ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА РАЙОНІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: інклюзивність, конвергенція, континуальність, об’єднані територіальні громади, райони, рівні сільсько-міських агломерацій

Анотація

У статті висвітлюється актуальна наукова проблема, що пов’язана з континуально-конвергентним контекстом інклюзивності об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та районів як сільсько-міських агломераційних утворень. В процесі дослідження сформульовано завдання щодо визначення сутності інклюзивності цих соціально-просторових утворень, аналізу поступовості становлення інклюзивності сільсько-міських агломерацій України, розкриття її відмінностей у розрізі сільських і міських ОТГ та районів. За результатами проведеного дослідження встановлено наявність ризику щодо формування сільсько-міського інклюзивного середовища з домінуючим руральним компонентом, з його усталеною маргінальністю та периферійністю. З метою упередження цього ризику окреслено умови створення інтегрованого інклюзивного простору, в якому конвертуються переваги сільського та міського способів життєдіяльності та враховуються інтереси різних спільнот.

Посилання

Gupta J., Vegelin C. (2016) Sustainable development goals and inclusive development. International Environmental Agreements, Volume 16 (3). Р. 433–448. DOI: https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z

Hay С., Hunt Т. & McGregor J. А. (2020) Inclusive growth: the challenges of multidimensionality and multilateralism. DOI: 10.1080/09557571.2020.1784849. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09557571.2020.1784849?needAccess=true (дата звернення: 14.09.2022).

Woods M., Heley J. (2017) Conceptualisation of Rural-Urban Relations and Synergies. URL: https://rural-urban.eu/sites/default/files/D1-1%20Conceptualisation%20of%20Rural-Urban%20Relations%20and%20Synergies.pdf (дата звернення: 13.09.2022).

Brand U., Boos Т., Brad А. (2017) Degrowth and post-extractivism: two debates with suggestions for the inclusive development framework. Current Opinion in Environmental Sustainability. Volume 24. P. 36-41.

Cottyn І. (2020) Between modern urbanism and ‘rurban’ realities. Rwanda’s changing rural-urban interface and the implications for inclusive development. 187 р. DOI: https://doi.org/10.33540/47

McGranahan G., Schensul D., Singh G.(2016) Inclusive urbanization: Can the 2030 Agenda be delivered without it? Environment & Urbanization. Volume 28 (1). Р. 13–34. DOI:https://doi.org/10.1177/0956247815627522

Zhiheng Yang, Nengneng Shen, Yanbo Qu and Bailin Zhang (2021) Association between Rural Land Use Transition and Urban–Rural Integration Development: From 2009 to 2018 Based on County-Level Data in Shandong Province, China. DOI: DOI: https://doi.org/10.3390/land10111228. URL: https://www.mdpi.com/2073-445X/10/11/1228 (дата звернення: 04.09.2022).

Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України : монографія [Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М. та ін.]; за ред. д.е.н. І.М. Бобух. Київ : ДУ «Інститутт економіки та прогнозування НАН України», 2020. 516 с.

Інклюзивний сільський розвиток в Україні : монографія; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної. Київ : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 2020. 257 с.

Попадинець Н.М. Пріоритети інклюзивного розвитку регіонів України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2019. Випуск 2 (80). С. 91‒93.

Снігова О.Ю. Просторовий вимір інклюзивності в умовах становлення «нової» регіональної політики. Український географічний журнал. 2020. № 2 (110). С. 38‒44. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.038

The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights. World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf (дата звернення: 23.09.2022).

World Bank (2013) Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. New Frontiers of Social Policy. Washington, DC. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16195 (дата звернення: 24.09.2022).

Цимбалюк І. Оцінка інклюзивного розвитку регіонів України. Електронний журнал Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 4 (20). С. 157–165.

Gupta, J., Vegelin, C. (2016) Sustainable development goals and inclusive development. International Environmental Agreements, vol. 16 (3), pp. 433–448. DOI: https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z

Hay, С., Hunt, Т. & J. McGregor, А. (2020) Inclusive growth: the challenges of multidimensionality and multilateralism. DOI: 10.1080/09557571.2020.1784849. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09557571.2020.1784849?needAccess=true (accessed 14 September 2022).

Woods, M., Heley, J. (2017) Conceptualisation of Rural-Urban Relations and Synergies. Available at: https://rural-urban.eu/sites/default/files/D1-1%20Conceptualisation%20of%20Rural-Urban%20Relations%20and%20Synergies.pdf (accessed 13 September 2022).

Brand, U., Boos, Т., Brad, А. (2017) Degrowth and post-extractivism: two debates with suggestions for the inclusive development framework. Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 24, pp. 36-41.

Cottyn, І. (2020) Between modern urbanism and ‘rurban’ realities. Rwanda’s changing rural-urban interface and the implications for inclusive development, 187 р. DOI: https://doi.org/10.33540/47

McGranahan, G., Schensul, D., Singh, G. (2016). Inclusive urbanization: Can the 2030 Agenda be delivered without it? Environment & Urbanization, vol. 28 (1), pp. 13–34. DOI: https://doi.org/10.1177/0956247815627522

Zhiheng, Yang, Nengneng, Shen, Yanbo Qu and Bailin Zhang (2021). Association between Rural Land Use Transition and Urban–Rural Integration Development: From 2009 to 2018 Based on County-Level Data in Shandong Province, China. DOI: https://doi.org/10.3390/land10111228. Available at: https://www.mdpi.com/2073-445X/10/11/1228 (accessed 04 September 2022).

Bobukh, I.M., & Kindzersjkyj, Ju.V., & Fashhevsjka, O.M. (2020) Strukturni zminy jak osnova inkljuzyvnogho rozvytku ekonomiky Ukrajiny [Structural changes as the basis of inclusive development of the economy of Ukraine]. I.M. Bobukh (Eds.). Kyiv: DU «Instytutt ekonomiky ta proghnozuvannja NAN Ukrajiny». (in Ukrainian)

Borodinoji, O.M. (2020) Inkljuzyvnyj siljsjkyj rozvytok v Ukrajini [Inclusive rural development in Ukraine] (PhD Thesis), Kyiv: State University «Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine». (in Ukrainian)

Popadynecj, N.M. (2019) Priorytety inkljuzyvnogho rozvytku reghioniv Ukrajiny [Priorities of inclusive development of regions of Ukraine]. Visnyk Sumsjkogho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu, vol. 2 (80), pp. 91‒93. (in Ukrainian)

Snighova, O.Ju. (2020) Prostorovyj vymir inkljuzyvnosti v umovakh stanovlennja «novoji» reghionaljnoji polityky [Spatial dimension of inclusiveness in the conditions of formation of «new» regional policy]. Ukrajinsjkyj gheoghrafichnyj zhurnal, vol. 2 (110), pp. 38‒44. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.038 (in Ukrainian)

The Inclusive Development Index (2018) Summary and Data Highlights. World Economic Forum. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf (accessed 23 September 2022).

World Bank (2013) Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. New Frontiers of Social Policy. Washington, DC. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16195 (accessed 24 September 2022).

Tsymbaliuk, I. (2019) Otsinka inkliuzyvnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Evaluation of the inclusive development of the regions of Ukraine]. Elektronnyi zhurnal Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 4 (20), pp. 157–165. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 174
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Павлов, О., Павлова, І., & Павлов – молодший, О. (2022). ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА РАЙОНІВ УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-82
Розділ
ЕКОНОМІКА