НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: зміни, управління змінами, стратегічні зміни, управління стратегічними змінами, модель менеджменту підприємства

Анотація

У статті узагальнено підходи до визначення поняття «організаційні зміни» та запропоновано власне бачення. Встановлено, що складовою частиною організаційних змін є стратегічні зміни, оскільки вони реалізуються в межах певної організації чи підприємства. Сформовано власний підхід до визначення дефініції «стратегічні зміни підприємства». Розроблено модель менеджменту підприємства на основі дослідження науково-методологічних засад управління стратегічними змінами. В представленій моделі відображено саме стратегічні аспекти менеджменту. Окреслено позитивні наслідки впровадження науково-методологічних засад управління змінами при формуванні моделі менеджменту підприємства в умовах євроінтеграції. Встановлено, що при використанні запропонованої моделі менеджменту, керівництво підприємства буде діяти відповідно до запитів споживачів та стейкхолдерів, утримуючись на відповідному рівні конкурентоспроможності.

Посилання

Новий тлумачний словник української мови. укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Вид-во «Аконіт», 2000. Т. 2. 912 с.

Міщенко А.П. Стратегічне управління : навч. посібник. Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2007. 332 с.

Савченко О.Р. Управління змінами в сучасних соціально-економічних системах. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3. С. 19–24.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : підручник. Київ : «Академвидав», 2003. 416 с.

Воронков Д.К. Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. Т. 3. С. 7–11.

Отенко В.І., Гронь О.В. Стратегічні зміни на підприємстві: сутність, види, інструментарій. БізнесІнформ. 2011. №8. С. 204–207.

Полінкевич О.М., Волинець І.Г. Управління стратегічними змінами та інноваціями на підприємстві : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 352 с.

Вікарчук О.І., Пащенко О.П., Юшкевич О.О. Сучасна модель маркетинг-менеджменту виробничого підприємства. Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/968

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (2000). [New explanatory dictionary of the Ukrainian language]. ukladachi: V. Yaremenko, O. Slipushko. Kyiv: Vyd-vo «Akonit». T. 2, 912 р. (in Ukrainian)

Mishchenko A.P. (2007). Stratehichne upravlinnia: navch. posibnyk [Strategic management]. Dnipropetrovsk: Vyd-vo DUEP, 332 p. (in Ukrainian)

Savchenko O.R. (2012) Upravlinnia zminamy v suchasnykh sotsialno-ekonomichnykh systemakh [Management of changes in modern socio-economic systems]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 19–24. (in Ukrainian)

Kuzmin O.Ie., Melnyk O.H. (2003) Osnovy menedzhmentu: pidruchnyk [Basics of management]. Kyiv: «Akademvydav», 416 р. (in Ukrainian)

Voronkov D.K. (2009) Upravlinnia stratehichnymy zminamy shchodo innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Management of strategic changes regarding the innovative development of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 6. T. 3, pp. 7–11. (in Ukrainian)

Otenko V.I., Hron O.V. (2011) Stratehichni zminy na pidpryiemstvi: sutnist, vydy, instrumentarii [Strategic changes at the enterprise: essence, types, tools]. BiznesInform, vol. 8, pp. 204–207. (in Ukrainian)

Polinkevych O.M., Volynets I.H. (2018) Upravlinnia stratehichnymy zminamy ta innovatsiiamy na pidpryiemstvi [Management of strategic changes and innovations at the enterprise]: navch. posib. Lutsk: Vezha-Druk, 352 p. (in Ukrainian)

Vikarchuk O.I., Pashchenko O.P., Yushkevych O.O. (2021) Suchasna model marketynh-menedzhmentu vyrobnychoho pidpryiemstva [Modern model of marketing management of a production enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 34. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/968 (accessed 12 September 2022).

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Пащенко, О., & Тарасюк, О. (2022). НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-46
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ