ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ПІДТРИМУЮЧИЙ ВАЖІЛЬ БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС

  • Віктор Пилявець Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-8622-0220
  • Олена Гриник Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-2270-233X
Ключові слова: бізнес-середовище, дерегуляція, фінансові можливості, бізнес, реформа

Анотація

У статті досліджено витоки формування дерегулятивної політики в Україні, етапи становлення її основних складових та основи її сучасного законодавства. Через нестабільний бізнес-клімат в Україні національна економіка не розвивалася. Однак після дерегуляції в країні з’явилися нові бізнес-моделі та успішні підприємства. Іноземні інвестори схильні розглядати Україну як сприятливе місце для ведення бізнесу. Однак мало хто з них вирішує створити свою компанію в країні. Це пов’язано з тим, що більшість людей вважають Україну недружнім бізнес-середовищем, наповненим непотрібними правилами та групами контролю. Крім того, вони вважають, що в країні мало природних ресурсів і погана промислова база. Якби ці обставини були покращені, тоді люди вірять, що Україна могла б залучити втричі початковий капітал, який зараз є в країні. Це пов’язано з теоретичною моделлю регулювання бізнесу, яку багато людей вважають сприятливою. Важливою частиною економічного розвитку країни є створення комфортних умови для ведення бізнесу, належну інфраструктуру та простір Взаємодія комерційних структур і органів влади. Окреслено основи функціонування державних органів у сфері реалізації регуляторної політики, основні напрями їх діяльності. та форма реалізації його запланованих заходів. Встановлено методику оптимізації обсягів регуляторних заходів, що здійснюються в Україні, та оцінки їх ефективності. Наголошується, що сьогодні в Україні проголошена та поступово впроваджується політика дерегуляції економічної діяльності, спрямована на забезпечення комфортних та прозорих умов ведення бізнесу. Щороку в рамках їх реалізації оголошуються сотні заходів, близько половини з яких реалізовано, часто з мінімальним регуляторним впливом. Останні місяці, через війну росії в Україні, показали значне скорочення обсягів іноземного капіталу, інвестованого в економіку країни. Сьогодні у воєнний час реформування поточної економічної структури вимагає пошуку шляхів покращення бізнес-середовища. Усунення обмежень на бізнес-практику є одним із найкращих способів досягти цього. Якщо Україна не продовжить реформи, тривала економічна невизначеність, спричинена проблемами її розвитку, продовжуватиме шкодити прогресу країни.

Посилання

Указ Президента України «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності» від 03.02.1998 № 79/98 (втратив чинність). URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/lаws/shоw/79/98#Tеxt (дата звернення 15.09.2022).

Lane, J.-E. Osborne’s Trilogy: A Critique of the Management Philosophy of David Osborne [Текст] / J.- E. Lane. Halduskultuur, 2006. Vol. 7. P. 6–14.

Osborne, D. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector [Текст] / D. Osborne and T. Gaebler. – Reading, Mass. : Addison- Wesley, 1992. – 427 р.

Peters, T. J. In search of excellence (lessons from America’s best-run companies) [Текст] / T. J. Peters, R. H. Waterman. Harper & Row, Publishers, New York. 360 р.

Беззубова М. О. Регулювання розвитку малого та середнього бізнесу в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України». Київ, 2010. 22 с.

Букреєва Д. С. Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект. Економічний простір. 2016. № 109. С. 85–97.

Гарбар Ж. В. Форми та інструменти державного регулювання фінансового ринку. Економіка та держава. 2014. № 10. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2014/6.pdf (дата звернення: 08.02.2018).

Геєць В. М. Особливості взаємозв’язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України. Економіка України. 2016. № 12 (661). С. 3–21.

Гончаренко О. Теоретичне підґрунтя саморегулювання господарської діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 23–31.

Євсєєва О. О. Формування державної політики стратегічного розвитку територій України в умовах євроінтеграції і глобалізації. Траектория науки. 2016. № 3 (8). URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight696c4cf0-7992-4ef5-b0ca-d004a616f8b4 (дата звернення: 12.08.2018).

Кіндзерський Ю. В. Деіндустріальний парадокс економічних трансформацій в України. Український журнал прикладної економіки. 2017. № 3. Т. 2. С. 7495.

Колісник Г. М. Державне регулювання витратами підприємницького сектору України : автореф. дис. … д-р екон. наук: 08.00.03 / Вищий навчальний заклад «Національна академія управління». Київ, 2017. 42 с.

Кропивко М. Ф., Ксенофонтов М. М., Хміль Н. В. Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 5-14.

Проведення дерегуляції в країнах Європи та в Україні. Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром USАІD. URL: http://еuіnfоcеntеr.rаdа.gоv.uа/uplоаds/dоcumеnts/29429.pdf (дата звернення: 18.09.2022).

Пурій Г. М. Сучасний стан та основні тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Інфраструктура ринку. Випуск 44. 2020. С. 199–203.

Смалькис В., Бубнис Г. Новый публичный менеджмент и модернизация управления. Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 1. С. 21–28. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2010_1_5.pdf

Уряд пропонує пришвидшити процес дерегуляції бізнесу. URL: https://bіz.lіgаzаkоn.nеt/nеws/214096_uryаd-prоpоnu-prіshvіdshіtі-prоtsеs-dеrеgulyаts-bznеsu (дата звернення: 20.09.2022).

Фаріон М., Мацько В. Аналіз необхідності дерегуляційних процесів бізнес-середовища в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Галицький економічний вісник. 2021. Том 70. № 3. С. 111–121. URL: http://www.еlаrtu.tntu.еdu.uа/hаndlе/lіb/35823

Фролова Н. Л., Дикань О. В. Антикризове регулювання розвитку малого та середнього підприємництва: інституціонально-інфраструктурний аспект. Агросвіт. 2019. № 4. С. 15–23.

Ukаz Prеzydеntа Ukrаyіny «Prо usunеnnyа оbmеzhеnʹ, shchо strymuyutʹ rоzvytоk pіdpryyеmnytsʹkоyі dіyаlʹ- nоstі» vіd 03.02.1998 № 79/98 (vtrаtyv chynnіstʹ). URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/lаws/shоw/79/98#Tеxt

Lane, J.-E. Osborne's Trilogy: A Critique of the Management Philosophy of David Osborne [Tekst]/J.-E. Lane. Halduskultuur, 2006. Vol. 7.

Osborne, D. Reinventing Government: Nezvazhayuchy na Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector [Tekst] / D. Osborne and T. Gaebler. – Reading, Mass. : Addison-Wesley.

Peters, T. J. In search of excellence (lessons from America's best-run companies) / TJ Peters, R. H. Waterman. Harper & Row, Publishers, New York.

Bezzubova M. O. (2010) Rehuliuvannia rozvytku maloho ta serednoho biznesu v Ukraini [Regulation of the development of small and medium-sized businesses in Ukraine]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: 08.00.03 / Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy». Kyiv, 22 p.

Bukreieva D. S. (2016) Udoskonalennia mekhanizmu rozvytku maloho biznesu v Ukraini: podatkovo-intehratsiinyi aspekt [Improvement of the small business development mechanism in Ukraine: tax and integration aspect]. Ekonomichnyi prostir, vol. 109, pp. 85–97.

Harbar Zh. V. (2014) Formy ta instrumenty derzhavnoho rehuliuvannia finansovoho rynku [Forms and instruments of state regulation of the financial market]. Ekonomika ta derzhava, vol. 10. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2014/6.pdf (accessed: 08.02.2018).

Heiets V. M. (2016) Osoblyvosti vzaiemozviazku ekonomichnykh i politychnykh peredumov rekonstruktyvnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Peculiarities of the interconnection of economic and political prerequisites for the reconstructive development of the economy of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, vol. 12 (661). pp. 3–21.

Honcharenko O. (2018) Teoretychne pidgruntia samorehuliuvannia hospodarskoi diialnosti [heoretical basis of self-regulation of economic activity]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 23–31.

Ievsieieva O. O. (2016) Formuvannia derzhavnoi polityky stratehichnoho rozvytku terytorii Ukrainy v umovakh yevrointehratsii i hlobalizatsii [Formation of the state policy of strategic development of the territory of Ukraine in the conditions of European integration and globalization]. Traektoryia nauky. № 3 (8). Available at: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight696c4cf0-7992-4ef5-b0ca-d004a616f8b4 (accessed: 12.08.2018).

Kindzerskyi Yu. V. (2017) Deindustrialnyi paradoks ekonomichnykh transformatsii v Ukrainy [Deindustrial paradox of economic transformations in Ukraine]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 3 no 2, pp. 74–95.

Kolisnyk H. M. (2017) Derzhavne rehuliuvannia vytratamy pidpryiemnytskoho sektoru Ukrainy [State regulation of expenses of the business sector of Ukraine]: avtoref. dys. … d-r ekon. nauk: 08.00.03 / Vyshchyi navchalnyi zaklad «Natsionalna akademiia upravlinnia». Kyiv, 42 p.

Kropyvko M. F., Ksenofontov M. M., Khmil N. V. (2015) Napriamy udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia ahrarnym sektorom v umovakh detsentralizatsii vlady ta derehuliatsii hospodarskoi diialnosti [Directions for improving state management of the agricultural sector in conditions of decentralization of power and deregulation of economic activity]. Ekonomika APK, vol. 3, pp. 5–14.

Provedennia derehuliatsii v krainakh Yevropy ta v Ukraini. Informatsiina dovidka, pidhotovlena Yevropeiskym informatsiino-doslidnytskym tsentrom USAID [Implementation of deregulation in European countries and Ukraine. An information guide prepared by the European Information and Research Center of USAID]. Available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29429.pdf (accessed: 18.09.2022).

Purii H. M. (2020) Suchasnyi stan ta osnovni tendentsii zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy [The current state and main trends of foreign direct investment attraction in the economy of Ukraine]. Infrastruktura rynku, vol. 44, pp. 199–203.

Smalkys V., Bubnys H. (2010) Novyi publychnyi menedzhment i modernyzatsyia upravlenyia [New public management and management modernization]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 21–28. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2010_1_5.pdf

Uriad proponuie pryshvydshyty protses derehuliatsii biznesu [The government proposes to come to the process of business deregulation]. Available at: https://biz.ligazakon.net/news/214096_uryad-proponu-prishvidshiti-protses-deregulyats-bznesu (accessed: 20.09.2022).

Farion M., Matsko V. (2021) Analiz neobkhidnosti derehuliatsiinykh protsesiv biznes-seredovyshcha v Ukraini z urakhuvanniam mizhnarodnoho dosvidu [Analysis of the need for deregulation processes of the business environment in Ukraine, taking into account international experience]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 70 no 3, pp. 111–121. Available at: http://www.elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35823

Frolova N. L., Dykan O. V. (2019) Antykryzove rehuliuvannia rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva: instytutsionalno-infrastrukturnyi aspekt [Anti-crisis regulation of the development of small and medium-sized enterprises: institutional and infrastructural aspect.]. Ahrosvit, vol. 4. pp. 15–23.

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Пилявець, В., & Гриник, О. (2022). ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ПІДТРИМУЮЧИЙ ВАЖІЛЬ БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС. Економіка та суспільство, (42). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1678
Розділ
ЕКОНОМІКА