АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: бюджетування, бюджет, бюджетний звіт, бюджетний контроль, гнучкий бюджет, відхилення

Анотація

Стаття присвячена виділенню особливостей здійснення процесу бюджетування на підприємствах харчової промисловості в умовах економіки воєнного стану. Схематично зображено послідовність етапів здійснення процесу бюджетування з прив’язкою до відповідального за його реалізацію. Особливу увагу приділено етапу контролю реалізації бюджетів. Бюджетний контроль запропоновано здійснювати на основі бюджетного звіту, в якому відображатимуться бюджетні і фактичні показники, відхилення між ними, оцінка відхилення на предмет необхідності реагування, причини відхилення, рекомендації щодо ліквідації критичних відхилень. Підкреслено необхідність розробки гнучких бюджетів, в яких перераховано бюджетні показники відповідно до фактичних обсягів діяльності з метою коректної оцінки відхилень і прийняття управлінських рішень на основі них.

Посилання

Андрущенко І.Є., Касьян О.С. Бюджетування, як технологія стратегічного фінансового управління. Ефективна економіка». 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3611 (дата звернення: 05.09.2022)

Бугай В.З. Аспекти бюджетування в управлінні господарською діяльністю на підприємстві. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економіка». 2010. Вип. 4. С. 10–16.

Буратчук Н. Beyond budgeting – модель фінансового управління XXІ століття. Ринок цінних паперів. 2012. № 1–2. С. 53–58.

Винниченко М.М. Система управління бюджетом. Фінанси України. Серія «Економіка». 2009. Вип. 6. С. 119–124.

Ілляшенко Т.О. Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2012. Вип. 3. С. 36–44.

Коваленко В.М., Нестор О.Ю. Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління підприємством. Культура народов Причерноморья. 2013. № 248. С. 72−75.

Колісник М.В., Балик У.О. Бюджетування як шлях до ефективного управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 372–375.

Мілінчук О.В. Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до управління підприємствами харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04; Нац. ун-т харч. технологій. Київ, 2011. 20 с.

Мілінчук О.В. Деякі аспекти моделювання бюджетування на підприємстві. Вісник Житомир. держ. технол. ун-ту. Економічні науки. 2010. № 1 (51). С. 263–265.

Онісіфорова В.Ю., Осьмірко І.В. Бюджетування як ефективний інструмент поточного планування на підприємстві. Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». 2020. № 25. С. 128–131.

Steven M. Bragg, Budgeting: Third Edition: A Comprehensive Guide 3rd Edition by Steven M. Bragg. 2014. 270 p.

Федорченко О.Є. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві. Економiка та держава. 2015. № 11. С. 37–39.

Andrushhenko I.Ye., Kasyan O.S. (2014) Byudzhetuvannya, yak texnologiya strategichnogo finansovogo upravlinnya [Budgeting as a technology of strategic financial management]. Efektyvna ekonomika, 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3611 [in Ukrainian]

Bughaj V.Z. (2010) Aspekty bjudzhetuvannja v upravlinni ghospodarsjkoju dijaljnistju na pidpryjemstvi [Aspects of budgeting in the management of economic activity at the enterprise]. Visnyk Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu. Ser. Ekonomika, 4, 10–16. (in Ukrainian)

Buratchuk N. (2012) Beyond budgeting – model finansovogo upravlinnya XXI stolittya [Beyond budgeting – a model of financial management of the 21st century] Rynok cinnyx paperiv, 1–2, 53–58. (in Ukrainian)

Vinichenko M.M. (2009) Vyznachennja ciljovoji funkciji bjudzhetuvannja [Defining the target budgeting function]. Visnyk Finansy Ukrajiny. Ser. Ekonomika, 6, 119–124. (in Ukrainian)

Ilyashenko T.O. (2012) Biudzhetuvannia yak napriamok udoskonalennia systemy upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv [Budgeting as a direction of improving the management system of enterprises]. Visnyk SumDU. Ser. Ekonomika, 3, 36–44. (in Ukrainian)

Kovalenko V. M., Nestor O. Yu. (2013) Byudzhetuvannya yak instrument pidvyshhennya efektyvnosti upravlinnya pidpryyemstvom [Budgeting as a tool for increasing the efficiency of enterprise management]. Kultura narodov Prychernomorya, 248, 72−75. (in Ukrainian)

Kolisnyk M.V., Balyk U.O. (2015) Byudzhetuvannya yak shlyax do efektyvnogo upravlinnya [Budgeting as a way to effective management]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, 7, 372–375. (in Ukrainian)

Milinchuk O.V. Vartisno-oriyentovane byudzhetuvannya yak pidxid do upravlinnya pidpryyemstvamy xarchovoyi promyslovosti [Value-oriented budgeting as an approach to management of food industry enterprises]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Nacz. un-t xarch.texnologij. Kyiv. (in Ukrainian)

Milinchuk O.V. (2010) Deyaki aspekty modelyuvannya byudzhetuvannya na pidpryyemstvi [Some aspects of budgeting modeling at the enterprise]. Visnyk Zhytomyr. derzh. texnol. un-tu. Ekonomichni nauky, 1 (51), 263–265. (in Ukrainian)

Onisiforova V.Yu., Osmirko I.V. (2020) Byudzhetuvannya yak efektyvnyj instrument potochnogo planuvannya na pidpryyemstvi [Budgeting as an effective tool for current planning at the enterprise]. Zbirnyk naukovyx pracz «Problemy i perspektyvy rozvytku pidpry`yemnycztva», 25, 128–131. (in Ukrainian)

Steven M. Bragg (2014) Budgeting. Third Edition. A Comprehensive Guide 3rd Edition by Steven M. Bragg. 270 p.

Fedorchenko O.Ye. (2015) Udoskonalennya systemy byudzhetuvannya na pidpryyemstvi [Improvement of the budgeting system at the enterprise]. Ekonomika ta derzhava, 11, 37–39. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 276
Завантажень PDF: 330
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Басюк, Т. (2022). АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-1
Розділ
ЕКОНОМІКА