ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН: ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ ТА АНАЛІЗ СФЕР ВИКОРИСТАННЯ

  • Оксана Балазюк Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-8673-0869
  • Віктор Пилявець Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-8622-0220
Ключові слова: блокчейн, технологія блокчейн, бухгалтерський облік, криптовалюти, електронний документ, система електронного документообігу

Анотація

У статті досліджено розвиток технології блокчейн та можливості її використання для прискорення процесів розвитку підприємництва у різних сферах, у тому числі і у сфері бухгалтерського обліку. Зокрема, подано історичний екскурс у розвиток технології та здійснено аналіз дослідження технології у різних наукових виданнях. Сьогодні багато з державних реєстрів, інвестиційних проектів переходять на використання блокчейн-технологій, підключення електронних послуг до цієї технології – одне з ключових завдань, які ставлять перед собою багато управлінців як з державного сектору, так і зі сфери підприємництва. Впровадження технології розподілених реєстрів у державні процеси та бізнес, а також питання створення нормативно-правової бази для криптовалютної індустрії є досить актуальними сьогодні як в Україні, так і в світі. Метою статті є дослідити, який рівень наукового обґрунтування та використання блокчейн-технологій компаніями України є сьогодні у різних сферах загалом та у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, зокрема. Перевагою застосування технології блокчейн є те, що вона дозволяє компанії записувати дії обох учасників транзакції одночасно у спільному реєстрі та надає можливість запобігти зміні даних гарантуючи високий ступінь надійності та прозорості процесів, що відбуваються. Серед найперспективніших напрямів впровадження в Україні та світі блокчейну фахівцями-практиками та експертами названо облік дебіторської й кредиторської заборгованості та її погашення, нарахування і сплати податків, оперативний облік і звітність, а також роботу з документами і їх зберігання. В статті, прослідковано вплив блокчейну, як середовища для відображення економічних процесів та операцій, і його вплив на зміну у методологічних облікових інструментах та частковий перехід процесів організації бухгалтерського обліку у віртуальний простір.

Посилання

Negroponte, N. Being Digital. Knopf. Vintage Books, Paperback edition, 1996, 272 p.

Tapscott, Don The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill., 1997, 342 p.

S. Haber, W.S. Stornetta How to Time-Stamp a Digital Documentin. Journal of Cryptology. 1991.Vol. 3, No. 2, pp. 99–111.

Tapscott D. & Tapscott A. Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. Penguin. 2018. 365 p.

Балазюк О. Вплив технології блокчейн на систему бухгалтерського обліку. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : зб. тез Міжн. наук.-практ. конф., м. Умань, 30 трав. 2019 р. Умань, 2019. С. 150–152.

Мельниченко О., Гартінгер Р. Роль технології блокчейн у розвитку бухгалтерського обліку та аудиту. European cooperation. 2016. Т. 7(14). С. 9–19. URL: https://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/viewFile/191/1146

Яровенко Г. М., Ковач В. О. Перспективи застосування технології блокчейн у системах забезпечення кібербезпеки банків. Підприємництво та інновації. 2020. № 12. С. 206–214. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.36 (дата звернення: 01.10.2022).

Blockchain. IT-Enterprise – your one-stop ecosystem for reengineering. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/blockchain (дата звернення: 19.09.2022).

Blockchain technology market share forecast worldwide in 2021, by use case. Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/982566/worldwide-top-use-cases-blockchain-technology-by-market-share/ (дата звернення: 02.10.2022).

Scopus preview – scopus – welcome to scopus. Scopus preview – Scopus – Welcome to Scopus. URL: https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid= e42d30a74b35492c754c69f8&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY(blockchain)&sort=plf&sdt=b&sot=b&sl=25& count=12196&analyzeResults=Analyze+results&txGid=2f46048e78e0cab96ad1ca4fb03030ca (date of access: 02.10.2022).

Top blockchain use cases 2021 / Statista. Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/982566/worldwide-top-use-cases-blockchain-technology-by-market-share (дата звернення: 10.10.2022).

Negroponte, N. (1995). Being Digital. Knopf. (Paperback edition, 1996, Vintage Books, ISBN 0-679-76290-6)

Tapscott, Don (1997). The digital economy : promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-063342-8.

Haber, Stuart, Stornetta, W. Scott (1991) How to Time-Stamp a Digital Documentin Journal of Cryptology,Vol. 3, No. 2, pp. 99-111, 1991.

Tapscott D. & Tapscott A. (2018). Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. [Electronic resource]. Access mode: URL: books.google.com; [PDF] insightinvestment.com

Balaziuk, O. (2019). Vplyv tekhnolohii blokchein na systemu bukhhalterskoho obliku [Impact of blockchain technology on the accounting system]. Ekonomika ta upravlinnia v ХХІ st.: Vyklyky ta perspektyvy rozvytku (s. 150–152). VPTs «Vizavi». (in Ukrainian)

Melnychenko, O., & Hartinher, R. (2016). Rol tekhnolohii blokchein u rozvytku bukhhalterskoho obliku ta audytu [The role of blockchain technology in the development of accounting and auditing]. European Cooperation, 7(14), 9–19. Available at: https://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/viewFile/191/1146 (in Ukrainian)

Iarovenko, H. M., & Kovach, V. O. (2020). Perspektyvy zastosuvannia tekhnolohii blokchein u systemakh zabezpechennia kiberbezpeky bankiv [Prospects for the use of blockchain technology in the cyber security systems of banks]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, (12), 206–214. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.36

Blockchain. (б. д.). IT-Enterprise — your one-stop ecosystem for reengineering. Available at: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/blockchain (in Ukrainian)

Blockchain technology market share forecast worldwide in 2021, by use case. (2022, січень). Statista. Available at: https://www.statista.com/statistics/982566/worldwide-top-use-cases-blockchain-technology-by-market-share/

Scopus preview – scopus – welcome to scopus. (б. д.). Scopus preview – Scopus – Welcome to Scopus. Available at: https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=d5f95877e42d30a74b35492c754c69f8&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY(blockchain)&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=25&count=12196&analyzeResults=Analyze+results&txGid=2f46048e78e0cab96ad1ca4fb03030ca

Top blockchain use cases 2021 | Statista. (б. д.). Statista. Available at: https://www.statista.com/statistics/982566/worldwide-top-use-cases-blockchain-technology-by-market-share

Переглядів статті: 470
Завантажень PDF: 721
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Балазюк, О., & Пилявець, В. (2022). ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН: ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ ТА АНАЛІЗ СФЕР ВИКОРИСТАННЯ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-13
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ