РИНОК КАВИ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: ринок кави, експорт кави, імпорт кави, країни-експортери, країни-імпортери

Анотація

У статті проаналізовано динаміку середніх цін на зелене зерно Арабіки та Робусти та динаміку імпорту зеленого кавового зерна у світі з 2016 по 2020 рік. Розглянуто структуру експорту та імпорту кави в Україні за 2020 рік, визначено питому вагу кожної із підгруп кави. За базисним та ланцюговим методами розрахунку темпів приросту проаналізовано динаміку експорту та імпорту кави в Україні з 2016 по 2020 рік. Визначено ключових країн-партнерів України з імпорту та експорту кави з 2018 по 2020 р. Розглянуто та проаналізовано динаміку експорту та імпорту кави в Україні з 2016 по 2020 р. Проаналізовано обсяги товарообігу підприємств роздрібної торгівлі у фактичних та співставних цінах за 2016-2020 рр. Визначено частки продажів підприємствами роздрібної торгівлі кавою, що вироблена на території України з 2016 по 2020 рік. Окреслено тенденції розвитку українського ринку кави та його перспективи. На основі отриманих результатів проведеного дослідження зроблено висновок, що ринок кави в Україні поділений між світовими та національними товаровиробниками. Незважаючи на досить значну конкуренцію, український ринок кави зберігає можливості свого розвитку, зберігає стійкість і можливість для нарощування свого потенціалу. Також, було визначено перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

Посилання

Духницький Б.В. Основи функціонування ринку кави та чаю в Україні. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2016. Вип. 2. С. 59–62. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/2/8.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Кривокульський О.Б., Кондрась Н.М. Основні тенденції споживання кави в світі та Україні: суспільно-географічний аспект. Економічна та соціальна географія. 2014. Вип. 1 № (69). C. 299–307. URL: http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-69/Kryvokulskyi_Kondras.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Чан Т.С., Юдіна Н.В. Стан розвитку ринку кав’ярень в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених. 2017. Вип. 11. С. 1–7. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22583/1/2017-11_3-11.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Крахмальова Н.А., Хаян І. Формування та функціонування ринку кави в україні. Секція 1. Підприємницькі ініціативи: стратегічні вектори розвитку ІІ всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи». 2018. C. 85–89. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9901/1/OIIP2017_P085-089.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Карнаушенко А.С. Кавова індустрія в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2 № (19). C. 103–109. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/2_19_ukr/20.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Daily Coffee Prices. INTERNATIONAL COFFEE ORGANISATION. URL: https://www.ico.org/coffee_prices.asp (дата звернення: 23.07.2022)

Trade Statistics Tables. INTERNATIONAL COFFEE ORGANISATION URL: https://www.ico.org/trade_statistics.asp (дата звернення: 23.07.2022)

Список країн Європейського Союзу. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_Європейського_Союзу (дата звернення: 23.07.2022)

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.07.2022)

Державна служба статистики України. Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу Архів 2016-2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/e_iovt/arh_iovt2020.htm (дата звернення: 23.07.2022)

Державна служба статистики України. Роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sr/tsrtp/tsrtp2017_u.htm (дата звернення: 23.07.2022)

Державна служба статистики України. Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, що вироблені на території України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sr/chprt/chprt2017_u.htm (дата звернення: 23.07.2022)

Dukhnytskyi B.V. (2016) Osnovy funktsionuvannia rynku kavy ta chaiu v Ukraini [Basics of functioning of the coffee and tea market in Ukraine]. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Ekonomika APK», vol. 2, pp. 59–62. Available at: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/2/8.pdf (accessed July 23, 2022).

Kryvokulskyi O.B., Kondras N.M. (2014) Osnovni tendentsii spozhyvannia kavy v sviti ta Ukraini: suspilno-heohrafichnyi aspect [The main trends of coffee consumption in the world and Ukraine: socio-geographic aspect]. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia, vol. 1 № (69), pp. 299–307. Available at: http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-69/Kryvokulskyi_Kondras.pdf (accessed July 23, 2022).

Chan T.S., Yudina N.V. (2017) Stan rozvytku rynku kaviaren v ukraini [The state of development of the coffee shop market in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia. Zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh. vol. 11, pp. 1–7. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22583/1/2017-11_3-11.pdf (accessed July 23, 2022).

Krakhmalova N.A., Khaian I. 2018, Formuvannia ta funktsionuvannia rynku kavy v ukraini [Formation and functioning of the coffee market in Ukraine]. Sektsiia 1. Pidpryiemnytski initsiatyvy: stratehichni vektory rozvytku II vseukrainska naukova Internet-konferentsiia «Osvitno-innovatsiina interaktyvna platforma «Pidpryiemnytski initsiatyvy», pp. 85–89. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9901/1/OIIP2017_P085-089.pdf (accessed July 23, 2022).

Karnaushenko A.S. (2020) Kavova industriia v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Coffee industry in Ukraine: current state and development prospects]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 2 № (19), pp. 103–109. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/2_19_ukr/20.pdf (accessed July 23, 2022).

Daily Coffee Prices. INTERNATIONAL COFFEE ORGANISATION. Available at: https://www.ico.org/coffee_prices.asp (accessed July 23, 2022).

Trade Statistics Tables. INTERNATIONAL COFFEE ORGANISATION. Available at: https://www.ico.org/trade_statistics.asp (accessed July 23, 2022).

Spysok krain Yevropeiskoho Soiuzu [List of European Union countries]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Spysok_krain_Yevropeiskoho_Soiuzu (accessed July 23, 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed July 23, 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Zovnishnia torhivlia okremymy vydamy tovariv za krainamy svitu Arkhiv 2016-2020 [State Statistics Service of Ukraine. Foreign trade of certain types of goods by countries of the world Archive 2016-2020]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/e_iovt/arh_iovt2020.htm (accessed July 23, 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Rozdribnyi tovaroobih pidpryiemstv rozdribnoi torhivli za tovarnymy hrupamy [State Statistics Service of Ukraine. Retail turnover of retail trade enterprises by product groups]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sr/tsrtp/tsrtp2017_u.htm (accessed July 23, 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Chastka prodazhu pidpryiemstvamy rozdribnoi torhivli tovariv, shcho vyrobleni na terytorii Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine. The share of sales by retail enterprises of goods produced on the territory of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sr/chprt/chprt2017_u.htm (accessed July 23, 2022).

Переглядів статті: 649
Завантажень PDF: 2339
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Воробйов, К., & Гуржій, Н. (2022). РИНОК КАВИ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-67
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають