ЕКОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Людмила Марченко Західноукраїнський національний університет
Ключові слова: фіскальна політика, податкова система, податки на забруднення, екологічний податок, природнє середовище, екологізація економіки

Анотація

У статті досліджено європейські пріоритети екологічного оподаткування у фіскальній політиці держави. Висвітлено сутнісні та нормативні детермінанти адміністрування екологічного податку в українській фіскальній практиці. Наведено класифікаційні групи залежно від об’єкту екологічного оподаткування у країнах Європейського Союзу. Виявлено, що податки на забруднення виконують в першу чергу регулюючу функцію, а також соціальну та фіскальну. Систематизовано основні форми використання податкових інструментів в екологічних цілях. Констатовано, що пріоритетна роль державної фіскальної та соціально-екологічної політики відноситься механізмам акумулювання та розподілу податкових надходжень. Незважаючи на своє базове регулятивне призначення, екологічний податок слугує перспективним джерелом мобілізації надходжень до бюджету у більшості країн Європейського Союзу. Акцентовано на незначних показниках частки екологічного податку у податкових надходженнях Зведеного бюджету України. Внаслідок візуалізації екологічної кривої та моніторингу тенденцій оподаткування енергії, ресурсів, транспорту та джерел забруднення природнього середовища в Європейському Союзі було сформовано орієнтири удосконалення екологічного оподаткування у прагматизмі здійснення фіскальної політики України.

Посилання

Мацієвич Т.О. Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу. Економічний аналіз. 2014. Том 15. № 2. С. 71–78.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Воронцова А.С., Демків Ю.М., Мартишко М.С. Системно-структурний аналіз екологічного оподаткування країн Європи. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 6. С. 172–179.

Якуша Я.В. Проблеми адаптації європейського досвіду екологічного оподаткування до українських умов. Економіка Криму. 2011. № 3 (36). С. 73–77.

Козьменко С.М., Волковець Т.В. Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2012. № 1. С. 11–18.

Мандрик В.О., Новак У.П. Екологічний податок в Україні: зарубіжний досвід, сучасні реалії, напрями удосконалення. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.6. С. 20–27.

Річні звіти про виконання Зведеного бюджету України за 2017-2021 рр. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/

Grossman G.M., Krueger A.B. Environmental impact of a North American free trade agreement. ZNBER Working Paper. 1991. Vol. 3914.

Magnani E. The environmental Kuznetz curve, environmental protection policy and income distribution. Ecological economics. 2000. Vol. 32. P. 431–443.

Длугопольський О.В. Екологічна компонента сталого розвитку: від теорії до імплементації. Світ фінансів. 2017. Вип. 4 (53). С. 7–23.

Веклич О.О. Перші підсумки фінансово-бюджетної децентралізації екологічного оподаткування. Економіка України. 2016. № 3. С. 60–74.

Matsiievych T.O. (2014) Osoblyvosti ekolohichnoho opodatkuvannia: praktyka krain Yevropeiskoho Soiuzu [Peculiarities of environmental taxation: the practice of the countries of the European Union]. Ekonomichnyi analiz. Vol. 15. No 2, pp. 71–78.

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI [Tax Code of Ukraine]. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Vorontsova A.S., Demkiv Yu.M., Martyshko M.S. (2020) Systemno-strukturnyi analiz ekolohichnoho opodatkuvannia krain Yevropy [System-structural analysis of environmental taxation in European countries]. Vcheni zapysky TNU im. V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. Vol. 31(70). No 6, pp. 172–179.

Yakusha Ya.V. (2011) Problemy adaptatsii yevropeiskoho dosvidu ekolohichnoho opodatkuvannia do ukrainskykh umov [Problems of adapting the European experience of environmental taxation to Ukrainian conditions]. Ekonomika Krymu. Vol. 3 (36), pp. 73–77.

Kozmenko S.M., Volkovets T.V. (2012) Osoblyvosti ekolohichnoho opodatkuvannia v zarubizhnykh krainakh [Peculiarities of environmental taxation in foreign countries]. Visnyk Sumskoho derzhavnogo universytetu. Seriia Ekonomika. Vol. 1, pp. 11–18.

Mandryk V.O., Novak U.P. (2016) Ekolohichnyi podatok v Ukraini: zarubizhnyi dosvid, suchasni realii, napriamy udoskonalennia [Ecological tax in Ukraine: foreign experience, modern realities, directions for improvement]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Vol. 26.6, pp. 20–27.

Richni zvity pro vykonannia Zvedenoho biudzhetu Ukrainy za 2017-2021 rr. [Annual reports on the implementation of the State Budget of Ukraine for 2017-2021]. Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. Available at: https://www.treasury.gov.ua

Grossman G.M., Krueger A.B. (1991) Environmental impact of a North American free trade agreement. ZNBER Working Paper. Vol. 3914.

Magnani E. (2000) The environmental Kuznetz curve, environmental protection policy and income distribution. Ecological economics. Vol. 32, pp. 431–443.

Dluhopolskyi O.V. (2017) Ekolohichna komponenta staloho rozvytku: vid teorii do implementatsii [Ecological component of sustainable development: from theory to implementation]. Svit finansiv. Vol. 4 (53), pp. 7–23.

Veklych O.O. (2016) Pershi pidsumky finansovo-biudzhetnoi detsentralizatsii ekolohichnoho opodatkuvannia [The first results of the financial and budgetary decentralization of environmental taxation]. Ekonomika Ukrainy. Vol. 3, pp. 60–74.

Переглядів статті: 105
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Марченко, Л. (2022). ЕКОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-73
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ