ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: фінансова діяльність, фінансові ресурси, внутрішній контроль, внутрішній контроль фінансової діяльності, ефективність фінансової діяльності

Анотація

Метою статті є дослідження організаційних аспектів та методичних підходів внутрішнього контролю фінансової діяльності підприємства. Досліджено теоретичні засади організації внутрішнього контролю фінансової діяльності підприємства. Розроблено авторський підхід до побудови концептуальної моделі організації системи внутрішнього контролю фінансової діяльності на підприємстві. Виявлено, що контроль фінансової діяльності підприємства посідає одне із ключових місць у системі управління підприємством та тісно взаємопов’язаний із аналізом, що дозволяє контролювати та оцінювати показники підприємства. Здійснено критичний аналіз підходів до оцінки ефективності фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Уточнено перелік показників, що доцільно використовувати у процесі оцінки ефективності фінансової діяльності.

Посилання

Назарова К.О., Гнатченко Д.Д. Внутрішній аудит у запобіганні шахрайства та обману в операційній діяльності торговельних мереж. Бізнес-навігатор. 2018. № 3-2(46). С. 137–141.

Немсадзе Г.Г. Аналіз впливу фінансової архітектури на ефективність фінансової діяльності корпорацій. Бізнес-інформ. 2020. №7. С. 208–214.

Бондар А.І., Ткаченко Т.П. Сутність та шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. №19. С. 198–204.

Кобилецький В. Р. Коефіцієнт рентабельності акти¬вів (Коефіцієнт рентабельності пасивів). Financial Analysis online. URL: https://www.finalon.com/slovnik-ekonomichnikh-pokaznikiv/337-pokaznik-rentabelnosti-aktiviv-pokaznik-rentabelnosti-pasiviv

Нестеренко В., Осьмірко І., Синиця Т. Актуальні аспекти аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємства. 2021. Вип. 26. С. 79.

Мулик Я.І., Цуркан А.О. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6188

Максімова В.Ф. Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю. Вісник Львівської комерційної академії. 2004. Вип. 16. С. 316–322.

Станкевич Г. Особливості системи внутрішнього контролю підприємства та роботи внутрішнього аудитора. Аудитор України. Методика та практика аудиту. 2014. № 9 (226). С. 32–37.

Новик І.В. Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві. Наукові записки. УАД. 2017. № 2. С. 188–196.

Погорелов Ю.С., Миронова Ю.Ю., Мазурьонок В.В. Організація внутрішньо-господарського контролю на промислових підприємствах. Економіка і регіон. 2015. № 4. С. 135–139.

Пантелеєв В.П. Засади організації внутрішнього контролю підприємств. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2017. № 1-2. С. 15–22.

Мулик Я.І., Домбровська В.В. Внутрішньо-господарський контроль фінансової безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 960–964.

Мулик Я.І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 28–38.

Мариніч А. Аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали XV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Черкаси, 15 травня 2018 р.: / відп. ред. Гавриленко В.О.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2018. С. 55–57.

Жовнір Д.О., Каленчук Я.В., Пазущан А.В. Фінансова діяльність на підприємстві, її сутність та особливості. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19-20 квітня 2017 р. : у 3 т. Т. 3. Київ : Університет «Україна», 2017. С. 306–311.

Nazarova K.O., Gnatchenko D.D. (2018) Vnutrishnij audit u zapobiganni shahrajstva ta obmanu v operacijnij diyalnosti torgovelnih merezh [Internal audit in the prevention of fraud and deception in the operational activities of trade networks]. Biznes-navigator – Business navigator, vol. 3-2(46). Available at: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/46_2_2018/31.pdf (date of application 15.09.2022)

Nemsadze G.G. (2020) Analiz vplivu finansovoyi arhitekturi na efektivnist finansovoyi diyalnosti korporacij [ Analysis of the influence of financial architecture on the efficiency of financial activities of corporations]. Biznes-inform – Business inform, vol. 7, pp. 208–214.

Bondar A.I., Tkachenko T.P. (2017) Sutnist ta shlyahi pidvishennya efektivnosti finansovoyi diyalnosti pidpriyemstva [The essence and ways of increasing the efficiency of the enterprise's financial activity]. Suchasni problemi ekonomiki i pidpriyemnictvo – Modern problems of economy and entrepreneurship, vol. 19, pp. 198–204.

Kobileckij V. R. Koeficiyent rentabelnosti aktiviv (Koeficiyent rentabelnosti pasiviv) [Asset profitability ratio (Liability profitability ratio)]. Financial Analysis online. Available at: https://www.finalon.com/slovnik-ekonomichnikh-pokaznikiv/337-pokaznik-rentabelnosti-aktiviv-pokaznik-rentabelnosti-pasiviv (date of application 15.09.2022)

Nesterenko V., Osmirko I., Sinicya T.(2021) Aktualni aspekti analizu finansovo-ekonomichnoyi diyalnosti pidpriyemstva [Current aspects of the analysis of the financial and economic activity of the enterprise]. Problemi i perspektivi rozvitku pidpriyemstva – Problems and prospects of enterprise development. vol. 26. pp. 79.

Mulik Ya.I., Curkan A.O. (2018) Vnutrishnogospodarskij kontrol v sistemi upravlinnya agrarnim pidpriyemstvom [Internal economic control in the agricultural enterprise management system]. Efektivna ekonomika – Efficient economy, vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6188 (date of application 15.09.2022)

Maksimova V.F.(2004) Klasifikaciya vnutrishnogo ekonomichnogo korporativnogo kontrolyu [Classification of internal economic corporate control]. Visnik Lvivskoyi komercijnoyi akademiyi – Bulletin of the Lviv Commercial Academy, vol. 16, pp. 316–322.

Stankevich G. (2014) Osoblivosti sistemi vnutrishnogo kontrolyu pidpriyemstva ta roboti vnutrishnogo auditora [Features of the internal control system of the enterprise and the work of the internal auditor]. Auditor Ukrayini. Metodika ta praktika auditu – Auditor of Ukraine. Audit methodology and practice, vol. 9 (226), pp. 32–37.

Novik I.V. (2017) Organizaciya sistemi vnutrishnogo kontrolyu na pidpriyemstvi [Organization of the internal control system at the enterprise]. Naukovi zapiski. UAD – Proceedings. UAD, vol. 2. pp. 188–196.

Pogorelov Yu.S., Mironova Yu.Yu., Mazuronok V.V. (2015) Organizaciya vnutrishno-gospodarskogo kontrolyu na promislovih pidpriyemstvah [Organization of internal economic control at industrial enterprises]. Ekonomika i region – Economy and the region, vol. 4, pp. 135–139.

Panteleyev V.P. (2017) Zasadi organizaciyi vnutrishnogo kontrolyu pidpriyemstv [Principles of organization of internal control of enterprises]. Naukovij visnik Nacionalnoyi akademiyi statistiki, obliku ta auditu – Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, vol. 1–2, pp. 15–22.

Mulik Ya.I., Dombrovska V.V. (2018) Vnutrishno-gospodarskij kontrol finansovoyi bezpeki pidpriyemstva [Internal economic control of the financial security of the enterprise]. Globalni ta nacionalni problemi ekonomiki – Global and national economic problems, vol. 22, pp. 960–964.

Mulik Ya.I. (2020) Metodichni ta organizacijni pidhodi do sistemi vnutrishnogo kontrolyu na pidpriyemstvi [Methodical and organizational approaches to the internal control system at the enterprise]. Agrosvit – Agroworld, vol. 17-18, pp. 28–38.

Marinich A. (2018) Analiz efektivnosti finansovoyi diyalnosti pidpriyemstva [Analysis of the effectiveness of the financial activity of the enterprise]. Oblik, kontrol i analiz v upravlinni pidpriyemnickoyu diyalnistyu: materiali XV mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi internet-konferenciyi: Cherkasi, 15 travnya 2018 r.: / vidp. red. Gavrilenko V.O.; M-vo osviti i nauki Ukrayini, Cherkas. derzh. tehnolog. un-t. Cherkasi: ChDTU. (in Ukrainian)

Zhovnir D.O., Kalenchuk Ya.V., Pazushan A.V. (2017) Finansova diyalnist na pidpriyemstvi, yiyi sutnist ta osoblivosti [Financial activity at the enterprise, its essence and features]. Innovacijnij potencial ta pravove zabezpechennya socialno-ekonomichnogo rozvitku Ukrayini: viklik globalnogo svitu: materiali Mizhn. nauk.-prakt. konf., m. Poltava, 19-20 kvitnya 2017 r. : u 3 t. T. 3. Kyiv: Universitet «Ukrayina». (in Ukrainian)

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Міняйло, В., Мисюк, В., & Левченко, Ю. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-43
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ