ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ГАРАНТІЯ» У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

  • Андрій Білюга ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-0999-7447
Ключові слова: фінансова система, фінансовий механізм, соціальна гарантія, соціальний захист, соціальне забезпечення

Анотація

Стаття присвячена проблематиці застосування терміну «соціальна гарантія» у теоретичних дослідженнях фінансової системи та фінансового механізму. Розкрито зв’язок поняття «соціальна гарантія» з поняттями «соціальний захист», «соціальне забезпечення» та «соціальна безпека». Детерміновано сутнісні, змістовні характеристики соціальних гарантій, як з позиції законодавства, так і з погляду сучасної фінансової науки. Досліджено складники фінансової системи та фінансового механізму та місце соціальних гарантій в їх структурі. Обґрунтовано ключові чинники «соціалізації» фінансових відносин на глобальному рівні, а також на рівні національних економік, та роль у цьому процесі соціальних гарантій. Визначено причини змін у державній фінансовій політиці, що спрямовані на посилення рівня соціального захисту та соціального забезпечення.

Посилання

Теорія фінансів. За ред. проф. В. Федосова, С. Юрія. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 576 с.

Опарін В. Фінанси (Загальна теорія). Київ : КНЕУ, 2002. 240 с.

Кудряшов В. Курс фінансів. Київ : Знання, 2008. 431 с.

Кириленко В. До питання про суть і функції фінансової політики держави. Світ фінансів. 2007. № 4 (13). С. 94–99.

Сіташ Т. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика. Академічний огляд. 2015. № 1. С. 29–34.

Загородній А., Вознюк Г., Смовженко Т. Фінансовий словник. Київ : Знання, 587 с.

Льовочкін С., Опарін В., Федосов В. Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні підходи. Економіка України. 2008. № 11. С. 57–71.

Конституція України 254к/96-ВР.

Шевчук П. Соціальна політика. Львів : Світ, 2003. 400 с.

Базилевич В. Державні фінанси. Київ : Атіка, 2002. 128 с.

Даніліна М. Конституція України та соціальний захист населення. Соціальні права та їх захист адміністративним судом. Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 вер. 2020 р.). Київ, 2020. С. 25–29.

Москаленко В. Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави. Наукові записки. 2003. Т. 21. С. 41–45.

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» № 2017-ІІІ від 5.10.2000 р.

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку. За ред. А. Даниленка. Київ : Фенікс, 2008. Т. 1. 468 с.

Fedosov V., Yurij S. (2010) Teorija finansiv [Theory of finance]. Kyiv: Thentr uchbovoi literature, 576 p. (in Ukrainian)

Oparin V. (2002). Finansy (Zagalna teorija) [Finance (General Theory)]. Kyiv: KNEU. 240 p. (in Ukrainian)

Kudriashov V. (2008). Kurs finansiv [Finance course]. Kyiv: Znannia. 431 p. (in Ukrainian)

Kyrylenko V. (2007) Do pytannia pro sut i funktsii finansovoi polityky derzhavy [To the question of the essence and functions of the financial policy of the state]. Svit finansiv, no 4, pp. 94–99.

Sitash T. (2015) Finansova polityka derzhavy: prahmatyka ta problematyka [Financial policy of the state: pragmatics and problems]. Akademichnyi ohliad, no 1, pp. 29–34.

Zahorodnii A., Vozniuk H., Smovzhenko T. (2000) Finansovyi slovnyk [Financial dictionary]. Kyiv: Znannia, 587 р. (in Ukrainian)

Lovochkin S., Oparin V., Fedosov V. (2008) Finansova infrastruktura rynkovoi ekonomiky: kontseptualni pidkhody [Financial infrastructure of the market economy: conceptual approaches]. Ekonomika Ukrainy, no 11, pp. 57–71.

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] 254k/96-VR.

Shevchuk P. (2003). Sotsialna polityka [Social policy]. Lviv: Svit, 400 p. (in Ukrainian)

Bazylevych V. (2002) Derzhavni finansy [State finance]. Kyiv: Atika, 128 p. (in Ukrainian)

Danilina M. (2020) Konstytutsiia Ukrainy ta sotsialnyi zakhyst naselennia [The Constitution of Ukraine and social protection of the population]. Sotsialni prava ta yikh zakhyst administratyvnym sudom. Materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv, pp. 25–29.

Moskalenko V. (2003). Sutnist sotsialnoho zakhystu ta yoho mistse v politytsi sotsialnoi derzhavy [The essence of social protection and its place in the policy of the welfare state]. Naukovi zapysky, no 21, pp. 41–45.

Zakon Ukrainy “Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sotsialni harantii” [About state social standards and state social guarantees] №2017-III vid 5.10.2000 r.

Danylenkо О. (2008) Finansovo-monetarni vazheli ekonomichnoho rozvytku [Financial and monetary levers of economic development]. Kyiv: Feniks, vol. 1, 468 p.

Переглядів статті: 118
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Білюга, А. (2022). ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ГАРАНТІЯ» У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-23
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ