МІСЦЕ АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: аналіз, підприємство, система менеджменту, функції, показники, управлінські рішення, інформація

Анотація

У статті розглянуто місце аналізу в системі менеджменту підприємства за допомогою системно-елементного, системно-функціонального та системно-інформаційного підходів. З точки зору даного дослідження в системі менеджменту підприємства доречно виділяти керуючу, керовану підсистеми та підсистему аналітичної переробки інформації для забезпечення інформаційного підґрунтя прийняття та реалізації управлінських рішень. В системі менеджменту функції можна розглядати як дії на шляху досягнення поставлених цілей. Для кожної з функцій було розглянуто мету, об’єкти аналізу та можливі управлінські рішення. Аналіз є важливою складовою кожної функції, проте враховуючи безперервність процесу управління, аналіз може розглядатися в межах функції контролю. Були зазначені основні критерії / індикатори на кожному етапі прийняття та реалізації управлінського рішення, за допомогою аналізу яких інформаційно забезпечується управлінський процес. Узагальнено основні показники, які можуть оцінити ефективність менеджменту підприємства.

Посилання

Василик Н.М. Економічний аналіз в управлінні діяльністю підприємства. Економічний аналіз. 2018. Том 28, № 3. С. 154–161.

Камінська Т.Г. Управлінські облік, аналіз і контроль в системі менеджменту на підприємстві. Облік і фінанси АПК. 2009. № 3. URL: https://magazine.faaf.org.ua/upravlinskiy-oblik-analiz-i-kontrol-v-sistemi-menedzhmentu-na-pidpriemstvi.html

Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 2 (140). С. 47–56.

Полінкевич О.М. Підходи до аналізу підприємницьких систем. Економічний форум. 2016. № 2. С. 200–205.

Рибаков М.В. Діагностичні та контролінгові процедури в управлінні аграрними підприємствами. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 1. С. 66–75.

Савченко О.Р. Порівняльна характеристика поглядів трактування сутності понять «система» та «система менеджменту». Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2010. Вип. 4. С. 221–226.

Скриньковський Р.М., Павловські Г. Діагностика в системі менеджменту підприємства. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 199–205.

Черчик Л.М. Діагностика в системі стратегічного менеджменту підприємства. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). С. 150–155.

Vasylyk N.M. (2018) Ekonomichnyi analiz v upravlinni diialnistiu pidpryiemstva [Estimation of efficiency of resource potential management of enterprise]. Ekonomichnyy analiz, vol. 28, no 3, pp. 154–161. [in Ukrainian]

Kaminska T.H. (2009) Upravlinski oblik, analiz i kontrol v systemi menedzhmentu na pidpryiemstvi [The administrative account, analysis and control in system of management on enterprise]. Oblik i finansy APK, no 3. Available at: https://magazine.faaf.org.ua/upravlinskiy-oblik-analiz-i-kontrol-v-sistemi-menedzhmentu-na-pidpriemstvi.html. [in Ukrainian]

Podolchak N.Yu. (2013) Sotsialno-ekonomichna efektyvnist system menedzhmentu pidpryiemstva [Socioeconomic effeciency of enterprise management]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of economics, no 2(140), pp. 47–56. [in Ukrainian]

Polinkevych O.M. (2016) Pidkhody do analizu pidpryiemnytskykh system [Approaches to the analysis of entrepreneurial]. Ekonomichnyi forum – Economic forum, no 2, pp. 200–205. [in Ukrainian]

Rybakov M.V. (2017) Diahnostychni ta kontrolinhovi protsedury v upravlinni ahrarnymy pidpryiemstvamy [Mechanisms of Controlling and Diagnostic Procedures Implementing in the Management of Agricultural Enterprises]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky – Actual problems of innovative economy, no 1, pp. 66–75. [in Ukrainian]

Savchenko O.R. (2010) Porivnialna kharakterystyka pohliadiv traktuvannia sutnosti poniat «systema» ta «systema menedzhmentu» [Comparative description of looks of interpretation of essence of concepts "system" and "management system"]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu Ekonomichni nauky – Bulletin of Chernivtsi institute of trade and economics. Economic sciences. Issue IV (40), pp. 221–226. [in Ukrainian]

Skrynkovskyi R.M., Pavlovski H. (2016) Diahnostyka v systemi menedzhmentu pidpryiemstva [Diagnosis in the Enterprise Management System]. Problemy ekonomiky – The problems of economy, no 3, pp. 199–205. [in Ukrainian]

Cherchyk L.M. (2017) Diahnostyka v systemi stratehichnoho menedzhmentu pidpryiemstva [Diagnostics in strategic management enterprise]. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific bulletin of Polissia, no 2(10), p. 2, pp. 150–155. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 359
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Якимчук, Т., & Лисенко, О. (2022). МІСЦЕ АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-6
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ