ВНУТРІШНІЙ ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЇ

Ключові слова: менеджмент, податковий контроль, податковий аудит, податкова медіація, судова економічна експертиза, форензік-аудит

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інструментів внутрішнього податкового контролю як імперативів податкового менеджменту компаній. В дослідженні обґрунтовані й систематизовані основні відмінності між зовнішнім та внутрішнім податковим контролем. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти внутрішнього податкового контролю. Розширено перелік інструментів внутрішнього податкового контролю для потреб формування доказової бази внутрішнього податкового контролю шляхом залучення зовнішніх спеціалістів за такими напрямками, як форензік-аудит, податковий аудит, судова економічна експертиза та експертні економічні дослідження, податкове консультування, податкова медіація тощо. Наведено авторське бачення концептуальних засад внутрішнього податкового контролю як елемента податкового менеджменту, спрямоване на підвищення ефективності менеджменту компанії.

Посилання

Гордополов В. Ю., Левченко Ю. А. Методичні підходи вибору систем оподаткування на підприємстві. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-19.

Безверхий К. В., Мороз І. В., Приймак Н. В., Юрченко О. А. Фінансова та податкова звітність українських підприємств під час воєнного стану. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічна науки». 2022. № 8(64). С. 96–105. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8199.

Стан розгляду судових справ (станом на 01.02.2021). Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/rezalt/451974.html (дата звернення: 01.10.2022)

Стан розгляду судових справ (станом на 01.08.2021). Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/rezalt/491163.html (дата звернення: 01.10.2022)

Стан розгляду судових справ (станом на 01.01.2022). Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/rezalt/562309.html (дата звернення: 01.10.2022)

Шевчук О. Теоретичні засади розвитку податкового контролю. Вісник КНТЕУ. 2012. № 2. С. 74–83.

Артюх О. В. Внутрішній податковий контроль: теоретико-методичні та організаційні аспекти. Рефор¬мування обліково-контрольної системи підприємств України за міжнародними стандартами : монографія. Харків : «Діса плюс», 2018 С. 71–88.

Нежива М. О., Мисюк В. О. ASP структура: попередження виникнення економічного шахрайства. Вісник КНТЕУ. 2021. № 1. С. 41–52.

Шушакова І.К., Петрук І.О. Податкові ризики та їх вплив на економічну безпеку підприємства. Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення : Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. Київ : Національний авіаційний університет, 2021. С. 270–272

Лімська декларація керівних принципів контролю : Декларація, Міжнародний документ від 01.01.1977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_090 (дата звернення: 01.10.2022).

Галущак І. Є. Формування податкової політики та податковий контроль на мікрорівні. Вісник Прикар¬патського університету. Економіка. 2017. Вип. ХІІ. С. 259–262.

Nazarova K., Neshyva M., Lositska T., Miniailo V., Novikova N. Forensic-auditas an imperative of economic security and development of the company in the conditions of global transformations. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2020. № 4 (35). P. 99–106.

Nazarova K. O., Mykhalchyshyna L. H. Tax Audit: Contents, Invariance of Approaches and Perspective of Development. Accounting and Finance. 2018. № 4(82). P. 102–107.

Уманців Г. В., Шушакова І. К. Горбатко О. М. Економічна експертиза у податкових спорах. Місце недержавної судової експертизи у забезпеченні судочинства України : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції-дискусії (м. Київ, 19 жовтня 2020 року). Київ, 2020. С. 93–98.

Литвин З.Б. Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36. С. 123–127.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17#Text (дата звернення: 01.10.2022).

Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 01.10.2022).

The official site of European Tax Confederationю URL: http://www.cfe-eutax.org/about (дата звернення: 01.10.2022).

Шушакова І. К., Грабова І. Д., Дем’янова І. В. Податкова медіація як інструмент вирішення податкових спорів. Бізне Іінформ. 2021. № 10. С. 318–325. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-10-325-330.

Gordopolov V. Yu., Levchenko Yu. A. (2022) Metodichni pidhodi viboru sistem opodatkuvannya na pidpriyem¬stvi [Methodical approaches to the selection of taxation systems at the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo – Econ¬omy and society, vol. 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-19.

Bezverhij K. V., Moroz I. V., Prijmak N. V., Yurchenko O. A. (2022) Finansova ta podatkova zvitnist ukrayinskih pidpriyemstv pid chas voyennogo stanu [Financial and tax reporting of Ukrainian enterprises during martial law]. Mizhnarodnij naukovij zhurnal «Internauka». Seriya: «Ekonomichna nauki» – International scientific journal "Inter¬nauka". Series: "Economic Sciences", vol. 8 (64), pp. 96–105. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8- 8199.

Stan rozglyadu sudovih sprav (stanom na 01.02.2021). Oficijnij sajt Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhbi Ukrayini [Status of court cases (as of February 1, 2021). Official website of the State Tax Service of Ukraine]. Available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/rezalt/451974.html (date of application 01.10.2022).

Stan rozglyadu sudovih sprav (stanom na 01.08.2021). Oficijnij sajt Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhbi Ukray¬ini [Status of court cases (as of August 1, 2021). Official website of the State Tax Service of Ukraine]. Available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/rezalt/491163.html (date of application 01.10.2022).

Stan rozglyadu sudovih sprav (stanom na 01.01.2022). Oficijnij sajt Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhbi Ukrayini [Status of court cases (as of January 1, 2022). Official website of the State Tax Service of Ukraine]. Available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/rezalt/562309.html (date of application 01.10.2022).

Shevchuk O. (2012) Teoretichni zasadi rozvitku podatkovogo kontrolyu [Theoretical foundations of the devel¬opment of tax control]. Visnik KNTEU – Bulletin of KNTEU, vol. 2, pp. 74–83.

Artyuh O. V. (2018) Vnutrishnij podatkovij kontrol: teoretiko-metodichni ta organizacijni aspekti [Internal tax control: theoretical, methodological and organizational aspects]. Reformuvannya oblikovo-kontrolnoyi sistemi pidpri¬yemstv Ukrayini za mizhnarodnimi standartami : monografiya. Harkiv: «Disa plyus». (in Ukrainian)

Nezhiva M. O., Misyuk V. O. (2021) ASP struktura: poperedzhennya vikinkninnya ekonomichnogo shahrajstva [ASP structure: prevention of economic fraud]. Visnik KNTEU – Bulletin of KNTEU, vol. 1, pp. 41–52.

Shushakova I. K., Petruk I. O. (2021) Podatkovi riziki ta yih vpliv na ekonomichnu bezpeku pidpriyemstva [Tax risks and their influence on the economic security of the enterprise]. Rozvitok ekonomiki ta biznes-administruvan¬nya: naukovi techiyi ta rishennya: Materiali II Mizhnar. naukovo-prakt. konf., m. Kiyiv, 21 zhovtnya 2021 r. T. 2. Kyiv: Nacionalnij aviacijnij universitet. (in Ukrainian)

Limska deklaraciya kerivnih principiv kontrolyu : Deklaraciya, Mizhnarodnij dokument vid 01.01.1977 [Lima Declaration of Guiding Principles of Control: Declaration, International Document dated January 1, 1977]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_090 (date of application 01.10.2022).

Galushak I. Ye. (2017) Formuvannya podatkovoyi politiki ta podatkovij kontrol na mikrorivni [Formation of tax policy and tax control at the micro level]. Visnik Prikarpatskogo universitetu. Ekonomika – Bulletin of the Car¬pathian University. Economy, vol. 12, pp. 259–262.

Nazarova K., Neshyva M., Lositska T., Miniailo V., Novikova N. (2020) Forensic-auditas an imperative of economic security and development of the company in the conditions of global transformations. Financial and credit activities: problems of theory and practice. № 4 (35). P. 99–106.

Nazarova K. O., Mykhalchyshyna L .H. (2018) Tax Audit: Contents, Invariance of Approaches and Perspec¬tive of Development. Accounting and Finance. № 4(82). P. 102–107.

Umanciv G. V., Shushakova I. K. Gorbatko O. M. (2020) Ekonomichna ekspertiza u podatkovih sporah [Economic expertise in tax disputes]. Misce nederzhavnoyi sudovoyi ekspertizi u zabezpechenni sudochinstva Ukrayini: materiali Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi-diskusiyi (Kyiv, 19 zhovtnya 2020 roku). Kyiv. (in Ukrainian)

Litvin Z. B. (2018) Ekonomichna ekspertiza yak prioritetna forma finansovogo kontrolyu na pidpriyemstvah [Economic expertise as a priority form of financial control at enterprises]. Prichornomorski ekonomichni studiyi – Black Sea Economic Studies, vol. 36, pp. 123–127.

Podatkovij kodeks Ukrayini vid 02.12.2010 №2755-VI [Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (date of application 01.10.2022).

Kodeks administrativnogo sudochinstva vid 06.07.2005 №2747-IV [Code of Administrative Proceedings dated 07.06.2005 No. 2747-IV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (date of application 01.10.2022).

The official site of European Tax Confederationyu [The official site of the European Tax Confederation]. Available at: http://www.cfe-eutax.org/about (date of application 01.10.2022).

Shushakova I. K., Grabova I. D., Dem’yanova I. V. (2021) Podatkova mediaciya yak instrument virishennya podatkovih sporiv [Tax mediation as a tool for resolving tax disputes]. Biznes Iinform – Business Iinform, vol. 10, pp. 318–325. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-10-325-330.

Переглядів статті: 288
Завантажень PDF: 318
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Назарова, К., Шушакова, І., & Левченко, Ю. (2022). ВНУТРІШНІЙ ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-2
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ