ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Наталія Кондратенко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-3305-9570
  • Ілля Писаревський Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-3999-0860
  • Марина Боровик Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-7362-7830
Ключові слова: управління, фінансовий ризик, промислове підприємство, ефективність, ризик-менеджмент, рівень

Анотація

Статтю присвячено узагальненню теоретико-методичних аспектів управління фінансовими ризиками на промислових підприємствах України та визначенню основних напрямів протидії кризовим явищам. Встановлено, що у наступний час ризики є невід’ємною частиною фінансово-господарської діяльності будь якого підприємства. Зазначено, що промисловість України є тією ланкою національного господарства, яка у найбільшій мірі схильна до ризиків. Визначено основні етапи процесу ризик-менеджменту та розглянуто напрями ризик-менеджменту за функціями управління. Систематизовано фактори, що спричиняють виникнення фінансових ризиків на промислових підприємствах. Зроблено висновок, що управління фінансовими ризиками промислових підприємств найбільш ефективно за умов визначення першопричин їх виникнення шляхом попереднього аналізу фінансових показників, характеру або механізму впливу на них певних факторів, що призводять до негативних відхилень їх значень від нормативних або планових.

Посилання

Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Київ : Ника-Центр, 2005. 600 с.

Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч. посіб. Київ : Центр навч. лі-ри, 2006. 312 с.

Жихор О.Б., Котова Н.М. Шляхи нейтралізації фінансового ризику і підвищення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2012. № 1 (13). С. 76–78.

Кочетков В.М., Сирочук Н.А. Сутність і особливості ризик-менеджменту на підприємстві. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 10 (124). С. 150–156.

Мостенська Т.Л., Скопенко Н.С. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 3 (7). С. 72–79.

Нескородєв С.М., Грачова О.О. Дослідження сутності управління фінансовими ризиками підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 132–136.

Гаджинский А.М. Логистика : учебник. Москва : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. 375 с.

Боровик М.В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення сталого розвитку. Сталий розвиток економіки. 2016. № 2 (31). С. 81–87.

Світлична Т.І. Реалізація політики антикризового управління підприємствами будівельного комплексу України. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/736/ (дата звернення 15.07.2022)

Кондратенко Н.О., Лобашов О.О. Інструменти управління та методи оцінки ризиків у логістичних системах. Комунальне господарство міст. 2012. № 102. С. 343–350.

Blank I.A. (2005) Upravlenie finansovymi riskami [Management of financial risks]. Kyiv: Nika-Tsentr, 600 p. (in Ukrainian)

Donets L.I. (2006) Ekonomichni ryzyky ta metody yikh vymiriuvannia: navch. posib. [Economic risks and methods of their measurement]. Kyiv: Tsentr navch. li-ry, 312 p. (in Ukrainian)

Zhykhor O.B., Kotova N.M. (2012) Shliakhy neitralizatsii finansovoho ryzyku i pidvyshchennia finansovoi stiikosti pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Ways to neutralize financial risk and increase the financial stability of the enterprise in modern business conditions]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy [Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine]. Vol. 1 (13). P. 76–78. (in Ukrainian)

Kochetkov V.M., Syrochuk N.A. (2011) Sutnist i osoblyvosti ryzyk-menedzhmentu na pidpryiemstvi [The essence and features of risk management at the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy]. Vol. 10 (124). P. 150–156. (in Ukrainian)

Mostenska T.L., Skopenko N.S. (2010) Ryzyk-menedzhment yak instrument upravlinnia hospodarskym ryzykom pidpryiemstva [Risk management as a tool for managing the enterprise's economic risk]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Zaporizhzhya National University]. Vol. 3 (7). P. 72–79. (in Ukrainian)

Neskorodiev S.M., Hrachova O.O. (2014) Doslidzhennia sutnosti upravlinnia finansovymy ryzykamy pidpryiemstva [Study of the essence of financial risk management of the enterprise]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti [Bulletin of the economy of transport and industry]. Vol. 47. P. 132–136. (in Ukrainian)

Gadzhinskiy A.M. (2000) Logistika: uchebnik [Logistics]. Moskva: Informatsionno-vnedrencheskiy tsentr «Marketing», 375 p. (in Russian)

Borovyk M.V. (2016) Ryzyk-menedzhment yak instrument zabezpechennia staloho rozvytku [Risk management as a tool for ensuring sustainable development]. Stalyi rozvytok ekonomiky [Sustainable economic development]. Vol. 2 (31). P. 81–87. (in Ukrainian)

Svitlychna T. I. (2013) Realizatsiia polityky antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvamy budivelnoho kompleksu Ukrainy [Implementation of the policy of anti-crisis management by enterprises of the construction complex of Ukraine]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. Vol. 11. Available at: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/736/ (accessed 15 July 2022) (in Ukrainian)

Kondratenko N.O., Lobashov O.O. (2012) Instrumenty upravlinnia ta metody otsinky ryzykiv u lohistychnykh systemakh [Management tools and risk assessment methods in logistics systems]. Komunalne hospodarstvo mist [Communal economy]. Vol. 102. P. 343–350. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Кондратенко, Н., Писаревський, І., & Боровик, М. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-57
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ