ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ключові слова: внутрішній контроль, інформаційна система бухгалтерського обліку, ефективність, контроль, компанія

Анотація

Статтю присвячено ефективності інформаційної системи бухгалтерського обліку в системі внутрішнього контролю. Розглянуто внутрішній контроль як процеси, що забезпечують достатню впевненість в тому, що активи перебувають під захистом, ведення записів достатньо деталізоване для того, щоб точно та об’єктивно складати звітність компанії, для заохочення дотримання працівниками управлінської політики компанії та чинних законів і правил. Виявлено, що забезпеченню ефективності облікової інформаційної системи компанії сприяють фактори ефективного внутрішнього контролю: належні заходи безпеки, економічна ефективність, якісна документація, відокремлення проведення операцій від їх бухгалтерського обліку, ступінь розкриття інформації, незалежний аудит. Розробка системи внутрішнього контролю вимагає глибокого розуміння інформаційних технологій, можливостей і ризиків, а також того, як використовувати ці технології для досягнення цілей компанії.

Посилання

Адамик О.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24957/1/I%D0%A1%D0%9E_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF.pdf (дата звернення: 28.07.2022)

Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 336 с.

Ларченко О.В. Ефективність впровадження інформаційних систем в управління підприємством. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2020. Випуск 1. С. 278–284. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.1.37

Скиба Г.І., Цімошинська О.В., Беженар І.М. Впровадження інформаційних систем обліку. Економіка АПК. 2020. № 11. С. 74. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011074

Замула І.В., Танасієва М.М. Внутрішній контроль : навч. посіб. Чернівці : Технодрук, 2021. 336 с.

Ковтун Т.В. Система внутрішнього контролю як невід’ємний елемент операційної системи підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6, T. 1. С. 164–170.

Станкевич Г. Особливості системи внутрішнього контролю підприємства та роботи внутрішнього аудитора. Аудитор України. 2014. № 9 (226). С. 32–37.

Adamyk O.V. (2017) Informatsiini systemy i tekhnolohii v obliku i audyti [Information systems and technologies in accounting and auditing]. Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24957/1/I%D0%A1%D0%9E_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF.pdf (accessed July 26, 2022)

Benko M.M. (2010) Informatsiini systemy i tekhnolohii v bukhhalterskomu obliku [Information systems and technologies in accounting]: monograph. Kyiv: KNTEU, 336 p. (in Ukrainian)

Larchenko O.V. (2020) Efektyvnist vprovadzhennia informatsiinykh system v upravlinnia pidpryiemstvom [Effectiveness of implementation of information systems in enterprise management]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, vol. 1, pp. 278–284. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.1.37

Skyba H.I., Tsimoshynska O.V., Bezhenar I.M. (2020) Vprovadzhennia informatsiinykh system obliku [Implementation of accounting information systems]. Ekonomika APK, vol. 11, p. 74. (in Ukrainian)

Zamula I.V., Tanasiieva M.M. (2021) Vnutrishnii kontrol [Internal control]: navch. posib. Chernivtsi: Tekhnodruk, 336 p. (in Ukrainian)

Kovtun T.V. (2009) Systema vnutrishnoho kontroliu yak nevidiemnyi element operatsiinoi systemy pidpryiemstva [The internal control system as an integral element of the enterprise's operating system]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, № 6, vol. 1, pp. 164–170. (in Ukrainian)

Stankevych H. (2014) Osoblyvosti systemy vnutrishnoho kontroliu pidpryiemstva ta roboty vnutrishnoho audytora [Peculiarities of the internal control system of the enterprise and the work of the internal auditor]. Audytor Ukrainy, vol. 9 (226), pp. 32–37. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Онищенко, В., & Марінова, В. (2022). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-60
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ