РОЗВИТОК DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Інна Гнидюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-6724-7740
  • Марина Складанюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-7082-373X
Ключові слова: ринок фінансових послуг, діджиталізація, інноваційні технології, воєнний стан, краудфандинг, блокчейн

Анотація

У статті визначено сутність діджиталізації та переваги її популяризації на ринку фінансових послуг. Окреслено основні позитивні наслідки. Узагальнено найважливіші інновації, що можна імплементувати в діяльність фінансових установ з метою діджиталізації процесу надання послуг, а саме технології блокчейн, шерінг, краудфандинг та хмарні технології. Визначено сутність даних новацій. Досліджено, якими шляхами можна впровадити їх у діяльність фінансового ринку. Висвітлено основні переваги, що отримають клієнти та фінансові установи від застосування даних інновацій. Вивчено вплив інновацій на якість надання фінансових послуг у розрізі кожного сегменту фінансового ринку окремо. З’ясовано, що зміниться у діяльності фінансових установ після активного впровадження діджиталізації. Запропоновано подальші напрямки покращення процесу надання фінансових послуг.

Посилання

Андрушків І., Надієвець Л. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 195–200.

Дроботя Я., Бражник Л. Диджиталізація банківської діяльності та платіжних систем. Інфраструктура ринку. 2021. № 51. С. 261–267. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-42 (дата звернення 19.09.2022).

Клапків Ю. Теоретичні домінанти страхових послуг. Формування ринкової економіки в Україні. Львів. 2016. № 35/1. С. 210–217.

Моташко Т. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2016. № 5. С. 18–24.

Романовська Ю., Бабюк А., Юренко А. Специфікація розвитку банківського кредитування в умовах COVID 19. Економіка та суспільство. 2021. № 26. URL: https://cutt.ly/pPOVEGt (дата звернення: 18.09.2022).

Романовська Ю., Складанюк М. Діджиталізація банківського сектору в умовах пандемії. Економіка та суспільство. 2022. № 36. URL: https://cutt.ly/eDR0hCU. DOI:10.32782/2524-0072/2022-36-4 (дата звернення: 18.09.2022).

Смолянська О., Борисова І. Сутність фінансового ринку та його роль у фінансовій системі держави. URL: https://cutt.ly/7Vxa8yT (дата звернення 19.09.2022).

Шевченко О. Розвиток технології блокчейн у забезпеченні безпеки фінансового ринку. URL: https://cutt.ly/8VxpSZi (дата звернення: 20.09.2022).

The Next Normal The recovery will be digital. August 2020. URL: https://cutt.ly/xVxo8xP (дата звернення: 17.09.2022).

Andrushkiv I., Nadiievets L. (2018) Didzhytalizatsiia v bankivskomu sektori: svitovyi ta vitchyznianyi dosvid [Digitalization in the banking sector: world and domestic experience]. Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 195–200.

Drobotia Ya., Brazhnyk L. (2021) Dydzhytalizatsiia bankivskoi diialnosti ta platizhnykh system [Digitalization of banking and payment systems]. Infrastruktura rynku, vol. 51, pp. 261–267. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-42 (accessed September 19, 2022).

Klapkiv Yu. (2016) Teoretychni dominanty strakhovykh posluh [Theoretical dominants of insurance services]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, vol. 35/1, pp. 210–217.

Motashko T. (2016) Rozvytok svitovoho rynku strakhuvannia v umovakh didzhytalizatsii [Development of the world insurance market in conditions of digitalization]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia «Ekonomika», vol. 5, pp. 18–24.

Romanovska Yu., Babiuk A., Yurenko A. (2021) Spetsyfikatsiia rozvytku bankivskoho kredytuvannia v umovakh COVID-19 [Specification of the development of bank lending in the conditions of COVID-19]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 26. Available at: https://cutt.ly/pPOVEGt (accessed September 18, 2022).

Romanovska Yu., Skladaniuk M. (2022) Didzhytalizatsiia bankivskoho sektoru v umovakh pandemii [Digitalization of the banking sector in the conditions of the pandemic]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 36. Available at: https://cutt.ly/eDR0hCU. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-36-4 (accessed September 18, 2022).

Smolianska O., Borysova I. Sutnist finansovoho rynku ta yoho rol u finansovii systemi derzhavy [The essence of the financial market and its role in the financial system of the state]. Available at: https://cutt.ly/7Vxa8yT (accessed September 19, 2022).

Shevchenko O. Rozvytok tekhnolohii blokchein u zabezpechenni bezpeky finansovoho rynku [Development of blockchain technology in ensuring the security of the financial market]. Available at: https://cutt.ly/8VxpSZi (accessed September 20, 2022).

The Next Normal The recovery will be digital. August 2020. Available at: https://cutt.ly/xVxo8xP (accessed September 17, 2022).

Переглядів статті: 416
Завантажень PDF: 533
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Гнидюк, І., & Складанюк, М. (2022). РОЗВИТОК DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-54
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ