ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: цифрові технології, хмарні технології, програмне забезпечення, логістичне управління, транспортування, цифрова інфраструктура, складська логістика

Анотація

Цю статтю присвячено сучасним цифровим технологіям, що використовуються в управлінні логістичними процесами на підприємствах. Аналізуються та систематизуються чинники впливу цифрових технологій і засобів автоматизації на продуктивність підприємства. Було розглянуто практичний досвід впровадження цифрових технологій та охарактеризовано основні тенденції на інформаційній основі. В статті розглянуто особливості управління транспортуванням і складуванням, особливості розподілу ресурсів логістичних процесів, а також засоби автоматизації. Представлено та охарактеризовано багато сучасних тенденцій декомунізації в управлінні логістичними процесами на підприємствах. Було узагальнено потенційні переваги цифрових технологій у логістичній діяльності та їх довгострокове раціональне використання.

Посилання

Маргасова В., Самойлович О. Роль цифрових технологій в організації ефективного функціонування маркетингової та логістичної систем промислового підприємства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2023. №2 (34). С. 26–37. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(34)-26-37

Воронко Р. М., Редченко К. І., Бурдик О. Ю. Роль внутрішнього контролю в системі управління торговельним підприємством. Підприємництво і торгівля. 2023. № 35. С. 11–20. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-02 (дата звернення: 12.10.2023)

Попело О. В., Ткаченко Т. П. Стратегія ефективного функціонування логістичної системи підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки. Economic Synergy. 2023. № 2. С. 23–35. DOI: https://doi.org/10.53920/es-2023-2-2 (дата звернення: 12.10.2023).

Олифіренко Ю., Повна С., Біланенко, О. Цифровий маркетинг і логістика в адаптивному управлінні інноваційним розвитком підприємства. Науковий вісник Полісся. 2022. № 2 (25). С. 240-250. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-240-250 (дата звернення: 12.10.2023).

Іванов С. В., Ляшенко В. І., Шамілева Л. Л., Трушкіна Н. В. Тенденції розвитку транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району. Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 143-150. DOI:

https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).143-150 (дата звернення: 12.10.2023).

Трушкіна Н. В., Джвігол Х., Сергєєва О., Шкригун, Ю. Розвиток концепції Логістика 4.0 в умовах цифрової економіки. Економічний вісник Донбасу. 2021. №4 (62). P. 85–96. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-4(62)-85-96 (дата звернення: 12.10.2023).

Аналітика Big Data підвищує масштабованість логістичних послуг. BigDataLab. URL: https://www.bigdatalab.com.ua/news-116/ (дата звернення: 12.10.2023).

Management of Domestic Marketing of Service Enterprises / S. Radev Koev et al. IBIMA Business Review. 2019. P. 1–13. DOI: https://doi.org/10.5171/2019.681709 (date of access: 12.10.2023).

Zaloznova Y., Trushkina N. Scientific and methodological support of improvement of the management system of logistic activities of the enterprise. Economic innovations. 2018. Vol. 20, no. 3(68). P. 57–67. DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.3(68).57-67 (date of access: 12.10.2023).

Innovative accounting methodology of ensuring the interaction of economic and cybersecurity of enterprises / Z.-M. Zadorozhnyi et al. Marketing and Management of Innovations. 2021. Vol. 5, no. 4. P. 36–46. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2021.4-03 (date of access: 12.10.2023).

Manzhula V., Semanyuk V., Rozhelyuk V. Evaluation Method of Economic Benefit Taking Into Account Additional Data in Decision-Making Process. 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic, 5–7 June 2019. 2019. DOI: https://doi.org/10.1109/acitt.2019.8779982 (date of access: 12.10.2023).

Marhasova, V., & Samoilovych, O. (2023). Rol tsyfrovykh tekhnolohii v orhanizatsii efektyvnoho funktsionuvannia marketynhovoi ta lohistychnoi system promyslovoho pidpryiemstva [The role of digital technologies in organizing the effective functioning of the marketing and logistics system of an industrial enterprise]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia- Problems and prospects of economics and management, vol. (2(34)), pp. 26–37. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(34)-26-37

Voronko, R. M., Redchenko, K. I., & Burdyk, O. Yu. (2023). Rol vnutrishnoho kontroliu v systemi upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom [The role of internal control in the management system of a trading enterprise]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia- Entrepreneurship and trade, vol. 35, pp. 11–20. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-35-02

Popelo, O. V., & Tkachenko, T. P. (2023). Stratehiia efektyvnoho funktsionuvannia lohistychnoi systemy pidpryiemstva v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [Strategy of effective functioning of the enterprise logistics system in the context of economic security]. Economic Synergy, vol. (2), pp. 23–35. DOI: https://doi.org/10.53920/es-2023-2-2

Olifyrenko, Y., Povna, S., & Bilanenko, O. (2022). [Digital marketing and logistics in the adaptive management of the enterprise’s innovative development]. Scientific bulletin of Polissia, vol. (2(25)), pp. 240–250. DOI : https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-240-250

Ivanov, S., Lyashenko, V., Shamileva, L., & Trushkina, N. (2019). Tendentsii rozvytku transportno-lohistychnoi systemy Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu. [Development trends of the transport and logistics system of the Prydniprovsky economic region]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy- Herald of the Economic Sciences of Ukraine, vol.(2(37)), pp.143–150. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).143-150

Trushkina, N., Dzwigol, H., Serhieieva, O., & Shkrygun, Y. (2020). Rozvytok kontseptsii Lohistyka 4.0 v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Development of the Logistics 4.0 Concept in the Digital Economy]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu- Economic Herald of the Donbas, vol.(4 (62)), pp. 85–96. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-4(62)-85-96

BigDataLab. (n.d.). Analityka Big Data pidvyshchuie masshtabovanist lohistychnykh posluh [Big Data analytics increases the scalability of logistics services]. Com.ua. October 12, 2023, Retrieved from: https://www.bigdatalab.com.ua/news-116/

Radev Koev, S., Tryfonova, O., Inzhyievska, L., Trushkina, N., & Radieva, M. (2019). Management of Domestic Marketing of Service Enterprises. IBIMA Business Review, pp. 1–13. DOI: https://doi.org/10.5171/2019.681709

Zaloznova, Y., & Trushkina, N. (2018). Scientific and methodological support of improvement of the management system of logistic activities of the enterprise. Economic innovations, vol.20(3(68)), pp. 57–67. DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.3(68).57-67

Zadorozhnyi, Z.-M., Muravskyi, V., Shevchuk, O., & Bryk, M. (2021). Innovative accounting methodology of ensuring the interaction of economic and cybersecurity of enterprises. Marketing and Management of Innovations, vol.5(4), pp.36–46. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2021.4-03

Manzhula, V., Semanyuk, V., & Rozhelyuk, V. (2019). Evaluation Method of Economic Benefit Taking Into Account Additional Data in Decision-Making Process. In 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/acitt.2019.8779982

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Гуржій, Н., Гавран, В., & Сапотніцька, Н. (2023). ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-20
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ