ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: безпека, страхування, ресторан, готель, туризм, готельно-ресторанний бізнес

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення безпеки та страхування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, а також туризм, що є ключовим питанням у процесі формування, просування та реалізації туристських послуг, а також послуг готелів і ресторанів. Розглядаються основні виклики та загрози безпеці у сфері індустрії гостинності. Встановлено велику значимість індустрії гостинності, а саме, підприємницького сектору (готельно-ресторанного бізнесу та підприємств туристичного бізнесу) в структурі економіки країни вцілому. Досліджено, що питання безпеки та страхування є дуже важливими для розвитку та функціонування всього бізнесу. Проаналізовано види небезпек що можуть виникати в готельному бізнесі, туристичній діяльності та ресторанному господарстві. Особливо відмічена наявність взаємозв'язку між задоволеністю клієнтів якістю послуг і емоційною та поведінковою лояльністю в готельно-ресторанному бізнесі.

Посилання

Вебстер Н. Тлумачний словник. URL: http://slovar-vocab.com/english/merriam-webster-dictionary.html (дата звернення: 03.07.2022).

Скобкін С.С. Чи є у нас індустрія гостинності? Парад готелів. 2000. № 4. С. 1–6.

Перщиць А.І. Гостинність. Звід етнографічних понять та термінів Вип. 1: Соціально-економічні відносини та соціонормативна культура. Москва : Наука, 1986. С. 39.

Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України від 28.06.2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-15#Text (дата звернення: 03.07.2022).

Фокін С.П. Транспортування туристів спеціалізованими організаціями під час виникнення надзвичайних ситуацій. Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Київ : Принт-центр, 2012. С. 174–177.

Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : навч. посібник. Київ, 2015. С. 351–353.

«Зеленні» технології в індустрії гостинності. URL: https://www.frontdesk.ru/article/zelenyetehnologii-v-industrii-gostepriimstva (дата звернення 13.07.07.2022).

Шесть основных причин смерти туристов. URL: https://www.tourprom.ru/news/39239 (дата звернення 03.07.2022).

Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : монографія. Київ, 2012. 200 с.

Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства за кордоном : навч. посіб. Київ, 2013. 200 с.

Vebster N. Tlumachnyi slovnyk [Explanatory dictionary]. Available at: http://slovar-vocab.com/english/merriam-webster-dictionary.html (accessed 03.07.2022).

Skobkin S.S. (2000) Chy ye u nas industriia hostynnosti? [Do we have a hospitality industry?]. Parade of hotels, no. 4, pp. 1–6.

Pershchits A.I. (1986) Gostepriimstvo [Hospitality]. In Yu.V. Bromley, G. Shtrobakh (Eds), Svod etnograficheskikh ponyatiy i terminov [Collection of ethnographic concepts and terms] (Vol. 1: Sotsial'no-ekonomicheskie otnosheniya i sotsionormativnaya kul'tura [Socio-economic relations and socionormative culture], p. 39). Moscow: Nauka.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro turyzm»: Zakon Ukrainy vid [On amendments to the Law of Ukraine "On Tourism": Law of Ukraine dated] 28.06.2015. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-15#Text (accessed 03.07.2022).

Fokin S.P. (2010) Transportuvannia turystiv spetsializovanymy orhanizatsiiamy pid chas vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii [Transportation of tourists by specialized organizations during emergency situations]. Vzaiemodiia transportu i turyzmu: tendentsii, problemy, perspektyvy zb. nauk. pr. Kyiv: Prynt-tsentr, pp. 174–177.

Ahafonova L. (2015) Turyzm, hotelnyi ta restorannyi biznes: tsinoutvorennia, konkurentsiia, derzhavne rehuliuvannia: navch. posibnyk [Tourism, hotel and restaurant business: pricing, competition, government regulation]. Kyiv. (in Ukrainian)

"Zelenni" tekhnolohii v industrii hostynnosti ["Green" technologies in the hospitality industry]. Available at: https://www.frontdesk.ru/article/zelenyetehnologii-v-industrii-gostepriimstva (accessed 13.07.2022).

Shest osnovnykh prychyn smerty turystov [Six main causes of death of tourists]. Available at: https://www.tourprom.ru/news/39239 (accessed 03.07.2022).

Kokun O.M. (2012) Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia [Psychology of professional development of a modern specialist]. Kyiv. (in Ukrainian)

Zavadynska O.Iu., Lytvynenko T.Ie. (2013) Orhanizatsiia restorannoho hospodarstva za kordonom [Organization of restaurant business abroad]. Kyiv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 210
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Валінкевич, Н., & Тищенко, С. (2022). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-64