ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: комерційне підприємство, ризики, сучасне бізнес-середовище України, EBIT, синергія

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення особливостей функціонування комерційних підприємств України в умовах сучасного бізнес-середовища. Розглянуто та проаналізовано категорії зареєстрованого бізнесу під час воєнних дій на території України за березень 2022 року з інформаційного порталу фінансової та аналітичної статистики «Опендатабот». Визначено основі типи комерційних підприємств та візуалізовано схеми функціонування комерційного підприємства виробничого типу (тип 1), комерційного підприємства оптово-роздрібного типу (тип 2), комерційного підприємства науково-технічної діяльності (тип 3) та комерційного підприємства зовнішньо-економічної діяльності (тип 4). Визначено особливості функціонування кожного типу комерційного підприємства, позитивні та негативні фактори впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. Розроблено уніфіковану синергетичну модель функціонування сучасних комерційних підприємств та визначено ризики, які впливають на ефективне функціонування комерційного підприємства і отримання відповідних фінансових результатів від ведення господарської діяльності.

Посилання

Мельник Л. Г., Карінцева О. І. Економіка і бізнес. Суми : Університетська книга, 2021. 315 с.

Живець А. М., Комліченко О. О., Наконечна В. І. Комерційна діяльність. Херсон: ОЛДІ–плюс., 2021. 308 с.

Бугайова М.В. Комерційна діяльність. Кіровоград : КНТУ, 2015, 30 с.

Гусаковська Т. О., Клочко Н. Г. Аналіз комерційної діяльності торговельного підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Економічні науки. 2015. № 1 (2). С. 106–111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2015_1%282%29__16 (дата звернення: 23.07.2022).

Орлов П. А., Ус М. І., Шовкова К. І. Комерційна діяльність підприємств. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 48 с.

Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Харків : УкрДУЗТ, 2009. 448 с.

Юринець З. В. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. № 25 (7). С. 130–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.7_23 (дата звернення: 23.07.2022).

Грінченко Р. В. Аналіз компонент середовища функціонування підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. №27 (2). С. 9–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_27%282%29__4 (дата звернення: 23.07.2022).

Зелінська О. В. Основи управління комерційними ризиками підприємств. Журнал “Економіка та держава”. 2019. №11. С. 96–99. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2019/21.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Чекалова Н. Е. Особливості планування діяльності підприємства в умовах невизначеності та ризику. Бізнес-навігатор. 2014. №2 (34). С. 223–230. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2014/34_2014/34_2014.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Швець Ю. О. Ризики в діяльності промислових підприємств: види, методи оцінки та заходи подолання ризику. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. №17 (2). С. 131–135. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/17_2_2018ua/31.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Безпарточний М. Г. Вплив інфраструктури ринку на діяльність торговельних підприємств. Інноваційна економіка. 2014. №5 (54). С. 212–216. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2014_5_42.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Лойко В. В., Макаровська Т. П. Економіка підприємства. Киев : КНУТД, 2015. 267 с.

Бабух І. Б. Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 10 (1). С. 23–26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_10%281%29__6 (дата звернення: 23.07.2022).

Українці відкривають новий бізнес навіть під час війни: цікава статистика. URL: https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2022-03-30/ukraintsyi-otkryivayut-novyiy-biznes-daje-vo-vremya-voynyi-interesnaya-statistika/264374 (дата звернення: 23.07.2022).

Melnyka L. H., Karintseva O. I. (2021) Ekonomika i biznes [Economy and business]. Sumy: Universytetska knyha, 315 p. (in Ukrainian)

Zhyvets A. M., Komlichenko O. O., Nakonechna V. I. (2021) Komertsiina diialnist [Commercial activity]. Kherson: OLDI–plius, 308 p. (in Ukrainian)

Buhaiova M. V. (2015) Komertsiina diialnist [Commercial activity]. Kirovohrad: KNTU, 30 p. (in Ukrainian)

Husakovska T. O., Klochko N. H. (2015) Analiz komertsiinoi diialnosti torhovelnoho pidpryiemstva [Analysis of the commercial activity of a trading enterprise]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ekonomichni nauky, no 1 (2), pp. 106–111. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2015_1%282%29__16 (accessed July 14, 2022).

Orlov P. A., Us M. I., Shovkova K. I. (2019) Komertsiina diialnist pidpryiemstv [Commercial activity of enterprises]. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 48 p. (in Ukrainian)

Hryshchenko I. M. (2009) Komertsiina diialnist poserednytskykh pidpryiemstv [Commercial activity of intermediary enterprises]. Kharkiv: UkrDUZT, 448 p. (in Ukrainian)

Iurynets Z. V. (2015) Teoretychni osnovy orhanizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti [Theoretical foundations of business organization]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, no 25 (7), pp. 130–135. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.7_23 (accessed July 14, 2022).

Hrinchenko R. V. (2017) Analiz komponent seredovyshcha funktsionuvannia pidpryiemstva [Analysis of the components of the enterprise's functioning environment]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, no 27 (2). pp. 9–12. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_27%282%29__4 (accessed July 14, 2022).

Zelinska O. V. (2019) Osnovy upravlinnia komertsiinymy ryzykamy pidpryiemst [Basics of enterprise commercial risk management]. Zhurnal “Ekonomika ta derzhava”, no 11, pp. 96–99. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2019/21.pdf (accessed July 14, 2022).

Chekalova N. E. (2014). Osoblyvosti planuvannia diialnosti pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku [Peculiarities of enterprise planning in conditions of uncertainty and risk]. Biznes-navihator, no 2 (34), pp. 223–230. Available at: http://business-navigator.ks.ua/journals/2014/34_2014/34_2014.pdf (accessed July 14, 2022).

Shvets Yu. O. (2018) Ryzyky v diialnosti promyslovykh pidpryiemstv: vydy, metody otsinky ta zakhody podolannia ryzyku [Risks in the activity of industrial enterprises: types, assessment methods and risk mitigation measures]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no 17 (2), pp. 131–135. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/17_2_2018ua/31.pdf (accessed July 14, 2022).

Bezpartochnyi M. H. (2014) Vplyv infrastruktury rynku na diialnist torhovelnykh pidpryiemstv [Influence of the market infrastructure on the activity of trade enterprises]. Innovatsiina ekonomika, no 5 (54), pp. 212–216. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2014_5_42.pdf (accessed July 14, 2022).

Loiko V. V., Makarovska T. P. (2015) Ekonomika pidpryiemstva. Kyiv: KNUTD, 267 p. (in Ukrainian)

Babukh I. B. (2016) Teoretychni pidkhody do analizu komertsiinoi diialnosti ta upravlinnia neiu [Theoretical approaches to the analysis of commercial activity and its management]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no 10 (1), pp. 23–26. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_10%281%29__6 (accessed July 14, 2022).

Ukraintsi vidkryvaiut novyi biznes navit pid chas viiny: tsikava statystyka [Ukrainians open new businesses even during the war: interesting statistics]. Available at: https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2022-03-30/ukraintsyi-otkryivayut-novyiy-biznes-daje-vo-vremya-voynyi-interesnaya-statistika/264374 (accessed July 14, 2022).

Переглядів статті: 259
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Воробйова, С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-68
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ