ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ УМОВ ГІДНОЇ ПРАЦІ В РЕГІОНАХ-АУТСАЙДЕРАХ

Ключові слова: показники, гідна праця, область, аутсайдер, індекс людського розвитку, графічний метод

Анотація

У статті розглянуто особливості розрахунку регіонального індексу людського розвитку в Україні за останні два десятиліття. Індекс розраховується за допомогою показників, об’єднаних у шість блоків. Розглянуто складові блоку «Гідна праця», який використовується для оцінки умов праці. Представлено результати аналізу показників блоку «Гідна праця» в Волинській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях, які в загальному рейтингу виявилися аутсайдерами. Проведений аналіз значень узагальнюючого показника, розрахованих за допомогою лінійних формул та графічного методу побудови багатокутника конкурентоспроможності. На основі проведених досліджень виявлено, що в областях-аутсайдерах за показниками блоку «Гідна праця» не склалася тенденція щодо покращання умов для праці. Узагальнюючі показники, розраховані графічним методом підтвердили останні позиції досліджуваних регіонів.

Посилання

Методика вимірювання людського розвитку регіонів України; затверджена Постановою Колегії Держкомстату України та Президії НАН України від 14.03.2001 р. № 76. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/sp/sp_04.pdf

Методика вимірювання регіонального людського розвитку. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, 2012. URL: https://idss.org.ua/ukr_index/Metodika_ua.pdf

Програма гідної праці 2020-2024: Україна // Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. 2020. URL: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/decent-work-country-programmes/WCMS_774455/lang--uk/index.htm

Регіональний людський розвиток : Статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.О. Кармазіна. Київ : Державна служба статистики України, 2014. 62 с.

Регіональний людський розвиток: статистичний збірник 2014-2017 рр. / Відп. за вип. О.О. Кармазіна. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 72 с.

Скриньковський Р., Шпак О., Процюк Т., Нога І. Формування інструментарію для графічної оцінки конкурентоспроможності підприємства. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 1. P. 1014–1021. URL: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6259004.pdf

Шинкарюк О.В. Науково-методичні засади державного регулювання стійкого людиноцентристського розвитку регіонів. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1(59). С. 164-180.

Kolehiia Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy ta Prezydii NAN Ukrainy (2001) Metodyka vymiriuvannia liudskoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Methodology of measuring of human development of regions of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/sp/sp_04.pdf (accessed 15 June 2022)

Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy (2012) Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku [Methodology of measuring of regional human development]. Available at: https://idss.org.ua/ukr_index/Metodika_ua.pdf (accessed 02 June 2022)

International Labour Organization (2020) Prohrama hidnoi pratsi 2020-2024 : Ukraina [Decent Work Country Programme Ukraine 2020-2024]. Available at: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/decent-work-country-programmes/WCMS_774455/lang--uk/index.htm (accessed 03 June 2022)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2014) Rehionalnyi liudskyi rozvytok [Regional human development]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018) Rehionalnyi liudskyi rozvytok 2014-2017 [Regional human development 2014-2017]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

Skrynkovskyi R., Shpak O., Protsiuk T., Noha I. (2018) Formuvannia instrumentariiu dlia hrafichnoi otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Formation of the Toolkit for Graphical Assessment of Enterprise Competitiveness]. Traektoriâ Nauki = Path of Science (electronic journal), vol. 4, no 1, pp. 1014–1021. Available at: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6259004.pdf (accessed 14 July 2022)

Shynkariuk O.V. (2020) Naukovo-metodychni zasady derzhavnoho rehuliuvannia stiikoho liudynotsentrystskoho rozvytku rehioniv [Scientific and Methodological Foundations of State Regulation of Sustainable Cevero-Centric Development of Regions]. Economic Herald of the Donbas, no 1(59), pp. 164–180.

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Лисенко, О. (2022). ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ УМОВ ГІДНОЇ ПРАЦІ В РЕГІОНАХ-АУТСАЙДЕРАХ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-21
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають