.center/wp-content/uploads/2021/12/2_5332503104040474153.pdf

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi stratehii-2030 [Creative economy: a new economic era of the 21st century]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Howkins, J. (2001) The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Allen Lane.

Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class and How Its Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.

Glaeser, E. (1998) Are Cities Dying? Journal of Economic Perspectives, 12, 139–160. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.12.2.139

Karasova N. (2019) Kreatyvni industrii yak element stratehii postindustrialnoho rozvytku [Creative industries as an element of the post-industrial development strategy]. Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty, 3, 110–120. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.3.2019.159110

Svintsytska O.M., Tkachuk V.O. (2020) Kreatyvna ekonomika ta kreatyvni industrii: navch. posib. [Creative economy and creative industries]. Zhytomyr: Derzhavnyi universytet «Zhytomyrska politekhnika», 218 s.

Bozhydarnik T.V., Vasylyk N.M. Kreatyvnyi menedzhment: navch. posibn. [Creative management]. Kherson: OLDI-PLIuS, 498 s.

Vakhovych I., Chul O. (2014) Rozvytok kreatyvnykh industrii: rehionalnyi vymir: monohrafiia [Development of creative industries: regional dimension: monograph]. Lutsk: Vezha-Druk, 288 s.

Bazhal Yu.M., Bakushevych I.V., Venesar U. (2015) Innovatsiine pidpryiemnytstvo: kreatyvnist, komertsializatsiia, ekosystem [Innovative entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem] navch. posibn. dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv za red. d-ra ekon. nauk, prof. Yu.M. Bazhala. Kyiv: Univ. vyd-vo PULSARY, 280 s.

Prezentatsiia hrantovoi prohramy dlia kreatyvnykh industrii. Kabinet Ministriv Ukrainy [Presentation of the grant program for creative industries. Cabinet of Ministers of Ukraine]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulasia-prezentatsiia-hrantovoi-prohramy-dlia-kreatyvnykh-industrii

Liashenko V.I., Vyshnevskyi O.S. (2018) Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku: monohrafiia [Digital modernization of Ukraine's economy as an opportunity for breakthrough development: monograph] NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, 252 s.

Perelik vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii [List of types of economic activity that belong to creative industries]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text

Podatkovi nadkhodzhennia u sferi kreatyvnykh industrii v Ukraini: I kvartal 2022. [Tax revenues in the field of creative industries in Ukraine: I quarter 2022]. Available at: https://drive.google.com/file/d/1xm6xo2zzmbiphducucucopug13jevbyh/view

Bukatseli A.V. (2018) Kreatyvne pidpryiemnytstvo yak resurs ekonomiky. [Creative entrepreneurship as a resource of the economy]. Efektyvna ekonomika, vol. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6426.

The 5 Biggest Business Trends In 2023 Everyone Must Get Ready For Now. Available at: https://www-forbes-com.translate.goog/sites/bernardmarr/2022/10/03/the-5-biggest-business-trends-for-2023/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

Vlasova V. and Tarnovska I. (2022) Strategic priorities of entrepreneurship in creative industries. Grail of Science. 14-15 (Jun. 2022), 128–130. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.018

Vlasova V., Tarnovska I., Nedolia D. (2022) Biznes-stratehiia pidpryiemstva v umovakh turbulentnoho zovnishnoho seredovyshcha [Business strategy of the enterprise in turbulent external environment] Ekonomika ta suspilstvo, vol. 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-85

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Власова, В. (2022). СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-6
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ