ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: аудит, методика, метод, методичний прийом, аудиторська процедура, підприємницька діяльність, девелопмент

Анотація

Стаття присвячена дослідженню, систематизації та обґрунтуванню вибору ефективних процедур здійснення аудиту девелоперської діяльності. Зазначено, що девелоперська діяльність є підприємницькою, ведення якої супроводжується значним ступенем ризикованості, що потребує врахування при плануванні аудиторської перевірки такої діяльності. У статті розглянуто визначення понять «методика», «метод», «процедура». Представлено класифікацію методів аудиту. Наведено взаємозв'язок між методами аудиту, методичними прийомами та аудиторськими процедурами. Зазначено, що застосування різних методів і прийомів аудиту залежить від конкретного напрямку девелоперської діяльності. Обґрунтовані вимоги до вибору аудиторських процедур для девелоперів. Виокремлено декілька видів аудиторських процедур, що мають особливе значення для аудиту діяльності девелоперів. Наведено перелік факторів з урахуванням яких має визначатися доречність вибору методів проведення аудиторських процедур у сфері девелопмента.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак. Київ : Дніпро, 2009. 1332 с.

Бурлан С. А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 184 с.

Бляхарський Я. С. «Девелопмент нерухомості» та «девелоперська діяльність»: зіставлення понять та їхні характерні ознаки. Університетські наукові записки. 2018. № 2. С. 111–124.

Рашковський О. А. Девелопмент як принципово нова концепція організації інвестиційного процесу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 106–108.

Семенова Г.І. Сутнісний зміст і таксономія ризиків девелоперських проектів. Бізнес-Інформ. 2012. № 8. С. 231–234.

Іваніна О. О. Застосування статистичних методів при вибіркових спостереженнях в аудиті. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92428/36-Ivanina.pdf (дата звернення: 26.09.2022)

Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. URL: http://pidruchniki.com/16781024407/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/sistemniy_analiz_metod_uhvalennya_obgruntuvannya_rishen. (дата звернення: 26.09.2022)

Лозовицький С. П. Внутрішній аудит: теоретичні основи, організація та методика : навчальний посібник. Львів : Растр-7, 2015. 340 с.

Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд : монографія. Київ : Інформ.-аналітичне агентство, 2010. 491 с..

Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. Москва : Финансы и статистика, 2003. 560 с.

Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія : моногр. Київ : Інформ. аналіт. агенство, 2008. 493 c.

Заварихин Н. М. Методы аудита. Аудитор. 2005. № 7. С. 30–44.

Миронова О. А., Азарская М. А. Развитие концепции аудита. Аудиторские ведомости. 2005. № 11. С. 3–14.

Труш В. Е. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності. Київ : Кондор, 2009. 124 с.

Івахненков С. В. Використання аналітичних процедур для підвищення ефективності аудиту. Магістеріум. Економічні студії. 2005. № 18. С. 35–40.

Ионин Е. Е. Аналитические процедуры в аудите: проблемы и перспективы использования в Украине. URL: http://r.donnu.ru/jspui/bitstream/123456789/866/1/03.pdf (дата звернення: 26.09.2022)

Назаренко О. В. Сутність, функціональне призначення та особливості застосування аналітичних процедур в аудиті. Агросвіт. 2018. № 14. С. 3–8.

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) URL: http://www.som.org.ua/files/f_2834_08a0100.pdf (дата звернення 26.09.2022)

Бондар В. П. Теорія та практика застосування аудиторських процедур щодо вхідних залишків при виконанні перших завдань з аудиту. Вісник ЖДТУ. 2016. № 2 (76). С. 3–10.

Developer project. Інформаційно-аналітичний портал "Девелопер". URL: http://www.develop.com.ua (дата звернення: 26.09.2022)

Movchan P. M., Nimchuk V. V., Klichak V. J. (ed.) (2009) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv : Dnipro. (in Ukrainian)

Burlan S. A. (2017) Orhanizatsiia i metodyka audytu : navch. posib [Organization and methodology of audit: training. manual]. Mykolayiv : ChNU im. Petra Mogyly. (in Ukrainian)

Blyaxarskyj Ya.S. (2018) «Development nerukhomosti» ta «developerska diialnist»: zistavlennia poniat ta yikhni kharakterni oznaky [Development as a fundamentally new concept of organization of the investment process]. Universytetski naukovi zapysky, vol. 2, pp. 111–124.

Rashkovskyi O. A. (2016) Development yak pryntsypovo nova kontseptsiia orhanizatsii investytsiinoho protsesu [Essential content and taxonomy of risks of development projects]. Investyciyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 106–108.

Semenova G. I. (2012) Sutnisnyi zmist i taksonomiia ryzykiv developerskykh proektiv.[Application of statistical methods in selective observations in audit]. Biznes Inform, vol. 8, pp. 231–234.

Ivanina O. O. Zastosuvannia statystychnykh metodiv pry vybirkovykh sposterezhenniakh v audyti [Application of statistical methods in selective observations in audit]. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92428/36-Ivanina.pdf. (accessed September 26, 2022)

Garkusha N. M. Modeli i metody pryiniattia rishen v analizi ta audyti. [Models and methods of decision-making in analysis and audit]. Available at: http://pidruchniki.com/16781024407/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/sistemniy_analiz_metod_uhvalennya_obgruntuvannya_rishen (accessed September 26, 2022).

Lozovyczkyi S. P. (2015) Vnutrishnii audyt: teoretychni osnovy, orhanizatsiia ta metodyka: navchalnyi posibnyk [Internal audit: theoretical foundations, organization and methodology]. Lviv: Rastr-7. (in Ukrainian)

Kamenska T. O. (2010) Vnutrishnii audyt. Suchasnyi pohliad [Internal audit. Modern view]. Monografiya. Kyiv: Inform.-analitychne agentstvo. (in Ukrainian)

Arens A., Lobbek Dzh (2003) Audit [Audit]. M.: Finansyi i statistika. (in Russian)

Redko O. Iu. (2008) Audyt v Ukraini. Morfolohiia [Audit in Ukraine. Morphology]: monogr. Kyiv: Inform. analit. Agenstvo. (in Ukrainian)

Zavarihin N. M. (2005) Metody audita [Audit methods]. Auditor, vol. 7, pp. 30–44.

Mironova O. A., Azarskaya M. A. (2005) Razvitie kontseptsii audita. [Development of the audit concept]. Auditorskie vedomosti, vol. 11, pp. 3–14.

Trush V. E. (2009) Orhanizatsiia i metodyka audytu pidpryiemnytskoi diialnosti. [Organization and methodology of audit of entrepreneurial activity]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Ivakhnenkov S. V. (2005) Vykorystannia analitychnykh protsedur dlia pidvyshchennia efektyvnosti audytu [Use of analytical procedures to improve audit efficiency]. Mahisterium. Ekonomichni studii, vol. 18, pp. 35–40.

Ionin E. E. Analiticheskie protseduryi v audite: problemyi i perspektivyi ispolzovaniya v Ukraine [Analytical procedures in auditing: problems and prospects for use in Ukraine]. Available at: http://r.donnu.ru/jspui/bitstream/123456789/866/1/03.pdf (accessed September 26, 2022)

Nazarenko O. V. (2018) Sutnist, funktsionalne pryznachennia ta osoblyvosti zastosuvannia analitychnykh protsedur v audyti [The essence, functional purpose and features of the application of analytical procedures in auditing]. Ahrosvit, vol. 14, pp. 3–8.

Mizhnarodni standarty audytu (MSA) [The essence, functional purpose and features of the application of analytical procedures in auditing]. Available at: http://www.som.org.ua/files/f_2834_08a0100.pdf (accessed September 26, 2022)

Bondar V. P. (2016) Teoriia ta praktyka zastosuvannia audytorskykh protsedur shchodo vkhidnykh zalyshkiv pry vykonanni pershykh zavdan z audytu [Theory and practice of applying audit procedures regarding incoming balances when performing the first audit tasks]. Visnyk ZhDTU, vol. 2 (76), pp. 3–10.

Developer project. Informatsiino-analitychnyi portal "Developer" [Information and analytical portal "Developer"]. Available at: http://www.develop.com.ua (accessed September 26, 2022)

Переглядів статті: 126
Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Морозова, Є., Кузнецова, Г., & Онищенко, В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-44
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ