ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ключові слова: аграрний сектор, проблеми розвитку, напрямки стабілізації, бюджетне фінансування, податкове стимулювання

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України в умовах нестабільності національної економіки під час війни та зазначено його спроможність у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Наведено динаміку і структуру виробництва основних видів рослинницької і тваринницької продукції за категоріями суб’єктів агробізнесу у довоєнний період. Окреслено наслідки воєнної агресії на розвиток аграрного сектору та наведено основні національні програми відновлення агробізнесу. Зазначено, що діюча модель аграрного сектору України має бути трансформована з урахуванням пріоритетності розвитку малого підприємництва, становлення сімейного фермерства у сфері агробізнесу. Наведено основні пропозиції щодо стабілізації та активізації аграрного виробництва у період відновлення національної економіки. Пріоритетними напрямками має стати бюджетне фінансування та податкове стимулювання аграрних виробників через впровадження пільгового режиму оподаткування ПДВ.

Посилання

Костецький Я. І. Новітня парадигма розвитку аграрного сектору України: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 473 с. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38556 (дата звернення: 09.09.2022).

Державна служба статистики України: офіційний вебсайт. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.09.2022).

Міністерство аграрної політики і продовольства України: офіційний вебсайт. URL: https://minagro.gov.ua/ (дата звернення: 19.09.2022).

В Україні за 2021 рік значно зросло сільгоспвиробництво: які області потрапили у топ. URL: https://www.unian.ua/economics/agro/v-ukrajini-za-2021-rik-znachno-zroslo-silgospvirobnictvo-de-virobili-naybilshe-novini-11678404.html (дата звернення: 14.09.2022).

Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. URL: https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/06/Damages_report_issue1_ua-1.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Русан В. М. Особливості функціонування агарного сектору економіки в умовах війни URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-07/rusan.pdf (дата звернення: 14.09.2022)

План відновлення України. URL: https://efaidnbmnnnib pcajpcglclefindmkaj/https://uploadsssl.webflow.com/ (дата звернення: 16.09.2022).

Мовою фактів: аграрний сектор. URL: https://www.usaid.gov/node/453071. (дата звернення: 16.09.2022).

Шульга В. Підтримка аграрного сектору в умовах воєнного стану: що варто знати? URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/213396_pdtrimka-agrarnogo-sektoru-v-umovakh-vonnogo-stanu-shcho-varto-znati. (дата звернення: 17.09.2022).

Бізнес зустрівся з Нацрадою з відновлення України від наслідків війни. URL: https://eba.com.ua/biznes-zustrivsya-z-natsradoyu-z-vidnovlennya-ukrayiny-vid-naslidkiv-vijny/ (дата звернення: 10.09.2022).

Бородіна О. Сільське господарство України в умовах воєнного стану: уроки для суспільства і політиків. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9288. (дата звернення: 14.09.2022).

Мамчур В. Тенденції та перспективи розвитку аграрного підприємництва в Україні. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 1 (24). С. 45–53. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mvapvu.pdf (дата звернення: 15.09.2022)

Сабій І. М. Вибір моделі аграрного устрою України як основи всебічного сталого сільського розвитку. Економіка АПК. 2021. № 9. С. 82–90. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202109082 (дата звернення: 16.09.2022).

Гадзало Я. М., Лузан Ю. Я. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції. Економіка АПК. 2021. № 8. С. 6–17. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108006 (дата звернення: 16.09.2022).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua. (дата звернення: 12.09.2022).

Гадзало Я. М., Лузан Ю. А. Удосконалення державного управління розвитком аграрного сектору економіки та сільських територій. Економіка АПК. 2020. № 11. С. 6–18. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011006 (дата звернення: 16.09.2022).

Kostetskyi Ya. I. (2019) Novitnia paradyhma rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy: dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.03 [The latest paradigm of the development of the agricultural sector of Ukraine: diss. ... Dr. Econ. Sciences: 08.00.03]. Ternopil : TNEU, 473 р. Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38556 (accessed 09 September 2022). (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofitsiinyi vebsait. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed 08 September 2022).

Ministerstvo ahrarnoi polityky i prodovolstva Ukrainy: ofitsiinyi vebsait Available at: https://minagro.gov.ua/ (accessed 19 September 2022).

V Ukraini za 2021 rik znachno zroslo silhospvyrobnytstvo: yaki oblasti potrapyly u top [In Ukraine, agricultural production increased significantly in 2021: which regions made it to the top]. Available at: https://www.unian.ua/economics/agro/v-ukrajini-za-2021-rik-znachno-zroslo-silgospvirobnictvo-de-virobili-naybilshe-novini-11678404.html (accessed 14 September 2022).

Ohliad zbytkiv vid viiny v silskomu hospodarstvi Ukrainy. [Review of damage from the war in the agriculture of Ukraine]. Available at: https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/06/Damages_report_issue1_ua-1.pdf (accessed 15 September 2022). [(in Ukrainian)

Rusan V. M. Osoblyvosti funktsionuvannia aharnoho sektoru ekonomiky v umovakh viiny [Peculiarities of the functioning of the agrarian sector of the economy in the conditions of war]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/osoblyvosti-funktsionuvannya-ahrarnoho-sektora-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh (accessed 14 September 2022). (in Ukrainian)

Plan vidnovlennia Ukrainy. [Ukraine recovery plan]. Available at: https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://uploadsssl.webflow.com(accessed 16 September 2022).

Movoiu faktiv: ahrarnyi sektor. [In the language of facts: the agricultural sector]. Available at: https://www.usaid.gov/node/453071 (accessed 16 September 2022). (in Ukrainian)

Shulha V. Pidtrymka ahrarnoho sektoru v umovakh voiennoho stanu: shcho varto znaty? [Support of the agricultural sector in the conditions of martial law: what is worth knowing?]. Available at: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/213396_pdtrimka-agrarnogo-sektoru-v-umovakh-vonnogo-stanu-shcho-varto-znati (accessed 17 September 2022). (in Ukrainian)

Biznes zustrivsia z Natsradoiu z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny [Business met with the National Council for the recovery of Ukraine from the consequences of the war]. Available at: https://eba.com.ua/biznes-zustrivsya-z-natsradoyu-z-vidnovlennya-ukrayiny-vid-naslidkiv-vijny/ (accessed 10 September 2022). (in Ukrainian)

Borodina O. Silske hospodarstvo Ukrainy v umovakh voiennoho stanu: uroky dlia suspilstva i politykiv [Agriculture of Ukraine under martial law: lessons for society and politicians]. Available at: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9288. (accessed 14 September 2022). (in Ukrainian)

Mamchur, V. (2021) Tendentsii ta perspektyvy rozvytku ahrarnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Trends and prospects of agricultural entrepreneurship development in Ukraine]. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 24, no. 1, pp. 45–53. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mvapvu.pdf (accessed 15 September 2022). (in Ukrainian)

Sabii, I.M. (2021). Vybir modeli ahrarnoho ustroiu Ukrainy yak osnovy vsebichnoho staloho silskoho rozvytku [Choice of model of agrarian system of Ukraine as the basis of comprehensive sustainable development]. Ekonomika APK [Economy of agro-industrial complex] Vol. 9, рр. 82–90. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202109082 (accessed 16 September 2022). (in Ukrainian)

Hadzalo, Ya.M. & Luzan, Yu.Ya. (2021). Rozvytok ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Development of the agricultural sector of Ukraine's economy under European integration]. Ekonomika APK [Economy of agro-industrial complex] Vol. 8, рр. 6–17. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108006 (accessed 16 September 2022). (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI / Verkhovna Rada Ukrainy [Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI / Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua. (accessed 12 September 2022).

Hadzalo, Ya. M. & Luzan, Yu. Ya. (2020) Udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky ta silskykh terytorii Ukrainy [Improvement of state management for development of the agricultural sector of the economy and rural territories of Ukraine]. Ekonomika APK [Economy of agro-industrial complex]. Vol. 11, рр. 6–18. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011006 (accessed 16 September 2022) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1237
Завантажень PDF: 3437
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Добрунік, Т., & Кузнєцова, О. (2022). ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-25
Розділ
ЕКОНОМІКА