ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНДИНГ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ

Ключові слова: економіка вражень, синергізм туристичного попиту і туристичної пропозиції, туристична дестинація, туристична привабливість, туристичний бренд, туристичний брендинг, туристичний імідж

Анотація

У статті обґрунтована важливість удосконалення туристичного брендингу в умовах глобалізації туристичної індустрії, посилення конкуренції на туристичних ринках та актуалізації потреби споживачів у яскравих туристичних враженнях. Охарактеризована специфіка відтворення переваг від застосування туристичного бренду за логічним ланцюжком “ефективна бренд-комунікація – кількість туристичних прибуттів – стійкий розвиток території – міжнародна конкурентоспроможність країни”. Важливим критерієм ефективності туристичного брендингу в умовах економіки вражень запропоновано вважати синергізм туристичного попиту і туристичної пропозиції, що визначається як когерентна погодженість, з одного боку, атрактивності туристичного продукту, що пропонується потенційним споживачам під певною торговою маркою, а з іншого боку – мотивів, інтересів, потреб та конкретних запитів рекреантів, що дозволяє їм сприйняти надану пропозицію як імпульс до подорожі у певну місцевість, що означатиме автоматичну відмову від альтернативних пропозицій у даний момент часу.

Посилання

Петриченко П.А. Современные модели управления впечатлениями клиентов. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6 (2). С. 31–35.

Чорна Н.М., Мартинова Л.Б. Брендинг як інструмент підвищення туристичної привабливості території (на матеріалах м. Вінниці). Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 40. С. 115–120. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/21.pdf (дата звернення: 22.09.2022).

Музиченко-Козловська О.В. Туристичний брендинг: сутність, складові та переваги. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 396–402.

Музиченко-Козловська О.В. Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Логістика. 2016. № 846. С. 120–125.

Кучерява Г. Туристичний брендинг як інструмент управління туристичними дестинаціями. Часопис соціально-економічної географії. 2021. Вип. 30. С. 32–40.

Гонак І.М. Брендинг туристичного продукту регіону: сутність та особливості формування. Вісник Хмельницького національного університету. Серія “Економічні науки”. 2014. № 6 (1). С. 209–214.

Леоненко Н.А. Стратегічні засади формування державного туристичного брендингу в Україні. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 4 (23). С. 66–73.

Юрченко Н.І. Принципи формування конкурентоспроможного бренду в туристичній галузі. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 3 (2). С. 248–255.

Осипчук М. Брендинг як інструмент підвищення ефективності функціонування туристичної дестинації. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. пр. Київ: ІСЕМВ НАН України, 2011. № 2 (67). С. 144–155.

Кучеренко К.В. Міжнародний туристичний бренд країни: понятійно-категорійна сутність. Наука й економіка. 2013. Вип. 4 (2). С. 126–133.

Кучеренко К.В. Сучасні підходи до організації процесу формування міжнародного туристичного бренду країни. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 12. С. 96–100.

Кучеренко К.В. Процес формування міжнародного туристичного бренду країни. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 27–33.

Кучеренко К.В. Економічна цінність міжнародного туристичного бренду країни. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 13. С. 78–82.

Журило В.В., Пригара О.Ю. Формування міжнародного туристичного бренду України на європейському ринку. Науковий вісник УжНУ. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. 2017. Вип. 14 (1). С. 104–111.

Ніколайчук О. Політика туристичного брендингу для просування національного туристичного продукту: досвід країн Центрально-Східної Європи. Галицький економічний вісник. 2020. № 2 (63). С. 64–77.

Ніколайчук О.А. Обґрунтування механізму управління туристичним брендом країни. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48-1. С. 123–128.

Ткачук Т.М. Експорт промоушн туристичного бренду України в умовах євроінтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 17. С. 31–37.

Гайворонська І.В. Брендинг дестинації у процесі відтворення регіонального турпродукту. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 121–132.

Гарбера О.Є. Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_10_18 (дата звернення: 22.09.2022).

Ільїна О.В., Бояр Л.П., Ткачук Т.В. Туристичний бренд як інструмент підвищення іміджу і туристичних можливостей України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Географічні науки”. 2017. Вип. 7. С. 185–191.

Смирнова Т.А., Приварникова І.Ю. Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму. Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Менеджмент інновацій”. 2015. Т. 23. Вип. 5. С. 93–100.

Смирнов І.Г. Іміджмейкинг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі міського туризму). Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Серія “Географічні науки”. 2017. Вип. 8. С. 154–174.

Ігнатенко М.М., Адамчик О.О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму на засадах брендингу та маркетингових стратегій. Агросвіт. 2020. № 11. С. 50–57.

Горбашевська М.О. Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможного бренду туристичної фірми. Економіка і організація управління. 2018. № 2 (30). С. 22–31.

Бойко В.А., Гудзенко О.З. Від споживання послуг до індустрії вражень: концептуальні зміни потреб сучасного споживача. Габітус. 2019. Вип. 10. С. 13–18.

Яроміч С.А., Лахтіонова Т.М., Попель О.О. Інноваційні аспекти маркетингу вражень у сфері туристичних послуг. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 21. С. 203–207. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/36.pdf (дата звернення: 22.09.2022).

Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition. Ed. by Nigel Morgan, Annette Pritchard, and Roger Pride. Oxford, 2002. 204 p.

Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions (Hardcover). Basingstoke [England]; New York, 2007. 134 р.

Jaffe E. National Image and Competitive Advantage: the Theory and Practice of Country of-origin Effect. Copenhagen: Copenhagen Business School Press; Herndon, VA: Copenhagen Business School Press/Books International, 2001. 186 p.

Anholt S. Branding country. Brand Management. 2007. № 1. pp. 36–44.

Петриченко П.А. Управління емоціями та враженнями клієнтів. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 2. С. 232–238.

Кривешко О.В. Особливості процесу застосування маркетингу вражень на підприємствах. Інтернаука. Серія “Економічні науки”. 2020. № 2 (34). С. 42–49.

Геселева Н.В., Заріцька Н.М. Емерджентні властивості системи. Бізнес Інформ. 2013. № 7. С. 93–97.

Гребешкова О. М. Емерджентність у стратегічному процесі підприємства. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Київ : КНЕУ, 2009. Вип. 22. С. 129–137.

Petrychenko P.A. (2014) Sovremennye modeli upravleniya vpechatleniyami klientov [Contemporary Models of Customer Experience Management]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences], vol. 6 (2), pp. 31–35.

Chorna N.M., Martynova L.B. (2020) Brendynh yak instrument pidvyshchennia turystychnoi pryvablyvosti terytorii (na materialakh m. Vinnytsi) [Branding as a tool to increase the tourist attraction of the territory (on the materials of the city of Vinnytsia)]. Infrastruktura rynku [Market Infrastructure] (electronic journal), vol. 40, pp. 115–120. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/21.pdf (accessed 22 September 2022).

Muzychenko-Kozlovska O.V. (2014) Turystychnyi brendynh: sutnist, skladovi ta perevahy [Tourism branding: content, units and benefits]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku [National University “Lviv Polytechnic” Herald. Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development], no. 797, pp. 396–402.

Muzychenko-Kozlovska O.V. (2016) Metodyka otsiniuvannia turystychnoho brendynhu destynatsii [Methodology of evaluation of tourism branding of destinations]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Lohistyka [National University “Lviv Polytechnic” Herald. Logistics], no. 846, pp. 120–125.

Kucheriava H. (2021) Turystychnyi brendynh yak instrument upravlinnia turystychnymy destynatsiiamy [Tourist branding as a tool for tourist destination management]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii [Human Geography Journal], vol. 30, pp. 32–40.

Honak I.M. (2014) Brendynh turystychnoho produktu rehionu: sutnist ta osoblyvosti formuvannia [Branding of tourism products region: the essence of formation and features]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” [Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences], no. 6 (1), pp. 209–214.

Leonenko N.A. (2019) Stratehichni zasady formuvannia derzhavnoho turystychnoho brendynhu v Ukraini [Strategic principles of formation of state tourist branding in Ukraine]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia [Public Administration and Customs Administration], no. 4 (23), pp. 66–73.

Yurchenko N.I. (2019) Pryntsypy formuvannia konkurentospromozhnoho brendu v turystychnii haluzi [Principles for competitive brand formation in the tourism industry]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Problems of Systemic approach in the Economy], vol. 3 (2), pp. 248–255.

Osypchuk M. (2011) Brendynh yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia turystychnoi destynatsii [Branding as an instrument of tourist destination performance efficiency increasing]. Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky [Research of the International Economy], no. 2 (67), pp. 144–155.

Kucherenko K.V. (2013) Mizhnarodnyi turystychnyi brend krainy: poniatiino-katehoriina sutnist [International tourism brand of country: essence of concepts and categories]. Nauka y ekonomika [Science and Economy], vol. 4 (2), pp. 126–133.

Kucherenko K.V. (2013) Suchasni pidkhody do orhanizatsii protsesu formuvannia mizhnarodnoho turystychnoho brendu krainy [Modern approaches to the formation of international tourist brand of the country]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investment: Practice and Experience], no. 12, pp. 96–100.

Kucherenko K.V. (2016) Protses formuvannia mizhnarodnoho turystychnoho brendu krainy [The process of formation of the country’s international tourism brand]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], vol. 11, pp. 27–33.

Kucherenko K.V. (2013) Ekonomichna tsinnist mizhnarodnoho turystychnoho brendu krainy [The economic value of international tourism brand of the country]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investment: Practice and Experience], no. 13, pp. 78–82.

Zhurylo V.V., Prygara O.Y. (2017) Formuvannia mizhnarodnoho turystychnoho brendu Ukrainy na yevropeiskomu rynku [Building of international brand of Ukrainian tourism in the European market]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo” [Scientific Herald of Uzhgorod National University. International Economic Relations and World Economy], vol. 14 (1), pp. 104–111.

Nikolaichuk O. (2020) Polityka turystychnoho brendynhu dlia prosuvannia natsionalnoho turystychnoho produktu: dosvid krain Tsentralno-Skhidnoi Yevropy [Tourism branding policy for promoting national tourism products: Central Eastern European countries experience]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk [Galician Economic Bulletin], no. 2 (63), pp. 64–77.

Nikolaichuk O.A. (2019) Obgruntuvannia mekhanizmu upravlinnia turystychnym brendom krainy [Justification of the tourism brand management mechanism]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], vol. 48-1, pp. 123–128.

Tkachuk T.M. (2019) Eksport promoushn turystychnoho brendu Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Export promotion of Ukraine’s tourism brand in European integration]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investment: Practice and Experience], no. 17, pp. 31–37.

Gayvoronska I.V. (2019) Brendynh destynatsii u protsesi vidtvorennia rehionalnoho turproduktu [The Branding of Destination in the Process of Reproduction of a Regional Tourism Product]. Biznes Inform [Business Inform], no. 2, pp. 121–132.

Garbera O.Ye. (2016) Terytorialnyi brendynh yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti turystychnoi destynatsii [Branding as an instrument of tourism destination territorial competitiveness]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy] (electronic journal), no. 10. Available at: https://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_10_18 (accessed 22 September 2022).

Ilyina O.V., Boiar L.P., Tkachuk T.V. (2017) Turystychnyi brend yak instrument pidvyshchennia imidzhu i turystychnykh mozhlyvostei Ukrainy [Tourism brand as an instrument of the Ukraine’s image and tourism opportunities improvement]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Heohrafichni nauky” [Scientific Bulletin of Kherson State University. Geographical Sciences], vol. 7, pp. 185–191.

Smyrnova T.A., Pryvarnykova I.Iu. (2015) Formuvannia brenda mista yak innovatsiinyi shliakh pidvyshchennia yoho pryvablyvosti dlia turyzmu [Formation of the city brand as an innovative way of increasing its attractiveness for tourism]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia “Menedzhment innovatsii” [Herald of Dnipropetrovsk University. Innovation Management], no. 23, vol. 5, pp. 93–100.

Smyrnov I.G. (2017) Imidzhmeikynh ta brendynh turystychnoi destynatsii (na prykladi miskoho turyzmu) [Imagemaking and Branding of Tourist Destinations (on Ex-ample of Urban Tourism)]. Naukovi zapysky SumDPU imeni A.S. Makarenka. Seriia “Heohrafichni nauky” [Scientific Notes of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. Geographical Sciences], vol. 8, pp. 154–174.

Ihnatenko M.M., Adamchyk O.O. (2020) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv silskoho zelenoho turyzmu na zasadakh brendynhu ta marketynhovykh stratehii [Improving the competitiveness of rural green tourism enterprises on the basis of branding and marketing strategies]. Ahrosvit [Agrosvit], no. 11, pp. 50–57.

Gorbashevska M.O. (2018) Teoretychni aspekty formuvannia konkurentospromozhnoho brendu turystychnoi firmy [Theoretical aspects of formation of the competitive brand of the tourist firm]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia [Economics and Organization of Management], no. 2 (30), pp. 22–31.

Bojko V.A., Ghudzenko O.Z. (2019) Vid spozhyvannja poslugh do industriji vrazhenj: konceptualjni zminy potreb suchasnogho spozhyvacha [From consumption of services to the impact industry: conceptual changes in the modern consumer’s needs]. Ghabitus [Habitus], vol. 10, pp. 13–18.

Yaromich S.A., Lakhtionova T.M., Popel’ O.O. (2018) Innovacijni aspekty marketynghu vrazhenj u sferi turystychnykh poslugh [Innovative aspects of experiential marketing in the sphere of tourist services]. Infrastruktura rynku [Market Infrastructure] (electronic journal), vol. 21, pp. 203–207. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/36.pdf (accessed 22 September 2022).

Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition. Ed. by Nigel Morgan, Annette Pritchard, and Roger Pride. Oxford, 2002. 204 p.

Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions (Hardcover). Basingstoke [England]; New York, 2007. 134 р.

Jaffe E. National Image and Competitive Advantage: the Theory and Practice of Country of-origin Effect. Copenhagen: Copenhagen Business School Press; Herndon, VA: Copenhagen Business School Press/Books International, 2001. 186 p.

Anholt S. Branding country. Brand Management. 2007. № 1. pp. 36–44.

Petrychenko P.A. (2014) Upravlinnja emocijamy ta vrazhennjamy klijentiv [Customer’s emotion and impression management]. Visnyk socialjno-ekonomichnykh doslidzhenj [Socio-Economic Research Bulletin], vol. 2, pp. 232–238.

Kryveshko O.V. (2020) Osoblyvosti procesu zastosuvannja marketynghu vrazhenj na pidpryjemstvakh [Features of the process of impression marketing using at the enterprises]. Internauka. Ekonomichni nauky [Internauka. Economic Sciences], no. 2 (34), pp. 42–49.

Gheseleva N. V., Zaricjka N. M. (2013) Emerdzhentni vlastyvosti systemy [Emergent properties of a System]. Biznes Inform [Business Inform], no. 7, pp. 93–97.

Ghrebeshkova O. M. (2009) Emerdzhentnistj u strateghichnomu procesi pidpryjemstva [Emergency in the strategic process of the enterprise]. Formuvannja rynkovoji ekonomiky [Formation of Market Economy], vol. 22, pp. 129–137.

Переглядів статті: 281
Завантажень PDF: 411
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Хитра, О. (2022). ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНДИНГ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-64